Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 3 av 11 artikler om Registrering av selskap

Siden de fleste grundere velger å etablere et aksjeselskap går vi her kun igjennom hvordan du går frem for å etablere et aksjeselskap og ikke hvordan enkeltmannsforetak og andre selskapsformer etableres.

Krav ved stiftelse av aksjeselskap

Dette er minstekravene for å starte et aksjeselskap i Norge:

 • Eierne må skaffe verdier på minimum 30 000 kroner til aksjekapital (enten penger, ting, eller en kombinasjon).
 • Må være minst én eier, som blir styreleder.
 • Alle deltakerne må ha fylt 18 år.
 • Alle må ha norske personnummer eller D-nummer (for utlendinger).
 • Selskapet må ha en norsk gateadresse som kontoradresse. Postadresse kan være i utlandet.
 • Det må være penger til å betale registreringsgebyr hos Foretaksregisteret.
 • Nøkkelperson må ha godkjent bilde-ID (pass eller førerkort) til å åpne firmakonto i banken.
 • Selskapet må ha et godkjent firmanavn.

Krav til den videre driften

Lov om aksjeselskaper (Aksjeloven) setter krav til hvordan et aksjeselskap skal drives. Loven krever blant annet at:

 • Selskapet holder generalsforsamling og styremøte minst én gang i året.
 • Det føres regnskap etter Bokføringsloven og -forskriften.
 • Det lages et årsregnskap som sendes regnskapsregisteret i Brønnøysund.
 • Selskapet holder aksjeeierboken løpende oppdatert ved kjøp/salg av eierandeler.
 • Selskapet til enhver tid har en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten.
 • Utdeling fra selskapet bare skjer etter reglene om utbytte, kapitalnedsetting, osv.
 • Styret holder minimum 4 styremøter i året.

Lovverket

For registrering av aksjeselskaper gjelder spesielle regler. Disse er angitt i aksjeloven. Justisdepartementet har laget en svært nyttig elektronisk brosjyre om aksjeloven, som anbefales at du leser.

Det som skjer når man skal stifte et aksjeselskap, er at de som skal eie selskapet, inngår en avtale om selskapsstiftelsen. Avtaleinngåelsen innebærer at man «tegner aksjer» i selskapet, og man blir dermed «aksjonær» eller «aksjeeier». Selskapsstiftelsen skal meldes til Foretaksregisteret.

Hvem kan tegne aksjer?

Både privatpersoner og selskaper kan tegne aksjer i et aksjeselskap. Det er ikke noe krav til aksjetegnernes nasjonalitet eller bosted. Det er heller ikke noen krav når det gjelder antallet aksjetegnere. Et aksjeselskap kan ha bare én aksjeeier, men ofte er det mange. Tegner et selskap mer enn 50% av aksjene i et selskap, blir dette selskapet å betrakte som et datterselskap til morselskapet (se Konsern – mor/datterselskap).

Samordnet registrering

Start med å skaffe deg skjemaet “Samordnet registermelding“. Skjemaet gjør at du ikke bare blir registrert i Enhetsregisteret, men også i de andre lovpålagte registrene til myndighetene. Underveis i skjemaet får du veiledning og spørsmål som avklarer om du samtidig skal registreres som foretak, arbeidsgiver eller momspliktig.

Nødvendige stiftelsedokumenter

For å registrere et aksjeselskap må eierne utarbeide følgende dokumenter før aksjeselskapt kan registreres offisielt. De sendes til Brønnøysund sammen med registreringsmeldingen.

 • Protokoll fra stiftelsesmøtet
 • Åpningsbalanse
 • Protokoll fra generalforsamling
 • Protokoll fra styremøte
 • Vedtekter
 • Aksjeeierbok
 • Redegjørelse fra eierne (ved tinginnskudd)
 • Revisorbekreftelse (ved tinginnskudd)

Maler for dokumentene kan du laste ned fra Altinn, og redigere selv.

Du leser nå artikkelserien: Registrering av selskap

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Registrering av foretak i Enhetsregisteret og ForetaksregisteretStiftelsesdokument og vedtekter >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Registrer selskapet
 • Registrering av foretak i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret
 • Registrering av aksjeselskaper
 • Stiftelsesdokument og vedtekter
 • Aksjeeierbok
 • Protokoller til stiftelsedokumentet
 • Betaling av aksjeinnskudd
 • Firmaattest
 • Stiftelsesutgifter
 • Når inntrer revisjonsplikt for aksjeselskaper?
 • Huskeliste for selskapsetablering