Rammeverk for den strategiske analysen


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 3 av 23 artikler om Fundamental analyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


I modellen under finner du et anbefalt rammeverket for gjennomføringen av den strategiske analysen. Målet med analysen er å få innsikt i underliggende strategiske forhold gjennom å innhente offentlig informasjon gjennom en skrivebordundersøkelse. Siden vi baserer oss på sekundærdata vil dette kunne sette noen begrensinger på analysen i forhold til analyse som er basert på intern informasjon.

rammeverk-strategisk-analys

Den strategiske analyse blir delt i to deler:

 • Intern analyse
 • Ekstern analyse

Den eksterne analysen er bransjeorientert, det vil si å undersøke om det finnes muligheter i markedet for å eventuelt kunne opparbeide seg midlertidig og/eller varig meravkastning. Den interne analysen er ressursorientert og vurderer hvorvidt selskapet internt har ressurser som kan gi grunnlag for meravkastning. Dette vil typisk være hvis selskapet har ressurser som er verdifulle, sjeldne og vanskelig eller umulig for konkurrentene å kopiere. 

Med bakgrunn i de to analysene forsøker vi å danne oss en oppfatning av selskapets sin strategiske posisjon og risiko. Den strategiske analysen er et godt utgangspunkt for den regnskapsbaserte verdsettelsen da strategisk posisjon og risiko har innvirkning på regnskapsmåling og kontantstrømmer. 

Ekstern analyse

Hensikten med den eksterne analysen er å identifisere hvilke muligheter og trusler selskapet møter i markedet. Dette for å belyse om selskapet kan oppnå meravkastning på den kapitalen som er investert.

ekstern-analyse

Analysen deles opp i to deler;

 1. samfunns- og trendanalyse – kartlegges ”ytre” påvirkninger på bransjen. Det vil si at fokus vil være på generelle samfunnsforhold og trender som påvirker konkurransesituasjonen i markedet. Pestel-analysen er her et godt utgangspunkt.
 2. bransjeanalyse – tar utgangspunkt i Porters konkurransemodell, som benyttes for å analysere faktorer som påvirker konkurransesituasjonen innad i bransjen.

Intern analyse

Den interne analysen skal identifisere bedriftens sterke og svake sider. Fokus vil være å avdekke selskapets eventuelle konkurransefortrinn. Med konkurransefortrinn menes at bedriften skaffer seg en posisjon som gjør den i stand til å oppnå en høyere lønnsomhetsgrad enn gjennomsnittet i bransjen. Med vedvarende konkurransefortrinn vil bedriften kunne opprettholde en høyere lønnsomhetsgrad også på sikt.

intern-analyse

For å kartlegge bedriftens konkurransefortrinn er det nødvendig å analysere ressursene som bedriften baserer sin virksomhet på, samt de aktivitetene den benytter i konkurransen på markedet. Avhengig av hvilken verdikonfigurasjon virksomheten har valgt, starter den interne analysen med en verdi-kjede analyse for å få en oversikt over hvilke ressurser som verdiskapningen er basert på og for å få et oversiktsbilde av hvordan verdiskapningen i virksomheten skjer.

Deretter kan vi gå videre og gjennomføre en KIKK-analysen som identifiserer selskapets mulige kilder til konkurransefortrinn. Ettersom bedriftens konkurransefortrinn baserer seg på dens ressurser gjennomgås de ulike gruppene av ressurser for å identifisere hvor bedriften har sin styrke. Deretter benyttes SVIMA-analyse for å vurdere hvorvidt de strategiske ressursene vil kunne gi grunnlag for vedvarende konkurransefortrinn.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Fundamental analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Strategiske analyseRammeverk for regnskapsanalyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fundamental analyse
 • Strategiske analyse
 • Rammeverk for den strategiske analysen
 • Rammeverk for regnskapsanalyse
 • Omgruppering av regnskapsanalysen for investororientert analyse
 • Analyse og justering av målefeil
 • Rammeverk for forholdstallsanalyse
 • Rammeverk for fremtidsregnskap
 • Rammeverk for fundamental verdsettelse
 • Nåverdi, neddiskonterer og effektiv rente
 • Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)
 • Kapitalverdimodellens forutsetninger og svakheter
 • Kapitalverdimodellen (CAPM)
 • Egenkapitalmetoden
 • Totalkapitalmetoden (EBITDA)
 • Dividendemodellen
 • Gordons Growth formel
 • Residual Income (EVA)
 • Superprofittmodellen
 • Avkastningskrav
 • Avvik fra kapitalverdimodellen – anomalier
 • Arbitrasjeprisingsteorien (APT)
 • Fama-French tre-faktor modellen