Rabatt og rabattpolitikk


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 7 av 22 artikler om Konkurransevirkemidler - Pris
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Pris er mer enn produktet eller tjenestens basisprisene. Et viktig virkemiddel i prispolitikken er rabatter.

Med rabatter menes:

Prisavslag, som regel uttrykkes i prosent av salgsprisen

rabattRabatten gis til ulike kundegrupper etter ulike regler. Dessuten er det lettere å endre på rabattene enn på selve prisen.

De vanligste formene for rabatt er:

 • Kvantumsrabatt
 • Kontantrabatt
 • Årsbatt
 • Funksjons/forhandlerrabatt
 • Maktrabatt
 • Sesongrabatt
 • Introduksjonsrabatt

Kvantumsrabatt

Denne rabatten får kunder som kjøper store kvanta på en gang. Hensikten med kvantumsrabatten er å endre innkjøps-mønstret i retning av færre små ordre. Bakgrunnen for rabatten er at det  koster leverandøren tilnærmet like meget å ekspedere en liten ordre som en større. Rabattprosenten øker som regel i takt med innkjøpbeløpet.

Eksempel

Ettersom fastsettelse av et rabattmønster normalt er en beslutning for et relativt langt tidsrom, må man ta med i betraktning de kostnadene som varierer med antall ordre på lengre sikt. En rekke av de kostnadene som vil variere med antall ordre er relativt ubetydelig, og vi kan se bort fra dem. De som er av størst betydning, er kostnader i forbindelse med selgerbesøk, kostander knyttet til fakturering, ekspedering, regn-skapsføring, risikovurdering, purring og inkasso. La oss tenke oss at samtlige av disse kostnadene er uavhengig av ordre-størrelsen og lik kr. 400 pr. ordre. La oss videre tenke oss at det er hensiktsmessig å inndelse ordrene i følgende størrelses-grupper.

Gruppe

Ordrestørrelse (Kr.)

1

0 – 5000

2

5001 – 10 000

3

10 001 – 30 000

4

30 001 – 50 000

5

Over 50 001

Deretter beregner vi den gjennomsnittlige ordrestørrelsen innenfor hver størrelses-gruppe på grunnlag av foreliggende materiale i bedriften. Når dette er gjort, kan vi beregne hvor stor andel de faste ordrekostnadene utgjør av gjennomsnittlig ordrestørrelse innenfor hver gruppe. Disse tallene sammenlignes til slutt, og på grunnlag av denne sammenligning fastsettes rabatt-skalaen.

Beregningene kan illustreres ved hjelp av denne oppstillingen:

Kolonne 1 2 3 4 5
Gruppe Ordre størrelse Gj.sn.ordre størrelse Fast kost. pr. ordre Ordre  kostn. i forhold til gj.sn. ordrest. Diff. i relative ordre kostn.
1

0-5`

2000

400

20,0%

0

2

5-10`

7000

400

5,7%

14,3%

3

10-30`

15000

400

2,7%

17,3%

4

30-50`

35000

400

1,1%

18,9%

5

>50`

60000

400

0,7%

19,3%

Tallene i kolonne (5) er funnet ved å ta differansen mellom den beregnede prosent-sats for gruppe (1) i kolonne (4) og de øvrige prosentsatser i samme kolonne. Det siste tallet i kolonne (5) er følgelig fremkommet ved å ta differansen mellom 20% og 0,7 %.

Beregningsresultatene i kolonne (5) viser at dersom man velger en rabattsats 0% for størrelsesgruppe (1), bør man gi en rabatt på 14,3% for gruppe (2), 17,3% for neste ordregruppe osv., dersom målet med kvantumsrabatten er å avspeile differansen i relativ ordrekostnad. Det er tydelig at man vil komme helt «skjevt» ut dersom man bruker disse rabattsatsene, da de fleste tilbydere ikke har avanser som gir rom for slike rabatter.

La oss i stede for benytte ordregruppe (2) som basis, og la oss av en eller annen grunn (f.eks. konkurranse hensyn) velge å gi en rabatt på 2% på ordrer i denne størrelsesgruppen. En rabattskala som skal avspeile kostnadsforholdene, vil nå se slik ut:

Kolonne 1 2 3 4 5
Gruppe Ordre størrelse Gj.sn.ordre størrelse Fast kost. pr. ordre Ordre kostn. i forhold til gj.sn. ordrest. Rabatt skala
1

0-5`

2000

400

20,0%

0

2

5-10`

7000

400

5,7%

2,0%

3

10-30`

15000

400

2,7%

5,0%

4

30-50`

35000

400

1,1%

6,6%

5

>50`

60000

400

0,7%

7,0%

Kolonne (5) er funnet ved å nytte samme fremgangsmåten som tidligere. Rabattsatsen for gruppe (3) er således funnet ved å ta differansen mellom 5,7% og 2,7%, som økes med basisrabatten (2%).

De beregningene som er gjennomført over, gir bare svar på hvilke forskjeller det bør være mellom rabattsatsene i forskjellige størrelsesgrupper når rabattsatsene skal avspeile kostnadsforholdene. Ved fastsettelse av den absolutte størrelse på rabattsatsene må man bl.a. ta hensyn til egen lønnsomhet, mål med prispolitikken og konkurranseforholdene i bransjen

Kontantrabatt

Som betegnelsen angir, er det her tale om en rabatt som ytes når kunden betaler kontant. Kontant betaling bedrer bedriftens likviditet og eliminerer risikoen for at kundefordringen ikke skal bli betalt, men kontantrabatt kan ikke sies å være et rent prispolitisk tiltak.

Års rabatt

Rabattformen tar sikte på å få kundene til å konsentrere sine innkjøp hos den enkelte leverandør og utbetales f.eks. en gang i året, etter hvor mye som er kjøpt i perioden. Rabatten skal sikre lojalitet, og blir også kalt for bonus. Bonusen øker normalt med økende kvantum, på samme måte som ved kvantumsrabatter.

Det er vanskelig å begrunne årsbonuser ut fra kostnadsforhold. Vanligvis vil det nok være et positivt samsvar mellom ordrestørrelse og årskjøp, men denne samvariasjonen behøver ikk være særlig høy. Ofte benyttes derfor kvantumsrabatter og års bonuser samtidig for å dra fordeler av begge rabattsystemene.

Funksjons/forhandlerrabatt

Denne rabatten ytes til mellomleddene i distribusjonen, agenter, grossister og detaljister, for at de utfører visse funksjoner for leverandøren.

Maktrabatt

Rabatten innebærer at en levrandør gir en ekstra rabatt til store kunder. En av grunnene til at disse får rabatt, er at de kan true med å bytte levrandør. Maktrabatter strider mot konkurranseloven.

Sesongrabatt

Enkelte varer har store sesongsvingninger. For å redusere svingningene kan man gi ulik rabatt for de ulike sesongene.

Introduksjonrabatt

Introduksjonsrabatt benyttes på en ny vare eller tjeneste. Hensikten er at kunden skal få anledning til å prøve nyheten, for at de deretter skal gå over til de.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Konkurransevirkemidler - Pris

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Prisstrategi og prispolitikkFullkommen konkurranse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Pris (konkurransevirkemiddel)
 • Interne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Eksterne faktorer som påvirker prispolitikken til bedriften
 • Mål for prispolitikken
 • Prisdifferensiering
 • Prisstrategi og prispolitikk
 • Rabatt og rabattpolitikk
 • Fullkommen konkurranse
 • Monopol
 • Duopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse
 • Etterspørsel & priselastisitet
 • Priselastisitet
 • Tilbud
 • Markedslikevekt
 • Skift i tilbud og etterspørsel
 • Vinnings optimal produksjonsmengde
 • Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting