Prosjekt og prosjektstyring


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 9 av 9 artikler om Gruppeledelse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Hva er et prosjekt?

En arbeidsform hvor en temporær organisasjon er opprettet for å utføre en avgrenset oppgave. Begrepet prosjekt kan defineres som:

Engangsoppgave som har definert mål som krever tverrfaglighet innenfor gitte ressursrammer (tid, kapital og personell)

Hva er prosjektarbeid?

Prosjektarbeid er:

 • praktisk arbeid
 • praktisk problemløsning
 • praktisk ressursforvaltning
 • praktisk beslutningstaking

En trippel begrensning

trippel-begrensning

Tidligere arbeidet man ut fra de tre begrensningene:

 1. tid
 2. kostnad
 3. kvalitet (eller spesifikasjon, scope, hva som skal leveres)

Den nye prosjektlederen må også forholde seg i stor grad til de 4 faktorene utenfor trekanten.

 1. Internpolitikk: har jeg fremdeles støtte? Er det endringer i styret som påvirker prosjektets livsløpt?
 2. Eksterne forhold: kunden, markedet, politiske avgjørelser osv.
 3. Kommunikasjon: hva, hvor ofte og til hvem må jeg kommunisere?
 4. Personlig motivasjon: tiden går hvis f.eks motivasjonen synker

Prosjekttyper

 • PSO: samtidig med utvikling av system, skjer det utvikling av person og organisasjon
 • Produktutvikling: lages for å selge
 • Systemutvikling: lages for å bruke selv
 • Org- og virksomhetsutvikling: ofte smertefulle
 • Planlegging/utredningsoppgaver: forprosjekter
 • Tekniske anleggsoppgaver: ting som skal bygges
 • Arrangementer: ofte er tiden kritisk
 • Forskningsoppgaver: større grad av usikkerhet, lang tidshorisont
 • Produktivitetsprosjekter: lages for å forbedre
 • Markedsføringsprosjekter: lages for å markedsføre

Hva er fordelen med å arbeide i prosjekt?

 • Håndtere spesialoppdrag
 • Stor fleksibilitet
 • Fokuserer på oppgave
 • Bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser
 • Samarbeidsmuligheter

Hovedoppgaver i prosjektstyringen

 • Forholdet mellom linjen (basisorganisasjonen) og prosjektet (trekant/sirkel)
 • De prosjektinterne forholdene (inne i sirkelen)

Forholdet mellom linjen og prosjektet

 • Mandat med mål og prosjektbeskrivelse
 • Ressursforpliktelser og avgitte ressurser
 • Overordnede planer
 • Tilstands rapporter
 • Resultater

Deloppgavene i prosjektstyring

 • Klarlegge fundamentet for prosjektet
 • Planlegge prosjektarbeidet
 • Organisere prosjektarbeidet
 • Følge opp prosjektarbeidet

Fra behov til løsning

 • Et behov defineres ofte som mangel på noe
 • Dette er drivkraften bak et prosjekt
 • Definer behovet, sammen med flere, slik at det blir klart for alle hva som er drivkraften
 • Fallgruver:
  – Uklare behov
  – Forutbestemt løsning
  – Mange kunder
  – Forvrenge kundens behov

Prosjektets faser

prosjektfaser

Prosjektlederen… Deg?

 • Du er ansvarlig for at prosjektmålet nås
 • Du er en person som ikke kan gjemme deg bort
 • Du er delegert myndighet (men har mye ansvar)
 • Du er tvunget til å arbeide på tvers av vanlige grenser og gamle vaner
 • Du er ofte i gang med arbeid på områder som er nye for virksomheten

Prosjektlederens kompass

prosjektleder-trekant

Prosjektleders ansvarsområder

 • Etablere endelig mandat og motta aksept fra styringsgruppen / prosjekteier
 • Etablere et prosjekt-team
 • Etablere milepæl- og prosjektplan
 • Lede prosjekt-teamet mot prosjektets mål
 • Ansvar for at prosjektets leveranser er til riktig kvalitet, innen rett tid og i henhold til budsjett
 • Følge opp fremdrift og ressursbruk, rapportere til styringsgruppen / programleder ved avvik
 • Utarbeide regelmessige prosjektrapporter

Prosjektstyring gjennom situasjonsbestemt ledelse

Ledelse gjennom 4 ledelsestiler som kalles situasjonsbestemt ledelse.

situasjonsbestemt-ledelse

Ledelse gjennom prosjektets faser

stil-fase

Viktig i oppstart at prosjektleder klarer å selge behovet og målet for prosjektet. I modning/planlegging er det mange som involveres, og medbestemmelse/involvering er viktig. I gjennomføring må arbeidsoppgaver delegeres. Og i avslutning er det alltid press på tid, derfor telling. Samt at produktet/resultatet skal selges.

Sette sammen prosjektgruppen

 • Klassisk: se på hva som skal gjøres, så velge personer
 • Alternativ: se på hva som skal oppnås, så velge personer
 • I praksis: man ringer dem man kjenner…

Hva forventes av prosjektmedarbeiderne?

 • Gjøre avtalt jobb
 • Bruke prosjektet i egen utvikling
 • Ta affære når ting ikke går riktig vei
 • Tilstrebe effektivt teamarbeid
 • Skape et godt samarbeidsklima og miljø

Temakompetanse

 • Summen av den enkeltes kompetanse
 • Erkjennelse av hverandres sterke sider
 • Aktiv bruk av personlige, spesielle kvalifikasjoner (ikke faglige)
 • Komplementær kompetanse

Hvordan brukes ressurser og muligheter i et team?

 • Koplementaritet
 • Spille på hverandre
 • Organisere arbeidet

Hvilke personer møter vi i prosjektgrupper?

 • Den utålmodige
 • Den som alltid påpeker feil hos andre
 • Den som utgjør en kritisk røst
 • Gledessprederen
 • Den som setter grenser for utålelig atferd
 • Den som fører vei
 • Den trygge hånden

Vi vil alltid møte personer som vi synes det er vanskelig å samarbeide med.

Det er lettere og raskere å få til bedre og positive bidrag fra enkeltpersoner ved å endre arbeidsmetoder og gruppeprosesser enn ved å peke på medarbeideres personlige kvaliteter og verdier.

Ha et sett med kjøreregler for prosjektgruppen.

Generelt om planlegging av prosjekter

 • Motiverende planlegging: gi en bred forståelse av oppgaven som skal utføres. Felles plattform. Bør oppleves som ”gøy”. Gruppearbeid.
 • Nivåinndelt planlegging: Først HVA man skal oppnå, deretter HVORDAN
 • Grunnlag for målstyring: Ikke bare et sluttmål, men også holdepunkter underveis. Disse kaller vi milepæler (kontrollstasjoner).
 • Forpliktende planer: Planen kan ses på som en kontrakt mellom prosjekteieren og prosjektet.

Formålet

 • Hva er hensikten med prosjektet?
 • Hvilken fremtidig ønsket situasjon er det vi ønsker?
 • Hva er det prosjektet skal få til for virksomheten?
 • Kundetilfredshet, effektivisering, bedre arbeidsmiljø, bedre helse etc

Prosjektmålet

 • En konkretisering av formålet. Husk at formålet uttrykker hvilken framtidig situasjon i virksomheten som prosjektet skal bidra til.
 • Hva skal prosjektet levere slik at formålet kan oppnås? Prosjektet skal altså fremskaffe en rekke leveranser, gradvis utover i prosjektet.

Utforming av prosjektmål

 • De harde målene beskrives i hva du skal levere
 • De myke beskrives gjennom hvordan du leverer
 • Hva er prosjektgruppen villig til å ta ansvar for?
 • Er vi for ambisiøse i målsettingen?
 • SMARTE mål

Formålsstruktur

Arbeidet med denne skal resultere i at man:

 • Får en felles oppfatning av hva som er hensikten med prosjektarbeidet innenfor det aktuelle området
 • Får et komplett bilde av alt som prosjektet kan tenkes å omfatte
 • Ut fra det komplette bildet foretar en avgrensning, som presiserer hva prosjektet har ansvaret for og hva det ikke har ansvaret for
 • Setter kvalitative og kvantitative mål for prosjektet
 • Beskriver hva slags arbeid som må gjøres for de elementene som prosjektet ikke skal arbeide med

PSO-test av hovedmålene

 • P: Har prosjektet mål som uttrykker at det skal skje en utvikling av de berørte personer?
 • S: Har prosjektet mål som sier hva som teknisk eller konkret skal leveres fra prosjektet?
 • O: Har prosjektet mål som viser at det skal skje en utvikling av organisasjonen?

Organisering

prosjekt-styring

Kriterier for valg av prosjektorganisasjon

 • Størrelse
 • Varighet
 • Kompleksitet
 • Prosjektresultatets art
 • Tidskritiskhet

Prosjektmandat

 Et prosjektmandat er en skriftlig dokument som forteller hvilke rammebetingelser og mandat prosjektet har. Prosjektmandatet bør inneholde:

 

Prosjektnavn: av stor betydning å velge et godt navn

Oppdragsgiver: politisk eller administrativt initiert (ordfører, rådmann, kontorsjef, osv) (Hvis flere: kan være behov for styringsgruppe)

Bakgrunn for prosjektet:

                                      Historikk, ideskaping, unnfangelse m.v.

                                      Forprosjekter og relasjoner til andre prosjekter

Formål og mål:

                            Organisasjonens visjon, organisasjonens formål/hensikt, Prosjektes formål.

                            Prosjektmålene

                            Prosjektmål-hierarki: Hovedmål-Delmål-Resultatmål

                            Krav til målene:  (ROTUR)

                            Resutatbeskrivende

                            Objektivt målbare

                            Tidsbestemt

                            Utviklende

                            Realistiske

Prosjektets effektmål: Hvilken nytte har organisasjonen av at vi gjennomfører prosjektet?

Prosjektets resultatmål: Hva skal foreligge av resultat når prosjektet er ferdig?

Rammebetingelser: Rammer for prosjektet. F.eks. ressursbegrensninger mht kvalitet, budsjett, personell, organisasjon osv

Budsjett: Et forsvarlig oppsatt budsjett.

Punkter for å lykkes

 • Prosjektet må arbeide med oppgaver som er viktige for virksomheten. Det må være en nær forbindelse mellom den retningen virksomheten skal gå i, og det som prosjektet skal gjøre
 • Prosjektet må skaffe seg en oversikt over interessenter og deres forhold til prosjektet
 • Virksomheten bør ha prinsipper for prosjektarbeid som uttrykker hvordan ledelse skal utøves, og ansvarsforhold skal være Arbeidsmåter og hjelpemidler i prosjektet må tvinge prosjektet til å bruke tid på å presisere målene for prosjektet, det vil si hva prosjektet skal oppnå
 • Arbeidsmåter og hjelpemidler i prosjektet må tvinge prosjektet til å fokusere på at prosjektet skal ha en sammensatt leveranse. Den bør inneholde personmessige, ”systemmessige”(tekniske) og organisasjonsmessige forhold
 • Prosjektplanleggingen må skje på flere nivåer (minimum oversiktsplanlegging og detaljplanlegging)
 • Det må settes kortsiktige delmål som er kontrollerbare
 • En plan må være oversiktlig, presentert på ett A4-ark
 • De som legger planene, må vite at de selv skal leve med konsekvensene av dem
 • Prosjektet må skaffe seg en oversikt over usikkerheten som prosjektet er beheftet med, og bestemme hvordan det skal forholde seg til usikkerheten
 • Det må skapes forståelse for at forandringsprosesser tar tid
 • Det må skapes forståelse for at et prosjekt kan organiseres på flere forskjellige måter
 • Det må lages klare beskrivelser av ansvarsforholdene i prosjektarbeidet
 • Det må lages forpliktende avtaler om frigjøring av ressurser til prosjektarbeidet
 • Det må skapes motivasjon for prosjektarbeidet hos linjeledelsen og prosjektmedarbeiderne
 • Det må velge en prosjektleder med de riktige egenskapene
 • Det må skapes forståelse for hva oppfølging er, og hvor betydningsfull denne oppgaven er i prosjektarbeidet
 • En plan må være utformet på en slik måte at den både muliggjør og innbyr til oppfølging
 • Prosjektlederen må få autoritet i forhold til basisorganisasjonen
 • Det må være et fastlagt kommunikasjonsmønster i oppfølgingen
 • Det må arbeides konkret med å skape gode samarbeidsforhold i prosjektet
 • Det må velges felles metoder i prosjektarbeidet som også fremmer kommunikasjonen mellom ekspertene og brukerne
 • Endringer i målene for prosjektet må skje etter nøye overveielse
 • Det må være kvalitetskontroll underveis i prosjektet

Kritiske suksessfaktorer

Ting å huske på underveis for at det skal gå bra…

 • Prosjektunikhet
 • Prosjektets viktighet
 • Fordelt myndighet og ansvar
 • Realistisk krav til innsats
 • Nok tid og ressurser til planlegging
 • Enighet om hvordan man måler suksess (KPI)
 • Prosjektlederegenskaper
 • Forankring hos toppledelsen
 • Definerte og aksepterte mål
 • Organisasjonsklimaet
 • Håndtering av kriser
 • God kommunikasjon

Det som er gjennomgående i løpet av prosjektets faser er FOKUS PÅ MÅL

Prosjektavslutning

 • Dokumentering
 • Kompetanseoverføring – to ting som virker: uformelle samtaler, og mentoring/coaching 

Kilde:

 • Prosjektstyring i svømmeklubben, Samling for daglige ledere – 20. september 2012. Tore de Faveri – Norges Svømmeforbund

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Gruppeledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Effektiv gruppekultur
    Andre artikler i serien er: 
 • Gruppeledelse og organisering av grupper og team
 • Gruppe
 • Valg av gruppestruktur
 • Hva kjennetegner en effektiv gruppe?
 • Gruppe konfigurasjoner i en formell gruppestruktur
 • Gruppedynamikk
 • Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?
 • Effektiv gruppekultur
 • Prosjekt og prosjektstyring