Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 2 av 23 artikler om Forretningsplan

    Denne artikkelen er del 10 av 16 artikler om Planleggingsfasen til grunderen

Det finnes ingen standard oppskrift på hva en forretningsplan skal inneholde eller bygges opp, da dette er situasjonsbestemt, og vil derfor variere fra virksomhet til virksomhet.


Tre strategiske rammer

Etter å ha gått igjennom all faglitteratur omkring strategisk planlegging og forretningsplanen, ser det ut til at de aller fleste teoretikere og praktikere er enige om at en forretningsplan består av tre strategiske rammer som er gjensidig avhengig av hverandre og som er i konstant endring. Noe som gjør det vanskelig i praksis å skape et system hvor alle delene av systemet (virksomheten) er i likevekt.

rammeverket

Forretningsplanens tre rammer er premissleverandøren til det operative systemet (organisasjonen) som skaper virksomhetens verdier og konkurransefortrinn. Rammene må derfor ses på under ett for å forstå sammenhengen mellom dem og for å kunne utnytte de mulighetene som finnes internt og eksternt i virksomheten.

De tre rammene som tilsammen utgjør virksomhetens forretningsplan er:

 • Markedssystemet – alt som omgir virksomheten og som virksomheten ikke har kontroll over. Legger premissene for alt virksomheten, konkurrentene og kundene gjør. I praksis vil dette være virksomhetens markedssystem som består av tre delsystemer som er vist i pyramiden over.
 • Forretninggrunnlaget – angir hvorfor virksomheten er etablert, hva den holder på med og for hvem, hvilke kundeverdier skaper den og hva er virksomhetens drøm for fremtiden og hvilke verdier danner grunnlaget for visjonens strategi. I praksis vil dette si virksomhetens forretningside, visjon, omdømme og verdigrunnlag. Til sammen utgjør de pyramiden vi kaller forretninggrunnlaget.
 • Strategisk kjerne – angir hvilke langsiktige mål virksomheten skal nå og hvordan disse målene skal nås. Normalt uttrykt i form av et forretnings- og vekstmål og en forretningsstrategi  som forteller hvordan målene skal nås. Samt en angivelse av hvilken forretningmodell virksomheten tar sikte på å følge og en angivelse av hvilket verditilbud som skal skapes. Og sist men ikke minst, med bruk av hvilke ressurser (tid, kunnskap/kompetanse, innsatsfaktorer og penger). Disse forholdene utgjør den siste pyramiden i rammeverket. 

Anbefalt planleggingmodell for forretningsplanen

Med utgangspunkt i de tre rammene som er beskrevet over kan vi si at hovedinnholdet i forretningsplanen bør knyttes til:

 • Situasjonsanalyse – utgangspunktet for forretningsplanen er situasjonsanalysen av virksomhetens markedssystem som viser virksomhetens sterke og svake sider, sammen med hvilke muligheter og farer som finnes i markedet. Et kort sammendrag av denne analysen kan gi en god innledning til selve forretningsplanen og forklare hvorfor virksomheten har tatt de strategiske valgene som de har tatt. Noe som kan være nyttig informasjon for såvel investorer, lånegivere og samarbeidspartnere.
 • Styring og kontroll – en angivelse av hvordan virksomheten skal kontrollere og evaluere om målene blir nådd. Ikke bare for gjøre oss i stand til å korrigere planen underveis, men også for å kunne lære av våre feil og suksesser slik at vi kan bruke lærdommen for å oppnå fremtidig suksess.

Modellen vi har skissert over er den mest korrekte akademiske planleggingmodellen du kan benytte, da den bygger på anerkjent faglitteratur på oppbygningen av forretningsplaner. Vi vil derfor bruke resten av denne artikkelserien på å gå igjennom denne modellen steg for seg, slik at du skjønner hvordan du skal bygge opp en faglig korrekt forretningsplan.

Denne oppbygningen av forretningsplanen er imidlertid lite gunstig når du lager investorversjonen av forretningsplanen. Det vil si den offisielle forretningsplanen som du viser potensielle investorer, lånegiver, samarbeidspartnere og potensielle jobbsøkere for å ha nevnt noen av målgruppene for denne forretningsplanen.

Hvordan investorversjonen av forretningsplanen bør skrives og hvordan denne forretningsplanen bør bygges opp tar vi for oss til slutt i denne artikkelserien, etter gjennomgangen av den faglig riktige planleggingsmodellen.

Noen viktige forhold i forbindelse med utviklingen av forretningplanen er:

Forretningside

Forretningsideen angir hvorfor virksomheten ble startet, hva som er så unikt ved den at det er vært å jobbe i den og hva som er formålet med det vi holder på med.

Visjon

Visjonen tegner opp vår drøm om fremtiden. Hvor vi ønsker å komme over tid. En gylden stjerne vi kan strekke oss mot og som viser oss veien mot det endelige målet som er å realisere visjonen.

Verdigrunnlag

Forretningsplanen bør også angi hvilke verdier man ønsker å bygge organisasjonskulturen på, da dette forteller hvordan virksomheten vil bli drevet og hvilke verdier som vil bli vektlagt når strategiske og daglige beslutninger skal tas.

Omdømme

Omdømme er kritisk for enhver virksomhets overlevelseevne og er derfor noe som må voktes og planlegges nøye. Forretningplanens må derfor angi hvilket omdømme virksomheten ønskes og hvordan dette omdømme skal skapes og opprettholdes.

Forretningsmodell

Mens forretningsideen forteller hva som er unikt ved verditilbudet, forteller forretningsmodellen hvordan vi har tenkt å tjene penger på forretningsideen.

Å bruke tid på valg og konfigurering av forretningsmodellen er viktig, da den beste ideen vil feile hvis den ikke kobles til en forretningsmodell som passer til denne forretningsideen. Forretningsmodellens mål er å optimalisere inntekts- og lønnsomhetspotensialet som forretningsideen representerer.

Les artikkelserien “Forretningsmodell” for å lære hva en forretningsmodell er, hvilke som finnes og hvordan du velger rett forretningsmodell til din forretningside.

Forretningsmål og forretningsstrategi

Forretningsmålet angir hva som er det overordnede økonomiske og ikke-økonomiske målet for planleggingsperioden. Et mål som har som mål å støtte opp under visjonen, men da på en kvantifiserbar og målbar måte.

Forretningsstrategien er kartet som viser veien til forretningsmålet, dvs. hvordan forretningsmålet skal nås. Alle andre planer må bygge opp under denne overordnede planen vi kaller forretningsstrategi. 

Konkurransefortrinn

Forretningsstrategiens formål er å angi hvordan selskapet har tenkt å skape og opprettholde varige konkurransefortrinn.

Immaterielle rettigheter

Bedriftens immaterielle rettigheter kan være et varig konkurransefortrinn, men det behøver ikke å være det. Uansett er det viktig å angi hvilke immaterielle rettigheter virksomheten har, hvilken verdi de har og hvordan disse skal bli ivaretatt.

Tillatelser og godkjennelser

I enkelte bransjer kreves det at man har spesielle tillatelser og/eller godkjennelser for å kunne operere lovlig. Hvilke tillatelser og godkjennelser som virksomheten kreves bør angis i forretningsplanen, sammen med en redegjørelse for hvilke tillatelser og godkjennelser virksomheten allerede har, når de løper ut og hvordan de vil bli ivaretatt.

Delplaner

Forretningsplanen må til slutt støttes opp av et sett delplaner som tar for seg de enkelte prioriterte delene av virksomheten. Sentrale delplaner er her:

Markedsplan

Markedsplanen er en delplan til forretningsplanen. Mens forretningsplanen tar for seg selskapet som helhet forteller markedsplanen hvordan du har tenkt å legge opp din salgs- og markedsføringsinnsats for å nå dine mål. Dette er derfor en kritisk plan som må være på plass før selskapet etableres, da det er den som avgjør hvordan og hvor fort inntektene blir generert.

Vi viser her til artikkelserien om markedsplanen for nærmere informasjon om hvordan en velfungerende markedsplan som er integrert som en del av din forretningplan bør settes opp.

Prosessplan

Nesten like viktig som forretningsmodellen er valg av verdikonfigurasjon. Med verdikonfigurasjon menes hvordan selskapet har konfigurere og organisere verdiskapningprosessen og organisasjonen som skal skape det endelige verditilbudet som tilbys kundene.

Siden valg av verdikonfigurasjon avgjør hvordan verditilbudet blir skapt, avgjør verdikonfigurasjonen også hvor rasjonell og kostnadseffektiv verdiskapningen blir. Bruk derfor tid på å velge verdikonfigurasjon og på oppbygningen av selskapets prosess system.

Vi anbefaler at du leser artikkelserien “Verdiskapning” og “Prosessledelse” for å lære mer om disse spørsmålene og valgene.

Personalplan

Personalplanen forteller hvordan du har tenkt å skaffe nøkkelpersonene og de øvrige medarbeiderne du trenger for å få suksess, hvordan disse skal læres opp, motiveres og avlønnes. Denne planen er av den grunn ekstremt viktig for enhver grunderbedrift.

Jeg viser her til min artikkelserie om rekruttering, opplæring, psyko-sosialt arbeidsmiljø, belønningssystemer og HMS for nærmere informasjon om utfordringene og oppgavene som må kartlegges og løses gjennom personalplanen.

Økonomiplan

Økonomiplanen er en plan med investeringsplaner og budsjetter som viser hvilke kostnader og inntekter som vil komme og når de vil komme. Det siste er viktig å ha klart for seg slik at du ikke havner i kortsiktige likviditets problemer.

Vi viser her til artikkelserien om budsjettering for nærmere informasjon om hvordan budsjettene bør legges opp.

Finansieringsplan

For en entreprenør er finansieringsplanen ekstremt viktig, da den angir hvilket kapitalbehov forretningsideen har og hvordan entreprenøren har tenkt å skaffe denne finansieringen. De fleste entreprenør prosjekter stopper fordi de ikke klarer å finansiere denne delen. At det legges mye tid og ressurser i denne delen av planleggingen er derfor avgjørende for om entreprenøren klarer å realisere sin forretningside eller ikke.

Du leser nå artikkelserien: Forretningsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ForretningsplanSituasjonsanalyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Planleggingmodell for forretningsplanen
 • Situasjonsanalyse
 • Scenario
 • Forretningsgrunnlag
 • Forretningside
 • Visjon
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Forretningsmodell
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmål
 • Forretningsstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Økonomiplan (ressursplan)
 • Markedsplan
 • Prosessplan
 • Supportplan
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Innledning (presentasjon av forretningsplanen)
 • Hoveddel (Presentasjon av forretningsplanen)
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 • Du leser nå artikkelserien: Planleggingsfasen til grunderen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ForretningsplanImmaterielle rettigheter >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Planleggingsfasen til entreprenøren
 • Det strategiske vindu
 • Hvordan lykkes som entreprenør og/eller gründer?
 • Timing er en avgjørende suksessfaktor
 • Pioner (first to marked), etterfølger eller kopiering strategi
 • Valg av selskapsform
 • Valg og beskyttelse av firmanavn
 • Firmalogo og logo design
 • Forretningsplan
 • Planleggingmodell for forretningsplanen
 • Immaterielle rettigheter
 • Tillatelser
 • Bruk av kjendis som drahjelp for nyetablerte selskaper
 • Partnerfasen til entreprenøren
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.