ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 7 av 18 artikler om ØKO-modellen

Siden målet er å skape et verditilbud som dekker målgruppens behov og forventninger på en bedre måte enn konkurrentene gjør, må ØKO-modellen skape konkurransefortrinn, og da helst varige konkurransefortrinn.

Med konkurransefortrinn menes:

effekten vi får ved å besitte og utnytte en eller flere ressurser eller kompetanseområder  som gir virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre virksomheter.

Konkurransefortrinn vil si at virksomheten har noe som ikke konkurrentene har, at de har noe som gjør virksomheten bedre enn konkurrentene eller at de kan gjøre noe som konkurrentene ikke kan, og som kunden samtidig verdsetter. Verdsetter kunden ikke dette er det ikke noen konkurransefortrinn.

Begrepene konkurransefortrinn og konkurransekraft brukes ofte om litt uriktig om hverandre. Konkurransekraft blir ofte definert litt forenklet som:

summen av virksomhetens ressurser og evner.

Dette fordi hvis virksomhetens ressurser blir brukt på riktig måte kan dette gi store verdier og konkurransefortrinn for virksomheten. Det samme kan virksomhetens samlede evner gi.

konkurransekraft

En ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell kan gi virksomheten konkurransefortrinn og økt konkurransekraft på flere måter. F.eks. ved:

Ressurstilgang

Lykkes virksomheten å skape en verdiskapningprosess som bygger på fornybare ressurser som ikke forbrukes i større skala enn de klarer å fornye seg vil dette i seg selv skape varige konkurransefortrinn i forhold til konkurrenter som er avhengig av ikke-fornybare ressurser i sin verdiskapningprosess hvis de klarer å fremstille et verditilbud som dekker målgruppens behov og forventninger på en like god måte som konkurrentenes verditilbud gjør. Dette fordi konkurrentene på ett eller annet tidspunkt i fremtiden vil møte en situasjon at naturressursene de er avhengig av er slutt eller svært vanskelig og kostbart å få tak i, mens de som har en ØKO-vennlig verdiskapningprosess ikke trenger å bekymre seg om dette. Dette er f.eks. tilfelle idag når vi sammenligner energiselskaper som bygger på vind- og sol-kraft i forhold til dem som er avhengig av kull, olje og gass.

Omdømme og evoked set

Videre kan en virksomhet som har en troverdig ØKO-vennlig verdiskapningprosess bruke dette aktivt i sin markedsføring og da fortrinnsvis i sin omdømme og merkevarestrategi for å posisjonere virksomheten som det miljøvennlige alternativet i forhold til sine konkurrenter.

I en tid hvor det å være miljøvennlig blir stadig viktigere for folk flest, er dette en viktig posisjon å innta hvis man har en troverdig modell som gjør det mulig å plassere verditilbudet eller virksomheten på den miljøvennlige posisjonen i målgruppens evoked set.

Innovasjon og kunnskap

Øvelse gjør mester, sies det. Ihvertfall hvis man lærer av sine suksesser og feil underveis. Dette gjelder for all forretningsdrift. Noe som betyr at virksomheter som har lykkes å skape en god ØKO-vennlig forretnings- og verdimodell har en kunnskap konkurrentene ikke har. Lykkes virksomheten samtidig å skape en innovativ organisasjonskultur og en lærende organisasjon som lærer av sine feil og suksesser og bruker denne læringen for å fremtidig suksess vil virksomheten være istand til å utvikle flere og bedre ØKO-vennlige verditilbud enn det konkurrentene er istand til ved at de har en bedre forståelse og innsikt omkring problemene, utfordringene og løsningene enn konkurrentene har.

Større vekstpotensiale basert på en bærekraftig utvikling

Ved at virksomhetens verditilbud er basert på fornybare ressurser som ikke høstes mer enn naturen klarer å reprodusere er ressurstilgangen evigvarende og den vil bli stadig rimeligere ettersom ny teknologi som klarer å utnytte ressursene bedre kommer. 

Idag er det f.eks. åpenbart at oljeselskapene har sett sine glansdager. Det er nå inne i en metningsfase hvor de ikke kan forvente noe særlig vekst i fremtiden, mens solkraft og vindkraft selskapene går en lysende fremtid i møte med hensyn til vekst og økt lønnsomhet.

Subsidier og økonomiske stimuli

Selv om subsidier og økonomiske stimuli ikke er noe varig konkurransefortrinn, kan det imidlertid gi kortvarige konkurransefortrinn hvis myndighetene yter subsidier eller andre økonomiske stimuli for å få befolkningen til å velge det miljøvennlige alternativet som virksomhetens verditilbud representerer. 

Tesla har f.eks. i mange år solgt utrolig mange flere el-biler til Norge enn de ellers ville ha gjort hvis ikke myndighetene subsidierte disse el-bilene så kraftig og gav dem spesialtillatelser andre biler ikke har. Slike tiltak er det viktig å være klar over og utnytte til det ytterste for å oppnå økonomisk vekst i virksomheten.

Høyere betalingsvillighet

Lykkes virksomheten å skape ett troverdig ØKO-produkt eller tjeneste og posisjonere seg som de miljøvennlige alternativet i kundenes bevissthet vil kundenes betalingsvillighet for verditilbudet normalt øke, litt avhengig av hva slags produkt eller tjeneste vi snakker om. En rekke økologisk dyrkede jordbruksprodukter har f.eks. de senere årene opplevd at kundene er villig til å betale signifikant mer for økologisk dyrkede jordbruksprodukter for å få mer sunne matvaner og mindre giftstoffer inn i kroppen sin.

Om kundene vil være villig til å betale mer for et miljøvennlig verditilbud må alltid kartlegges gjennom å prøve å beregne verditilbudets priselastisitet og hvor viktig det er for kundene at verditilbudet er miljøvennlig. 

Slike konkurransefortrinn er normalt ikke varige, da konkurrentene vil komme etter, samtidig som kundene etterhvert vil forlange at verditilbudet er miljøvennlig.

Samfunnsansvar

Skal det være mulig å gjøre noe med miljøforurensningene og bruken av ikke-fornybare naturressurser kreves det at alle land, firmaer, institusjoner og privatpersoner tar del i denne snuoperasjonen. 

Lykkes virksomheten å utvikle en ØKO-vennlig forretnings- og verdiskapningmodell viser virksomheten dermed et samfunnsansvar som alle selskaper vil måtte gjøre i større grad i fremtiden. Dette kan gi virksomheten mange fordeler.

Ved å posisjonere seg som det miljøvennlige alternativet før alle konkurrentene blir tvunget til å følge etter gjennom ulike pålegg og lover fra myndighetene viser virksomheten sine kunder og omgivelser at de tar miljøutfordringene alvorlig at de prøver å gjøre sitt for å bedre situasjonen. Noe som vil gi virksomheten goodwill både fra myndighetene, leverandørene, massemedia og kundene. 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: ØKO-modellen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøyØKO-modellens 10 forutsetninger >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Økologi er fremtidens konkurransefortrinn og forretningsmodell
 • Hva er økonomi og økologi, og hvilken sammenheng finnes?
 • Bærekraftig utvikling
 • ØKO-modellen (ECO-modell)
 • Hvilke virksomheter passer ØKO-modellen for?
 • ØKO-modellen som et strategisk beslutningsverktøy
 • ØKO-modellen må skape konkurransefortrinn
 • ØKO-modellens 10 forutsetninger
 • ØKO-modellens ressursbruk
 • ØKO-modellens omdømme
 • ØKO-modellens forretningside
 • ØKO-modellens forretnings- og inntektmodell
 • ØKO-modellens verdigrunnlag
 • ØKO-modellens forretningsmål og -strategi
 • ØKO-modellens verdiskapningmodell
 • ØKO-modellen krever en lærende organisasjon
 • ØKO-modellens opplæring og belønningssystem
 • ØKO-modellens arbeidsmodell