Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.

Styringsformer

I litteraturen er det vanlige å skille mellom tre former for styring og kontroll: regel-, mål- og verdistyring.

Mål- og resultatstyring

En gjennomgang av hva mål- og resultatstyring er og en planleggingmodell for gjennomføringen.

Visjon som styringsverktøy

Ingenting gir en person en så sterk ledesnor som en visjon, et mål og en strategi å arbeide etter – en sannhet som har vært forkynt i årtusener.

Principal–agent-teori

Principal–agent-teori prøver å identifisere og forklare problemer som kan oppstå mellom to, eller flere parter, når det skal gjøres en transaksjon dem imellom.

Styringshjulet og styringsoppgaver

Ved å inkludere de 4 grunnleggende styringsoppgavene som finnes i enhver virksomhet sitt styringshjul får vi en oversikt over hva styring- og kontrollprosessen faktisk går ut på:

Styrings- og kontrollnivåer

Generelt kan alle virksomheter deles opp i tre styringsnivåer: - Organisasjonsnivå, avdelings- og gruppenivå og individuelt nivå.

Mellommenneskelig kommunikasjon som styringsverktøy

Styringgjennom direkte ordre, møter, samtaler, rådgivning, rettledning, opplæring, trening er utvilsomt det mest effektive styringsverktøyet

HMS og intern kontroll som styringssystem

Målet er å sikre lovet prosesskvalitet slik at man er garantert at kundene alltid får et kvalitetsprodukt som oppfyller definerte kvalitetskrav

Balansert målstyring som styringsverktøy

Balansert målstyring er et styringsverktøy som bryter ned virksomhetens visjon og strategier ned til målbare resultatmål for hver enkelt enhet, prosess, oppgave og individ i organisasjonen.

Prosessstyring

En gjennomgang av begrepet prosesstyring og hvilke teorier og modeller du kan benytte deg av for å oppnå en god prosesstyring.

Møter og forhandlinger

Horisontal samordning oppnås gjennom møter, arbeidsgrupper, utvalg og samtaler, og er en av de sterkeste styringsverktøyene en leder har.

Struktur, roller, instrukser, regler og manualer som styringsverktøy

Struktur, instrukser, regler og manualer ko med de klassiske ledelseteoriene og har vært brukt styringsverktøy i snart 100 år.

Bedriftskulturen og verdigrunnlaget som styringsverktøy

Hvordan benytte bedriftskulturen og virksomhetens verdigrunnlag som styringsverktøy i organisasjon og ledelse?

Reglement for bruken av sosiale medier

En gjennomgang av hvilket reglement virksomheten bør utvikle for bruk av sosiale medier for å unngå problemer på arbeidsplassen.

Arbeidsavtale

Arbeidsavtale er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.

Kvalitetsirkler- MBO (Målstyring)

Tanken bak MBO er at det skal ikke være nødvendig å tilpasse mennesker og oppgaver til forehåndsbestemte firkanter. Oppgavene skal diktere menneskene, deres plassering på kartet, deres funksjon så vel som forholde til andre på kartet.

Planstyring

Virksomhetens planer er et av de viktigste styrings- og kontrollverktøyene til enhver leder.

Valg av styringssystem og -verktøy

Når vi skal velge styring- og kontrollsystem for virksomheten må vi tenke helhetlig og huske at her gjelder regelen: ”Målet helliggjør middelet”

Styring og kontroll av virksomheten

Styring- og kontroll går ut på hvordan virksomheten bygger opp sine styrings- og kontrollsystemer for å sikre en stabil kurs mot virksomhetens overordnede mål

Språk

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

System for balansert målstyring

På denne sidn finner du en modell som viser hvordan du kan gå frem for å utvikle et system for balansert målstyring.

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

En gjennomgang av hva risikoanalyse er, hvordan den gjennomføres og brukes i forbindelse med risikostyring og kriseberedskap.

Kulturuttrykk

Med kulturuttrykk menes: ”de ulike symbolske prosesser, objekter, strukturer og handlinger som inngår i kulturen"

Uniform og kleskode

Klær skaper folk og viser hvem du er, hva du står for og om du er en man kan stole på. Men klær kan også skape avstand mellom partene.

Identitetskapene symboler

Med identitetskapene symboler menes symboler som gir virksomheten en identitet utad og en følelse av fellesskap og tilhørighet innad gjennom å signalisere hvem vi er og hva vi står for

Artifakter og symboler

Artifakter er alle konkrete fysiske gjenstander, tekst, språk og atferd i en kultur. Artifaktene er kulturtelle symboler som formidler informasjon om hva som kjennetegner de underliggende kulturelementene

Symbolsk ledelse

Organisasjonen kan ses på som en scene, et teater hvor aktørene spiller bestemte roller og prøver å kommunisere de riktige inntrykkene til de riktige publikumsgruppene.

Myter

Hvilken funksjon har myter for en leder? Er dette noe som er viktig å være klar over for en leder?

Organisasjonen som teater

Hvorfor er det hensiktsmessig å se på organisasjonen som et teater? I denne artikkelen finner du svarene.

Verdi og verdier

I dagligtale benyttes begrepet verdi ofte om det som vi oppfatter som ”det gode”. Begrepet verdi står for: "Alt det som er verdifullt for menneske".

Sosiale og moralske normer

På hvilken måte påvirker våre normer vår atferd? I denne artikkelen finner du svarene på dette.

Verditolkning: – Hvordan forstå og tolke verdiene?

Det er den enkeltes individuelle verdier som bestemmer organisasjonens moral og etikk. Disse individuelle verdiene trenger ikke nødvendigvis å ha noen sammenheng med de verdiene som er formulert i det offisielle verdigrunnlaget.

Verdistandarden

De tre mest grunnleggende verdier i menneskers liv er i følge forskere innen verdibasert ledelse egenverdet, fornuften og formålet.

Verdigrunnlaget: – Hvilke og hvor mange verdier bør velges?

De valgte verdiene skal være betydningsfulle for flest mulig, dette medfører at de derfor kan være uspesifikke eller vage.

Organisasjonskultur ( bedriftskultur )

De mønstrene av meninger, verdier, normer, roller, skikker o.l. som forteller medlemmene hvem de er, og hvordan de gjør saker og ting.

Fortellinger og eventyr

Hvorfor spiller fortellinger og eventyr en viktig rolle i alle moderne organisasjoner?

Ritualer og seremonier

Hvilken funksjon har ritualer og seremonier i en organisasjon og for en leder?

Møte som teater

Ved å se på møtet som et teaterstykke som utspilles på en scene, vil man fort oppdage flere viktige perspektiver ved møtet.

Den symbolske rammen

En av de fire grunnleggende fortolkningsrammene for organisasjon og ledelse er den symbolske rammen. Her går jeg kort igjennom rammen.

Verdityper – Hvilke verdityper finnes?

Begrepet verdi er en flerdimensjonal variabel som omfatter en lang rekke ulike typer og former for verdier. Her finner du en grovsortering.

Metaforer, humor og lek i ledelse

Hvilken funksjon har metaforer, humor og lek i en organisasjon og for en leder?

Lederen som rollemodell

Skal lederen være i stand til å nå sine mål, må de gå foran som et godt eksempel, og klare å motivere alle parter til å yte sitt beste.

Subkultur

En begrenset kulturell gruppe som lever sammen som et identifiserbart segment innenfor et større og mer komplekst samfunn

Verdier og karakter – hva er forskjellen?

I dagligtale brukes begrepet verdi ofte om ”det gode”. Begrepet verdi står for "alt det som er verdifullt for menneske".

Belønningssystemet og incitamenter som styringsverktøy

Generelt kan man si at mennesker i en virksomhet vil oppføre seg slik virksomheten, bevisst eller ubevisst, belønner. Belønningssystemt er dermed et kritisk viktig styringsverktøy for enhver leder.

Arbeidsreglement og Personalhåndbok

Arbeidsreglementet gis arbeidstakeren som et vedlegg og innholder alle regler og retningslinjer som gjelder for de ansatte i virksomheten.

Regelstyring

Regelstyring er en forlengelse av strukturstyring og går ut på å styre ved hjelp av regler, instrukser, retningslinjer, prosedyrer, rutiner og manualer.

Sosialiseringsprosessen som styringsverktøy

Den prosessen alle mennesker, i alle samfunn, går gjennom for å lære normene, verdiene, ferdighetene og kunnskapene de trenger i samfunnet.

MBO – fasene

Ut i fra det jeg gikk igjennom i forrige artikkel kan vi si at målstyring arbeidet normalt vil være delt inn i fire faser:

Budsjettkontroll som styringsverktøy

Med budsjettkontroll menes en sammenligning av de budsjetterte resultatene med de oppnådde!

Et system for mål- og resultatstyring

Utvikling av mål- og resultatstyring kan grovt beskrives i tre dimensjoner som jeg gjennomgår på denne siden

Planleggings- og gjennomføring modell for målstyring

Målstyringsarbeidet vil normalt være delt i fire forskjellige faser. Disse er målsettingsfasen, gjennomføringsfasen, resultatmålingsfasen og oppfølgingsfasen

Tradisjonelle avviksanalyser

For å avdekke forbedringsområdene og velge de riktige virkemidlene må alle ledd av strategiene og planene kvalitetssikres kontinuerlig gjennom avviksanslyser.

Business Inteligence som styringsverktøy

Business Intellignce er et elektronisk overvåking- og etterretningssystem for å opprettholde en stabil tilstand, preget av harmoni tilstand i alle delene av systemet til virksomheten.

Regelmessige situasjonsanalyser

Ingen beslutninger blir bedre enn informasjonen den bygger på. For å treffe viktige beslutninger trenger vi derfor en situasjonsanalyse som reduserer usikkerheten i beslutningssituasjonen.

Tillit – den viktigste enkeltverdien

Tre ting er nødvendig for å styre en stat: våpen, mat og tillit. Av disse er tilliten det viktigste og det man sist må miste.
/div>
<