Styreleder (tidl. styreformann)

Hvem kan være styrets leder i et aksjeselskap, hvilke krav stilles og hvilke oppgaver har styreformannen?

Innkalling til styremøte

Styrets leder er ansvarlig for innkalling til styremøte, men styrelederen kan, hvis ønskelig, delegere det praktiske arbeidet med innkallingen til daglig leder.

Styremøte (“best praksis”)

Følg denne arbeidsmodellen og praksisen for styremøtene til virksomheten så er du sikker på at styremøtene holder seg innenfor det vi kaller "best praksis".

Inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet

Det finnes helt spesielle regler i Aksjeloven for inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet.

Egenevaluering av styrets arbeid

En gang i året bør styret evaluere sitt arbeid og sin kompetanse opp mot de mål som er satt for arbeidet

Styrets erstatningsansvar

Styreansvaret er kollektivt og solidarisk. Alle styremedlemmer hefter for det ansvar styret har i henhold til lover og regler.

Styrets oppgaver og ansvar

Styret har det overordnede ansvaret for selskapets strategi, og at selskapet er organisert og finansiert for å kunne realisere selskapets mål

Styreinstruks

I aksjeselskaper er det pålagt å utarbeide en Styreinstruks som angir hvordan styrearbeidet skal organiseres og foregå.

Styret

Hva er styrets oppgave, hvilke krav og plikter stilles til et styre?

Styrets sammensetning og avlønning

La ikke styret bli en "gutteklubb" som bare eksisterer på papiret. Skaff deg et profesjonelt styre. La erfarne bedriftsledere komme med gode råd i full fortrolighet og fortelle deg om de største fallgropene.

Bedriftsforsamling

Et organ som i Norge er obligatorisk i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som har mer enn 200 ansatte.