Rekruttering av styremedlemmer

Hvis det er styrets ansvar å foreslå det nye styret, er det normalt styrelederen som leder rekrutteringsprosessen.

Aksept av styreverv

Selv om du kanskje føler deg smigret av å bli spurt om å sitte i et styre, må du aldri glemme at dette også er et stort ansvar.

Styrets homogenitet / heterogenitet

Såvel homogene og heterogene styrer har sine fordeler og ulemper. De viktigste kan oppsummeres slik:

Egenevaluering av styrets arbeid

En gang i året bør styret evaluere sitt arbeid og sin kompetanse opp mot de mål som er satt for arbeidet

Styrehonorar (styrets avlønning)

Et "tante styre" kan vi få helt gratis, men vi bør heller vurdere hvordan vi kan få et styre med kompetansen bedriften trenger

Inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet

En gjennomgang av aksjelovens regler for inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet.

Styrets kontrolloppgaver

Loven krever at styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 

Ansatterepresentant i styret

Har bedriften flere enn 30 ansatte, kan de ansatte kreve å få en representant i styret, pluss et varamedlem.

Styrets styringsprinsipper og funksjon

Selv om styres primære oppgave og ansvar er å oppfylle aksjelovens bestemmelser, er dette ikke tilstrekkelig for å få et velfungerende styre

Styreleder (tidl. styreformann)

Hvem kan være styrets leder i et aksjeselskap, hvilke krav stilles og hvilke oppgaver har styreformannen?

Styrets taushetsplikt

Aksjeloven og allmennaksjeloven har ingen særlige regler om styremedlemmers taushetsplikt, men det fremkommer av forarbeidende til aksjeloven

Styret i bedriften

Hva er styrets oppgave, hvilke krav og plikter stilles til et styre?

Styrets samspill med eiere og ledelse

Det er viktig at det er et godt samspill mellom eiere, styret og ledelsen, samtidig som disse må ta hensyn til selskapets øvrige interessenter

Styrets opplysningsplikt

Styret har en utstrakt opplysningsplikt. En opplysningsplikt som er nedfelt i lovverket. Vi skal her se på taushetsbelagt informasjon

Styreinstruks

I aksjeselskaper er det pålagt å utarbeide en Styreinstruks som angir hvordan styrearbeidet skal organiseres og foregå.

Styreprotokoll

"Et referat over styrebehandlingen av sakene og beslutningene til styret".

Styremøte (innkallelse, agenda og gjennomføring)

Følg denne arbeidsmodellen og praksisen for styremøtene til virksomheten så er du sikker på at styremøtene holder seg innenfor det vi kaller "best praksis".

Styrets størrelse

Selv om det ikke er å anbefale et ene-styre, bør vi heller ikke velge et for stort styre. Det anbefales et styre bestående av 3-5 medlemmer

Bedriftsforsamling

Et organ som i Norge er obligatorisk i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som har mer enn 200 ansatte.

Styreteorier : Barbarteorier

Barbarteorier er teorier som omhandler økonomisk tenkning basert på kontroll over hvem som styrer hvem og hvilke interesser de skal ivareta.

Styrets organiseringsoppgaver

Et av styrets ansvarsoppgaver er å sørge for at bedriften er forsvarlig organisert. Dette innebærer at styret har oppgaver som:

Styrets strategioppgaver

Å lage, følge opp og evaluere selskapets forretningsmål og forretningsstrategi er styrets overordnede ansvarsområdet.

Styrekompetanse

Styrekompetanse handler om at styremedlemmene samlet har kompetanse til å styre bedriften mot dens mål og oppfylle alle lovpålagte kravStyrekompetanse handler om at styremedlemmene samlet har kompetanse til å styre bedriften mot dens mål og oppfylle alle lovpålagte krav

Styrets oppgaver og ansvar

Styret har det overordnede ansvaret for selskapets strategi, og at selskapet er organisert og finansiert for å kunne realisere selskapets mål

Styreteorier : Strategiteori

Strategiteoriene går ut på å se hvordan styret som et team kan bidra til å skape verdier.

Generalforsamling

En generalforsamling er den øverste myndighet i en organisasjon eller (allmenn-)aksjeselskap. Her går vi igjennom hvordan møte avholdes.

Styrets sammensetning

La ikke styret bli en "gutteklubb" som bare eksisterer på papiret. Skaff deg et profesjonelt styre. La erfarne bedriftsledere komme med gode råd i full fortrolighet og fortelle deg om de største fallgropene.