Styret

Hva er styrets oppgave, hvilke krav og plikter stilles til et styre?

Inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet

Det finnes helt spesielle regler i Aksjeloven for inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet.

Styreprotokoll

"Et referat over styrebehandlingen av sakene og beslutningene til styret".

Huskeliste for et styre

Under finner du en huskeliste for styret. Den viser de viktigste tingene du må huske på i styrearbeidet:

Egenevaluering av styrets arbeid

En gang i året bør styret evaluere sitt arbeid og sin kompetanse opp mot de mål som er satt for arbeidet

Bedriftsforsamling

Et organ som i Norge er obligatorisk i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som har mer enn 200 ansatte.

Styrets erstatningsansvar

Styreansvaret er kollektivt og solidarisk. Alle styremedlemmer hefter for det ansvar styret har i henhold til lover og regler.

Aksept av styreverv

Selv om du kanskje føler deg smigret av å bli spurt om å sitte i et styre, må du aldri glemme at dette også er et stort ansvar.

Styrets rapportering

For børsnoterte selskaper er reglene for rapportering langt mer kompliserte. enn for ikke-børsnoterte selskaper.

Styring og kontroll av styre

Styret er selskapets øverste beslutningsorgan, de som fastsetter målene, strategien, ansetter daglig leder, godkjenner ledelsens planer m.m

Styrets samspillet med eiere og ledelse

Det er viktig at det er et godt samspill mellom eiere, styret og ledelsen, samtidig som disse må ta hensyn til selskapets øvrige interessenter