Styrets rapportering

For børsnoterte selskaper er reglene for rapportering langt mer kompliserte. enn for ikke-børsnoterte selskaper.

Innkalling til styremøte

Styrets leder er ansvarlig for innkalling til styremøte, men styrelederen kan, hvis ønskelig, delegere det praktiske arbeidet med innkallingen til daglig leder.

Styreprotokoll

"Et referat over styrebehandlingen av sakene og beslutningene til styret".

Egenevaluering av styrets arbeid

En gang i året bør styret evaluere sitt arbeid og sin kompetanse opp mot de mål som er satt for arbeidet

Styrets erstatningsansvar

Styreansvaret er kollektivt og solidarisk. Alle styremedlemmer hefter for det ansvar styret har i henhold til lover og regler.

Aksept av styreverv

Selv om du kanskje føler deg smigret av å bli spurt om å sitte i et styre, må du aldri glemme at dette også er et stort ansvar.

Styremøte (“best praksis”)

Følg denne arbeidsmodellen og praksisen for styremøtene til virksomheten så er du sikker på at styremøtene holder seg innenfor det vi kaller "best praksis".

Huskeliste for et styre

Under finner du en huskeliste for styret. Den viser de viktigste tingene du må huske på i styrearbeidet:

Styreinstruks

I aksjeselskaper er det pålagt å utarbeide en Styreinstruks som angir hvordan styrearbeidet skal organiseres og foregå.

Bedriftsforsamling

Et organ som i Norge er obligatorisk i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som har mer enn 200 ansatte.

Inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet

Det finnes helt spesielle regler i Aksjeloven for inhabilitet og misbruk av posisjon i selskapet.