Kjerneprosess 1: Struktur

En struktur er en oversikt over det ønskede mønsteret av aktiviteter, forventninger og idéutveksling, mellom ledere, ansatte og kunder.

Benchmarking

En sammenligning av egen prosess ytelse mot tilsvarende prosess ytelse hos konkurrerende foretak for å avdekke avvik og eliminere dem.

Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem

Prestasjonsmålene inngår i et prestasjonsmålingssystem som igjen bare en del av et større prestasjonsstyringssystem som forteller hva vi gjør med det vi måler.

Verdiskapningsprosessen

Viser hvordan virksomheten skaper sine kundeverdier ved å integrere de fire øvrige dimensjonene i systemet til systemanalytisk verdiledelse til en verdiskapningprosess

Prosessnivåer i prosesspyramiden

Del-prosessene som utgjør verdiskapningprosessen bør organiseres i en hierarkisk struktur som viser strategiske-, taktiske- og operasjonelle prosesser

Prosessperspektivet

Omfatter alt virksomheten foretar seg for å skape kundeverdier og gjøre sitt verditilbud tilgjengelig for sine kunder

Kjerneprosesser i verdiskapningen

Alle virksomheter er avhengig av minst 5 kjerneprosesser for å skape sine kundeverdier, uavhengig av hvilken verdikonfigurasjon de har.

Six Sigma og kvalitethjulet (PDCA)

Metodens målsetning er å eliminere uønskede hendelser og redusere variasjon i en prosess som fører til uvanlige svingningsmønstre.

Prosesskvalitet, prosesskvalitetstap og prosesskvalitetssystem

En gjennomgang av disse to begrepene og betydningen av totalkvalitet i organisasjonsutviklingen og styringen av virksomhetens prosesser.

Verdiskapningprinsipper i økonomien

4 mulige prinsipper: profittmaksimering, omsetningmaksimering, kostnadoptimalisering og non-profit prinsippet. Hva er forskjellen?

Prosesskartlegging

En arbeidsmodell for hvordan man skal gå strukturert frem for å sette opp rammene for virksomhetens verdiskapningprosess.

Prosessforbedring

En gjennomgang av hvordan du bør gå frem for å forbedre virksomhetens prosess system, såkalt prosessforbedring.

Prosessorientering: Historisk oversikt

Synet på hva prosess styring og ledelse er for noe har endret seg voldsomt opp gjennom årene. Fra de tidlige kvalitetstradisjonene til dagens prosessledelse teorier.

Business Prosess Reengineering

Reengineering innebærer radikal redesign av arbeidsprosesser for å oppnå dramatisk resultatforbedringer.

Business Process Modeling Notation

En standardisert måte å tegne flytdiagrammer for organisasjoner og forretningsprosesser på.

ISO standarden

En kort gjennomgang av ISO-standarden sin betydning i prosessledelse.

Kjerneprosess 2: Teknologi

Bruk av teknologi som kjerneprosess i verdiskapningen og grensesnittet med andre kjerneprosesser.

Prosessmåling og målekort

For å kartlegge prosessens stemme i prosesser som gjentar seg bruker vi målekort. Dette viser hvordan prosessen varierer over tid.

Kjerneprosess 3: Menneskene

Menneskene er 1 av 5 dimensjoner i prosessperspektivet som skaper virksomhetens kundeverdier. Her ser vi litt nærmere på hva dimensjonen innebærer.

Prosesstriangulering

Prosesstriangulering vil si å kombinere flere ulike prosesstyper for å løse et problem eller oppgave.

Kjerneprosess 4: Informasjon

Informasjonen virksomheten besitter og måten den benytter seg av den i verdiskapningen er virksomhetens viktigste strategiske ressurs.

Prosessteori

Det finnes en mengde ulike prosessteorier som prøver å forklare hvordan verdiskapningprosessen bør utvikles og driftes. Disse teoriene er:

Prosessmodenhet

Begrepet prosessmodenhet brukes for å beskrive i hvilken grad organisasjoner lykkes med prosessledelse.