Verdikonfigurasjon

Verdikonfigurasjonen beskriver bedriftens verdiskapning. Verdikonfigurasjonen viser hvordan de viktigste virksomhetsprosessene virker i den hensikt å skape verdi for virksomheten selv og dens kunder.

Prosessorientering: Historisk oversikt

Synet på hva prosess styring og ledelse er for noe har endret seg voldsomt opp gjennom årene. Fra de tidlige kvalitetstradisjonene til dagens prosessledelse teorier.

Lean – en prosessfilosofi

LEAN er en prosessfilosofi som ligner mye på Total Quality Managment. Prosessfilosofien startet med Lean Production for produksjonsbedrifter

Prosessperspektivet

Omfatter alt virksomheten foretar seg for å skape kundeverdier og gjøre sitt verditilbud tilgjengelig for sine kunder

Six Sigma og kvalitethjulet (PDCA)

Metodens målsetning er å eliminere uønskede hendelser og redusere variasjon i en prosess som fører til uvanlige svingningsmønstre.

Prosesstriangulering

Prosesstriangulering vil si å kombinere flere ulike prosesstyper for å løse et problem eller oppgave.

Teknologi – 1 av 4 kjerneprosesser

Bruk av teknologi som kjerneprosess i verdiskapningen og grensesnittet med andre kjerneprosesser.

Total kvalitetsledelse (TQM)

En ledelsesform i en organisasjon, fokusert på kvalitet, som baserer medvirken fra alle medarbeidere og der langsiktig suksess tilstrebes ved å oppnå kunders tilfredshet og fordeler for alle medarbeiderne og for samfunnet

Kjerneprosesser i verdiskapningen

Alle virksomheter er avhengig av minst 5 kjerneprosesser for å skape sine kundeverdier, uavhengig av hvilken verdikonfigurasjon de har.

Verdiskapningprinsipper i økonomien

4 mulige prinsipper: profittmaksimering, omsetningmaksimering, kostnadoptimalisering og non-profit prinsippet. Hva er forskjellen?

Kjerneprosess 4: Informasjon

Informasjonen virksomheten besitter og måten den benytter seg av den i verdiskapningen er virksomhetens viktigste strategiske ressurs.

Business Process Modeling Notation

En standardisert måte å tegne flytdiagrammer for organisasjoner og forretningsprosesser på.

Nødvendige preskripsjoner i prosessperspektivet

Følgende preskripsjoner anses som nødvendige i prosessperspektivet.

Prosessforbedring

I denne artikkelen skal jeg se litt nærmere på hvordan du bør gå frem for å analysere og kvalitetsikre disse prosessene for å oppnå ønsket prosessresultat.

Prosesskartlegging

En arbeidsmodell for hvordan man skal gå strukturert frem for å sette opp rammene for virksomhetens verdiskapningprosess.

Prosesskvalitet, prosesskvalitetstap og prosesskvalitetssystem

En gjennomgang av disse to begrepene og betydningen av totalkvalitet i organisasjonsutviklingen og styringen av virksomhetens prosesser.

ISO standarden

En kort gjennomgang av ISO-standarden sin betydning i prosessledelse.

Prosessmåling og målekort

For å kartlegge prosessens stemme i prosesser som gjentar seg bruker vi målekort. Dette viser hvordan prosessen varierer over tid.

Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem

Prestasjonsmålene inngår i et prestasjonsmålingssystem som igjen bare en del av et større prestasjonsstyringssystem som forteller hva vi gjør med det vi måler.

Business Prosess Reengineering

Reengineering innebærer radikal redesign av arbeidsprosesser for å oppnå dramatisk resultatforbedringer.

Kjerneprosess 3: Menneskene

Menneskene er 1 av 5 dimensjoner i prosessperspektivet som skaper virksomhetens kundeverdier. Her ser vi litt nærmere på hva dimensjonen innebærer.

Kjerneprosess 1: Struktur

En struktur er en oversikt over det ønskede mønsteret av aktiviteter, forventninger og idéutveksling, mellom ledere, ansatte og kunder.