Personalrom (spiserom, garderober og vaskerom)

Virksomheten skal sørges for at garderober, toaletter, spiserom og hvilerom er tilfredsstillende i omfang og utførelse. Arbeids- og velferdsrom må legges opp slik at begge...

Støy i arbeidsmiljøet

Virksomheten skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for støy, og vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med støy.

Brann- og eksplosjonsvern

Alle plikter å opptre aktsomt for å forebygge brann, eksplosjon og annen ulykke. Arbeid som medfører risiko for brann, krever spesielle forsiktighetsregler.

Forurensning

AvfallElektrisk og elektronisk avfallElektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) skal ikke kastes sammen med annet avfall, men leveres mottak for slikt avfall eller forhandler av EE-produkter....

Arbeidslokalet

Arbeidslokalet og atkomsten til det skal være utformet og innredet med sikte på den virksomhet og de arbeidsplasser som skal finnes i lokalet.Bygningenes utførelseDe...

Arbeidsstilling

Lovverket sier at virksomheten skal du legge ergonomiske prinsipper til grunn når det gjelder arbeidsstillinger og arbeidsutstyrets tilpasning til arbeidsplassen.

Klima og ventilasjon (luftkvalitet)

Lovverket pålegger alle virksomheter til å sørge for at luftkvaliteten i arbeidslokalene er fullt forsvarlig.

Kjemikalier på arbeidsplassen

Virksomheten har ansvaret for å sørge for at de ansatte ikke jobber i et arbeidsmiljø med kjemikalier som kan true deres helse eller sikkerhet, og komme opp med tiltak som fjerner eller redusere risikoen til et forsvarlig nivå.

Arbeidsutstyr

Virksomheten har plikt til å forsikre seg om at arbeidsutstyret som brukes, er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker det.

Ansattes medvirkning ved endring av arbeidsmiljøet

De ansatte har krav på å bli tatt med på råd ved nyanskaffelser, endringer i prosesser og annet som påvirker deres arbeidsmiljø.

Arbeidstemperatur i lokalene

Arbeidslokalene skal ha tilfredsstillende temperatur, og det er virksomhetens ansvar å sette igang tiltak hvis de ansatte har plager under normale arbeidsforhold.Temperaturen i arbeidslokaler...
Close