Coaching

Coaching er både en lederstil og et ledelseverktøy som har vokst frem etter årtusenskifte for å utvikle medarbeidernes personlige evner og ferdigheter.

Etisk ledelse

Å gå foran som en rollemodell gjennom å vise normativ passende atferd gjennom personlige handlinger og i kontakt med andre

Prosessledelse (Business Process Management)

Prosessledelse er å konfigurere, implementere, koordinere, kontrollere, evaluere og styre organisasjonens prosesser mot avtalte mål og strategier gjennom å utvikle og vedlikeholde verdiskapningprosessen og kvalitetstandarden som skaper de lovede kundeverdiene

Lederegenskaper

En gjennomgang av hvilken generelle krav som settes til lederstilen innenfor Systemanalytisk verdiledelse.

Situasjonsbestemt ledelse

Situasjonsbestemt ledelse er en av verdens mest anvendte teorier for ledelse. Mye av dette skyldes teoriens enkelhet. Den er lettfattelig og lett anvendelig i praktisk bruk på team og organisasjoner.

Delegerende lederstil

Kjennetegnes ved lav styring og lav støttende atferd. Benyttes overfor selvgående medarbeidere som både kan og vil løse oppgavene på egen hånd.

Faglige lederstiler

10 ulike faglige lederstiler en leder må kombinere sammen med 14 ulike personlighetstyper for å kunne praktisere situasjonsbestemt ledelse.

Selgende lederstil

En lederstil hvor lederen forsøker å overbevise og vinne sine medarbeidere over ved å snakke med begeistring og "selgende argumenter"

Spesialist lederstil

Spesialist lederstilen er en leder som har detaljkunnskap innen fagemnet han eller hun leder i.

Koordinerende lederstil

Den koordinerende lederstilen er en lederstil hvor lederen anser sin viktigste oppgave som å koordinerer og samordner medarbeiderne.

Den høypresterende (pacesettende) stilen

En leder som alltid presterer maksimalt og er et forbilde, virker positivt inn på kompetente medarbeiderne som motiverer seg selv.

Kameratslig / støttende lederstil

«Så flink» stilen går ut på å sette menneskene først, og er en lederstil som kan fungerer når man skal bygge lagånd og øke selvfølelsen.

Demokratisk lederstil

«Hva mener du?» stilen er den motsatte av den autoritære lederstilen og går ut på å la medarbeidere få være med på å påvirke beslutninger.

Great Man teorien

Great Man-teorien til Carlyle er regnet som den første reelle ledelsesteorien, i den forstand at den beskriver hva som er en god leder.

Mulige personlighetstiler for ledelse

Det store utvalget ledelsestiler kan deles opp i to grupper: Personlighetstiler og faglige ledelsestiler

Autoritære og kommanderende lederstil

«Gjør som jeg sier»-stilen kan fungere i kriser eller når du leder vanskelige medarbeidere, men som regel hemmer denne lederstilen fleksibiliteten i organisasjonen.

Lederen som doktor

Systemanalytisk verdiledelse ser på lederen som en doktor, da en virksomhet er et kompleks system som best kan sammenlignes med menneskekroppen.

Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?

Ledelse er situasjonsbestemt, noe som betyr at vi må velge lederstil etter situasjonen vi befinner oss i. Her ser vi på hvilke regler som gjelder

Strukturell leder

Hva er strukturell ledelse og hva kjennertegner strukturell lederskap?

Lederstil

Hvordan lederen selv ser på rollen som leder, og hvordan han utfører denne rollen i praksis

Lederen som rollemodell

Skal lederen være i stand til å nå sine mål, må de gå foran som et godt eksempel, og klare å motivere alle parter til å yte sitt beste.

Lederstilmodell

En lederstilmodell som viser hvordan vi bør gå frem for å velge korrekt lederstil til situasjonen.

Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)

Seks mulige ledelsestiler som er basert på bruk av emosjonell intelligens.

Karismatisk ledelse og positiv ledelse

Skaper mer positiv atmosfære, økt jobbtilfredshet, mer jobbengasjement, forbedret ytelse og resultater. Det har på bakgrunn av dette blitt argumentert for at lederskap egentlig er en emosjonell prosess hvor lederne uttrykker emosjoner og samtidig forsøker å vekke emosjoner hos medarbeiderne

Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)

Denne LPC-skalaen måler lederens orientering ved at de identifiserer ”den minst foretrukne medarbeider” blant sine kolleger.

Bolman & Deal`s 4-lederstiler

De skiller mellom fire ulike lederstiler som ledere bruker i ulike situasjoner. Disse fire lederstilene er:

Ledelsesrutenettet

En teori som bygger på antakelsen om at lederes effektivitet bestemmes i forhold til to grunnleggende dimensjoner: 1) Interesse for oppgaven og 2) Interesse for mennesker

Human-resource leder (HR leder)

En Human-Resource-leder kan best sammenlignes med en katalysator. En leder som kan bremse og få fortgang i en prosess uten selv å delta.

Sti-mål ledelse (A Path Goal Theory)

Teorien har blitt utarbeidet med utgangspunkt i å kunne forklare hvordan en leders atferd har effekt på faktorer som tilfredshet, motivasjon og ytelse

Teori X og Teori Y

Forskjellen mellom den klassiske læren og det vi i dag kaller ”moderne ledelse” kan best illustreres gjennom X- og Y-teorien til D. McGregor

Management – ledelse

Management-ledelse eller profesjonell ledelse er den nyeste ledelsesformen som har fått innpass i Norge.

Leader – Member Exchange Theory

En lederstilteori som tar for seg relasjonen mellom lederen og medarbeiderne.