Human Resource Management oppgaver

Human Resource Management omfatter en lang rekke lederoppgaver som enhver leder må forholde seg til. Noen sentrale oppgaver er....

HR krever psykologi, sosiologi og antropologi kompetanse

En HR leder må ha inngående kunnskaper og forståelse av hva som påvirker og styrer såvel enkeltindividenes atferd som gruppenes atferd

Viktige politiske kjennetegn ved alle organisasjoner

5 viktige kjennetegn ved alle organisasjoner som gjør det nødvendig å praktisere politisk ledelse for enhver leder i mang situasjoner.

Politisk leder

Den politiske lederen blir ofte kalt «forkjemperen» eller «realisten». De gjør det klart hva de ønsker og hva de kan oppnå, men de lar aldri det de ønsker skygge over det som er mulig å få til.

Human Resource Management

Bygger på human – relation – bevegelsens arbeid og fokusererer på de resultater og ideer som organisasjonspsykologene har kommet frem til.

Den strukturelle rammen

Ledelseteorier som støtter seg på forskning innenfor sosiologi, og lærer oss hvor viktig det er at organisasjonen har en struktur

Praktisk bruk av fortolkningsrammene i organisasjon og ledelse

Hver av fortolkningsrammene har sin visjon eller sitt bilde av virkeligheten, ved at de belyser hver sin del av livet i organisasjonen.

Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer

Fire fortolkningsrammer for ledelse som ledere kan bruke. Dette er ”briller” vi tar på oss og som dermed farger vårt syn på lederskap.

Strukturell leder

Hva er strukturell ledelse og hva kjennertegner strukturell lederskap?

Kjøpslåing og forhandling

Viktige virkemidler innenfor den politiske rammen og når organisatoriske beslutninger som involverer flere skal treffes.

Human-resource leder (HR leder)

En Human-Resource-leder kan best sammenlignes med en katalysator. En leder som kan bremse og få fortgang i en prosess uten selv å delta.