Organisasjoner som arenaer

Fra en politisk synsvinkel er alle organisasjoner, som andre arenaer, utformet og bygd opp for å romme konkurranse. Arenaen avgjør hvilket spill som skal spilles, hvem som skal være konkurrenter, og hvilke interesser som skal forfølges.

Human Resource Management oppgaver

Human Resource Management omfatter en lang rekke lederoppgaver som enhver leder må forholde seg til. Noen sentrale oppgaver er....

HR krever psykologi, sosiologi og antropologi kompetanse

En HR leder må ha inngående kunnskaper og forståelse av hva som påvirker og styrer såvel enkeltindividenes atferd som gruppenes atferd

Politisk leder

Den politiske lederen blir ofte kalt «forkjemperen» eller «realisten». De gjør det klart hva de ønsker og hva de kan oppnå, men de lar aldri det de ønsker skygge over det som er mulig å få til.

Viktige politiske kjennetegn ved alle organisasjoner

5 viktige kjennetegn ved alle organisasjoner som gjør det nødvendig å praktisere politisk ledelse for enhver leder i mang situasjoner.

Human Resource Management

Bygger på human – relation – bevegelsens arbeid og fokusererer på de resultater og ideer som organisasjonspsykologene har kommet frem til.

Fra preindustrielt- til postindustrielt samfunn

Dagens post-industrielle samfunn kalles populært bare for “informasjonssamfunnet”, noe som skyldes at rå muskelkraft eller energi ikke lenger er det avgjørende. Det avgjørende er i dag informasjonen vi er i besittelse av, og hvordan vi behandler informasjonen.

Den politiske rammen

Definisjon av begrepet og en gjennomgang av de viktigste kjennetegnene ved den politiske rammen.

Den strukturelle rammen

Ledelseteorier som støtter seg på forskning innenfor sosiologi, og lærer oss hvor viktig det er at organisasjonen har en struktur