Viten

"Viten" er evnen til å se sammenhengen mellom årsaksforhold i vår fysiske og mentale verden.

Nettverksbygging

Nettverk er de usynlige stier mellom mennesker og organisasjoner som gjør at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt enn vi makter alene.

Handlingskompetanse

Ordet handlingskompetanse kan deles i ordene handling og kompetanse.

Digital modenhet

Formålet med å måle organisasjonens digitale modenhet er å avgjøre hvor endringene må starte. Her går vi igjennom hva digital modenhet er

Kunnskapsledelse

Er å skape lærende organisasjoner som lærer av sine feil og benytter kunnskapen til å oppnå fremtidig vekst gjennom å forvalte intern og ekstern, eksplisitt og skjult (taus) kunnskap som en strategisk ressurs.

Kompetansestrategi

Den enkelte medarbeider er "bærer" av virksomhetens kompetanse. Summen av de ansattes kompetanse, og hvordan denne organiseres og utnyttes, avgjør dermed hvor godt virksomheten klarer seg i dagens kunnskapsamfunn

Konstruktivisme

Gjennom aktivitet bidrar vi selv til kunnskap, og vi bygger videre på den kunnskapen vi har. Læring skjer gjennom individets aktivitet

Kompetansemål

Kompetansemålene står sentralt i all kunnskapsledelse og for alle ledere som ønsker å utvikle en lærende organisasjon, med en god læringskultur, som er istand til å gjøre kunnskap til ett strategisk konkurransefortrinn for virksomheten.

Digital kompetanse

Digitale ferdigheter er definert som en av fem grunnleggende ferdigheter for barn og unge. I EU som en av åtte kompetanser for livslang læring

Kunnskap

Kunnskap er en bevisst forståelse av noe, og med muligheten til å bruke denne kunnskapen med en bestemt hensikt.

Kunnskap som konkurransefortrinn

Skal en virksomhet lykkes med å gjøre kunnskap til et varig konkurransefortrinn må virksomheten ta ibruk og prioritere kunnskapsledelse og bygging av en lærende organisasjon. 

Kunnskapsdeling

Hva er kunnskapsdeling og hvordan gå frem for å få organisasjonsmedlemmene til å dele kunnskapen?

Kompetanse

KOMPETANSE = KUNNSKAPER + FERDIGHETER + EVNER. I denne artikkelen går vi igjennom hva dette vil si i praksis.