Digital modenhet

Formålet med å måle organisasjonens digitale modenhet er å avgjøre hvor endringene må starte. Her går vi igjennom hva digital modenhet er

Handlingskompetanse

Ordet handlingskompetanse kan deles i ordene handling og kompetanse.

Konstruktivisme

Konstruktivismen er både en læringsteori og en kunnskapsteori, men primært er konstruktivismen en kunnskapsteori.

Kollektiv kompetanse

Virksomhetens eller en gruppes samlede kompetanse om noe. Kollektiv kompetanse er dermed kompetanse på et meso- og maktronivå.

Epistemologi

Når vi snakker om kunnskap går et viktig skille mellom proposisjonal kunnskap (påstandskunnskap) og praktisk kunnskap (ferdighetskunnskap)

Skjønn

Skjønn ses som en uomgjengelig side ved en type praksis som anvender generell kunnskap, nedfelt i handlingsregler, på enkelttilfeller

Grunnforskning og anvendt forskning

Ideen er at grunnforskningen finner fakta, hvordan ting «egentlig er». Gjennom anvendt forskning finner vi fram til praktiske anvendelser av kunnskapen

Kompetanse

KOMPETANSE = KUNNSKAPER + FERDIGHETER + EVNER. I denne artikkelen går vi igjennom hva dette vil si i praksis.

Kunnskapsledelse

Er å skape lærende organisasjoner som lærer av sine feil og benytter kunnskapen til å oppnå fremtidig vekst gjennom å forvalte intern og ekstern, eksplisitt og skjult (taus) kunnskap som en strategisk ressurs.

Kunnskap

Kunnskap er en bevisst forståelse av noe, og med muligheten til å bruke denne kunnskapen med en bestemt hensikt.

Kunnskap som konkurransefortrinn

Skal en virksomhet lykkes med å gjøre kunnskap til et varig konkurransefortrinn må virksomheten ta ibruk og prioritere kunnskapsledelse og bygging av en lærende organisasjon. 

Kompetansemodeller

En gjennomgang av ulike modeller som prøver å forklare hva kompetansen består av og hvordan den oppstår.