Kunnskap og kunnskapbegrepet

Kunnskap er en bevisst forståelse av noe, og med muligheten til å bruke denne kunnskapen med en bestemt hensikt.

Viten

"Viten" er evnen til å se sammenhengen mellom årsaksforhold i vår fysiske og mentale verden.

Kunnskapsdeling

Hva er kunnskapsdeling og hvordan gå frem for å få organisasjonsmedlemmene til å dele kunnskapen?

Kompetansestrategi

Den enkelte medarbeider er "bærer" av virksomhetens kompetanse. Summen av de ansattes kompetanse, og hvordan denne organiseres og utnyttes, avgjør dermed hvor godt virksomheten klarer seg i dagens kunnskapsamfunn

Kompetansemål

Kompetansemålene står sentralt i all kunnskapsledelse og for alle ledere som ønsker å utvikle en lærende organisasjon, med en god læringskultur, som er istand til å gjøre kunnskap til ett strategisk konkurransefortrinn for virksomheten.

Barrierer mot kunnskapsutvikling

Det finnes en rekke barrierer du må overvinne for å lykkes med å utvikle en virksomhets eller gruppes kunnskaper og kompetanse på. Disse hindringene kan grupperes i:

Digital kompetanse og digitale ferdigheter

Digitale ferdigheter er definert som en av fem grunnleggende ferdigheter for barn og unge. I EU er digital kompetanse en av åtte nøkkelkompetanser for livslang læring.
Close