E-post som kanal for krisekommunikasjon

E-post er et egnet medium å bruke for å informere kunder, ansatte, media og andre om en pågående krise. Spesielt når det haster å få ut informasjonen er e-post et egnet medium.

Crisis and Emergency Risk Communication (CERC)

CERC er en modell som lister opp 6-prinsipper som skal gi ledere et verktøy for å kunne kommunisere med ansatte og interessenter i en krisesituasjon.

Risikoformer

En gjennomgang av de viktigste risikoformene vi må vurdere når vi gjennomfører en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

Radiokommunikasjon som kanal for krisekommunikasjon

Maritime bedrifter kan kommunisere med mannskapet via GMDSS, som er et verdenomspennende nød- og sikkerhetssystem

Hva er en krise?

[…] en situasjon som truer viktige verdier og/eller svekker ens evne til å utføre viktige funksjoner"

Pressekonferanse som kanal for krisekommunikasjon

Vil virksomheten dele informasjon ut til mange medier, kan det være en fordel å invitere til en pressekonferanse.

Konsekvensanalyse

Konsekvensanalyse er en metode eller teknikk som skal sette oss i stand til å beskrive forventede konsekvenser ved å foreta bestemte beslutninger og tiltak.

Krisestrategier

Med krisestrategi menes hvilken kommunikasjonstrategi virksomheten skal velge for å minimalisere skadevirkningene av krisen for de involverte generelt og virksomheten spesielt

Kriseledelse

Kriseledelse er en fellesbetegnelse for for alle tiltak en virksomhet iverksetter for å sikre korrekt krisehåndtering når en krise oppstår.

Egne nettsider som kanal for krisekommunikasjon

På egne internettsider kan bedriften gi kundene både bakgrunnsinformasjon om virksomheten, i tillegg til oppdatert informasjon om kriseforløpet og tiltakene som blir gjort.

Personlige møter som kanal for krisekommunikasjon

Personlige møter er en god måte å informere de ansatte og de nærmeste om en pågående krise.

Krisekommunikasjon

Krisekommunikasjon kan deles inn i de to kategoriene - risikokommunikasjon og krisekommunikasjon. Forskjellen kan forklares slik:

Modell for kriseledelse

En gjennomgang av hvilken modell du bør følge for best mulig kriseplanlegging og kriseledelse.

Krisetrening

Når virksomheten trener på kriser bør det velges øvelser som er så relevante og realistiske som mulig.

Videomontasje/bakgrunnsinformasjon som kanal ved krisekommunikasjon

Dersom virksomheten ikke kan gi media tilgang til å ta bilder eller filme hendelsene i en krise, kan virksomheten selv lage en videonyhetsmelding, altså en nyhetshistorie med en videomontasje for TV.

Forebyggings- og beredskapsfasen

I fasen før krisen fokuserer vi på forebyggende tiltak og hva vi kan gjøre for å bygge opp en robust organisasjon som tåler krisepåkjenninger og er godt forberedt om en krise skulle oppstå.

Pressemeldinger som kanal for krisekommunikasjon

Virksomheten kan og bør benytte seg av pressemeldinger for å kommunisere med media i forbindelse med kriser.

Telefon/videopresentasjon som kanal for krisekommunikasjon

Skal informasjonen spres raskt og ikke er av personlig art, kan man benytte telefonen eller en videokonferanse til å informere ansatte.

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

En gjennomgang av hva risikoanalyse er, hvordan den gjennomføres og brukes i forbindelse med risikostyring og kriseberedskap.

Sosiale medier i krisehåndtering

Sosiale medier har blitt benyttet i en rekke ulike krisesituasjoner, for eksempel i flere jordskjelv, tsunamier, flommer, terrorangrep o.l.

Oppslagstavler/plakater som kanal for krisekommunikasjon

Oppslagstavler er nyttige når informasjon skal stå lenge, men bør ikke benyttes for å informere om sensitive og kritiske hendelser