Krisekommunikasjon

Krisekommunikasjon kan deles inn i de to kategoriene - risikokommunikasjon og krisekommunikasjon. Forskjellen kan forklares slik:

Sosiale medier i krisehåndtering

Sosiale medier har blitt benyttet i en rekke ulike krisesituasjoner, for eksempel i flere jordskjelv, tsunamier, flommer, terrorangrep o.l.

Hvordan ivareta omdømme i en krisesituasjon?

Oppstår det en krisen og allmennheten mener at det er virksomheten som er ansvarlig kan dette skape store skader for virksomhetens omdømme hvis krisen og krisekommunikasjonen håndteres korrekt.

Modell for kriseledelse

En gjennomgang av hvilken modell du bør følge for best mulig kriseplanlegging og kriseledelse.

Kriseplan – ”Crisis management”

En kriseplan er en plan som forteller hvilke kriser som kan oppstå og hvordan krisen skal håndteres for å minimalisere skadevirkningene.

Krisestrategier

Med krisestrategi menes hvilken kommunikasjonstrategi virksomheten skal velge for å minimalisere skadevirkningene av krisen for de involverte generelt og virksomheten spesielt

Kriseteam

Kriseteamets rolle er å være det kritiske knutepunkt for krisehåndteringen og har ansvaret for håndteringen av de svært komplekse systemer som iverksettes i forbindelse med alvorlige kriser.

Forebyggings- og beredskapsfasen

I fasen før krisen fokuserer vi på forebyggende tiltak og hva vi kan gjøre for å bygge opp en robust organisasjon som tåler krisepåkjenninger og er godt forberedt om en krise skulle oppstå.

Crisis and Emergency Risk Communication (CERC)

CERC er en modell som lister opp 6-prinsipper som skal gi ledere et verktøy for å kunne kommunisere med ansatte og interessenter i en krisesituasjon.

Radiokommunikasjon som kanal for krisekommunikasjon

Maritime bedrifter kan kommunisere med mannskapet via GMDSS, som er et verdenomspennende nød- og sikkerhetssystem

Pressekonferanse som kanal for krisekommunikasjon

Vil virksomheten dele informasjon ut til mange medier, kan det være en fordel å invitere til en pressekonferanse.

Oppslagstavler/plakater som kanal for krisekommunikasjon

Oppslagstavler er nyttige når informasjon skal stå lenge, men bør ikke benyttes for å informere om sensitive og kritiske hendelser

Videomontasje/bakgrunnsinformasjon som kanal ved krisekommunikasjon

Dersom virksomheten ikke kan gi media tilgang til å ta bilder eller filme hendelsene i en krise, kan virksomheten selv lage en videonyhetsmelding, altså en nyhetshistorie med en videomontasje for TV.

Nettchat/podcast som kanal for krisekommunikasjon

For å kunne svare raskt på ansattes spørsmål, og for å kunne ha en åpen og effektiv kommunikasjon, er det en mulighet å benytte nettchat.

Krisekommunikasjon med nyhetsmedier

Nyhetsmedienes fremstilling av en sak under en krise kan enten være til hjelp eller til byrde for deg, og den kan til og med gjøre at du ikke klarer å håndtere problemet.

Krisetrening

Når virksomheten trener på kriser bør det velges øvelser som er så relevante og realistiske som mulig.

Telefon/videopresentasjon som kanal for krisekommunikasjon

Skal informasjonen spres raskt og ikke er av personlig art, kan man benytte telefonen eller en videokonferanse til å informere ansatte.

Pressemeldinger som kanal for krisekommunikasjon

Virksomheten kan og bør benytte seg av pressemeldinger for å kommunisere med media i forbindelse med kriser.

Egne nettsider som kanal for krisekommunikasjon

På egne internettsider kan bedriften gi kundene både bakgrunnsinformasjon om virksomheten, i tillegg til oppdatert informasjon om kriseforløpet og tiltakene som blir gjort.

E-post som kanal for krisekommunikasjon

E-post er et egnet medium å bruke for å informere kunder, ansatte, media og andre om en pågående krise. Spesielt når det haster å få ut informasjonen er e-post et egnet medium.

Personlige møter som kanal for krisekommunikasjon

Personlige møter er en god måte å informere de ansatte og de nærmeste om en pågående krise.