Endringsmodeller

En gjennomgang av hvilke endringsmodeller som finnes og hvilke som er mest egnet brukt i endringsledelse

Kotters åtte faser for organisatoriske endringer

Åtte faser for gjennomføring av organisatoriske endringer basert på Kotters egne erfaringer og oppfatninger fra næringslivet.

Implementeringstrategi

Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør.

Endringsledelse

Endringsledelse er å lede individer, grupper eller organisasjoner gjennom en endringsprosess, fra en nåværende til en ønsket fremtidig tilstand

Endringssamtale

En samtale lederen har med en medarbeider for å få dem til å innse behovet for endring og for å få dem til å ta aktivt del i arbeidet som er nødvendig for at endringen skal finne sted.

Tilnærminger til en endringstrategi

Omfanget av endringen vil være avhengig av situasjonen og tiden man har til rådighet for endringen.

Planlagt endring i et Funksjonalistisk (E) og Meningsdannende (O) perspektiv

Teorier som fokuserer på selve endringsprosessen og dens handlinger søker å forstå og beskrive ulike faser i prosessen. Ulike forskere beskriver ulike forløp. Med...

Planlagt endring i et situasjonsperspektiv

Et situasjonsperspektiv ser på restruktureringer og endringer som sjokktilstander i en allerede etablert organisasjon og med en allerede tilstedeværende dynamikk.

Translatørkompetanse

Evnen til å lage gode eller dårlige oversettelser mener han er en kritisk faktor som forklarer hvorfor mange implementeringer av nye organisasjonsideer mislykkes.

Råd og prinsipper for endringsledelse

Skal man lykkes med de store endringsprosessene, må man også ha en forståelse av den menneskelige siden av endringsledelse. Herunder selskapets kultur, verdier, mennesker og adferd

Intern kommunikasjon i endringsprosessen

Hvilken betydning har intern kommunikasjonen i endringsprosessen, og hvilke kommunikasjonskanaler bør benyttes?

Tilbakemeldingens betydning i endringsprosessen

Forskning viser at tilbakemelding fyller en rekke behov både for individer og for organisasjonen i forhold til: forbedret ytelse, redusert usikkerhet, forbedret selvbilde og med hensyn til måloppnåelse

Endringer og social accounts og prosedyrerettferdighet

Hva er sosial accounts og prosedyrerettferdighet, og hvilken betydning har dette for endringsprosessen i virksomheten?

Visjonens betydning for endringen

En gjennomgang av hvilken betydning en klar endrings visjon har for endringsprosessen.

Reaksjoner i endringsprosessen

Hvilken sammenheng er det mellom hva endringslederen kommuniserer og reaksjonene hos endringsmottaker?

Strategi O / ”bottom-up”

Strategi O har en ”bottom –up” tilnærming som bygger på dette med involvering og innovasjon nedenfra i organisasjons systemet.

Strategi E / ”top-down”

Strategi E blir sett på som en rasjonell prosess, hvor den formelle toppledelsen identifiserer et behov for endring og utarbeider en løsning som de videre implementerer
Close