Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.

Visjonens betydning for endringen

En gjennomgang av hvilken betydning en klar endrings visjon har for endringsprosessen.

Drivkrefter og motkrefter i organisasjonen avgjør endringsprosessen

Styrkeforholdet mellom drivkrefter og motkrefter avgjør om det skjer endringer. Kreftene manifesterer seg gjennom menneskene som er for eller mot endring.

Intern kommunikasjon i endringsprosessen

Hvilken betydning har intern kommunikasjonen i endringsprosessen, og hvilke kommunikasjonskanaler bør benyttes?

Endringer og social accounts og prosedyrerettferdighet

Hva er sosial accounts og prosedyrerettferdighet, og hvilken betydning har dette for endringsprosessen i virksomheten?

Tilbakemeldingens betydning i endringsprosessen

Forskning viser at tilbakemelding fyller en rekke behov både for individer og for organisasjonen i forhold til: forbedret ytelse, redusert usikkerhet, forbedret selvbilde og med hensyn til måloppnåelse

Reaksjoner i endringsprosessen

Hvilken sammenheng er det mellom hva endringslederen kommuniserer og reaksjonene hos endringsmottaker?

Strategi E / ”top-down”

Strategi E blir sett på som en rasjonell prosess, hvor den formelle toppledelsen identifiserer et behov for endring og utarbeider en løsning som de videre implementerer

Strategi O / ”bottom-up”

Strategi O har en ”bottom –up” tilnærming som bygger på dette med involvering og innovasjon nedenfra i organisasjons systemet.

Implementeringstrategi

Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør.

Endringssamtale

En samtale lederen har med en medarbeider for å få dem til å innse behovet for endring og for å få dem til å ta aktivt del i arbeidet som er nødvendig for at endringen skal finne sted.

Kotters åtte faser for organisatoriske endringer

Åtte faser for gjennomføring av organisatoriske endringer basert på Kotters egne erfaringer og oppfatninger fra næringslivet.

Conner`s 8 endringsfaser

Conner har identifisert åtte karakteristiske faser mennesker passerer når de føler seg fanget i en endring de ikke ønsker å være del av og som de ikke kan kontrollere.

Tilnærminger til en endringstrategi

Omfanget av endringen vil være avhengig av situasjonen og tiden man har til rådighet for endringen.

Planlagt endring i et Funksjonalistisk (E) og Meningsdannende (O) perspektiv

Teorier som fokuserer på selve endringsprosessen og dens handlinger søker å forstå og beskrive ulike faser i prosessen. Ulike forskere beskriver ulike forløp. Med...

Planlagt endring i et situasjonsperspektiv

Et situasjonsperspektiv ser på restruktureringer og endringer som sjokktilstander i en allerede etablert organisasjon og med en allerede tilstedeværende dynamikk.

Translatørkompetanse

Evnen til å lage gode eller dårlige oversettelser mener han er en kritisk faktor som forklarer hvorfor mange implementeringer av nye organisasjonsideer mislykkes.

Endringsstrategier

Planlagt endring kan gjennomføres på ulike måter - det finnes ikke bare en strategi eller en type lederstil.
/div>
<