Balanced ScoreCard og det interne prosessperspektiv

Dette er 1 av 4 grunnleggende perspektiv for å kunne utvikle et Balanced ScoreCard.Her ser jeg litt nærmere på hva dette betyr,

Strategikart (Balanced ScoreCard)

Et strategikart er et rammeverk som prøver vise hvilke sammenhenger som finnes mellom de ulike perspektivene i balansert målstyring, også kalt Balanced ScoreCard.

Anbefalt arbeidsmodell for balansert målstyring

Enhver virksomhet er unik, og det finnes derfor ingen fasit på hvordan man best designer og implementerer en balansert styringsmodell. Det er likevel en del fellestrekk som går igjen.

Prestasjonsmål og prestasjonsstyringssystem

Prestasjonsmålene inngår i et prestasjonsmålingssystem som igjen bare en del av et større prestasjonsstyringssystem som forteller hva vi gjør med det vi måler.