Styreteorier : Klanstyrer

Teorier om klanstyrer handler om strukturene og prosessene i organisasjonen og hvordan disse samhandler med interessentene utenfor styrerommet

Styreteorier : Barbarteorier

Barbarteorier er teorier som omhandler økonomisk tenkning basert på kontroll over hvem som styrer hvem og hvilke interesser de skal ivareta.

Styreteorier : Tanteteori (tantestyre)

Tantestyrer er styrer som er dannet fordi aksjeloven krever at bedriften har et styre. Styret har derfor kun en formell karakter.

Beregning av sosiale kostnader

Disse omkostningene vil variere fra bedrift til bedrift avhengig av hvilke ytelser/betingelser som er avtalt for arbeidstakerne.

Kjøpegruppen (“buying center“)

Kjøpegruppen er de personene som inngår i prosessen med å ta beslutning om kjøp av et produkt eller tjeneste.

Styrets homogenitet / heterogenitet

Såvel homogene og heterogene styrer har sine fordeler og ulemper. De viktigste kan oppsummeres slik:

Styrets organiseringsoppgaver

Et av styrets ansvarsoppgaver er å sørge for at bedriften er forsvarlig organisert. Dette innebærer at styret har oppgaver som:

Styrets strategioppgaver

Å lage, følge opp og evaluere selskapets forretningsmål og forretningsstrategi er styrets overordnede ansvarsområdet.

Ansatterepresentant i styret

Har bedriften flere enn 30 ansatte, kan de ansatte kreve å få en representant i styret, pluss et varamedlem.

Styrets sammensetning

La ikke styret bli en "gutteklubb" som bare eksisterer på papiret. Skaff deg et profesjonelt styre. La erfarne bedriftsledere komme med gode råd i full fortrolighet og fortelle deg om de største fallgropene.

Styrets kontrolloppgaver

Loven krever at styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. 

Styremøte (innkallelse, agenda og gjennomføring)

Følg denne arbeidsmodellen og praksisen for styremøtene til virksomheten så er du sikker på at styremøtene holder seg innenfor det vi kaller "best praksis".

Styret i bedriften

Hva er styrets oppgave, hvilke krav og plikter stilles til et styre?

Kotters åtte faser for organisatoriske endringer

Åtte faser for gjennomføring av organisatoriske endringer basert på Kotters egne erfaringer og oppfatninger fra næringslivet.

Styrets oppgaver og ansvar

Styret har det overordnede ansvaret for selskapets strategi, og at selskapet er organisert og finansiert for å kunne realisere selskapets mål

Situasjonsbestemt ledelse

Situasjonsbestemt ledelse er en av verdens mest anvendte teorier for ledelse. Mye av dette skyldes teoriens enkelhet. Den er lettfattelig og lett anvendelig i praktisk bruk på team og organisasjoner.

Eksempel på stillingsinstruks / funksjonsbeskrivelse

Tenk stillinginstruks for daglig leder, etter modellen jeg beskriv i forrige artikkel. Kan brukes som mal.

Stillingsannonsen

Hvordan utforme stillingsannonsen, hva bør vektlegges og hvilke mediekanaler bør man velge?

Maskert herredømme

En serie enkle forholdsregler man kan ta for å «drepe uoverensstemmelser og møte motargumenter.

Den femte disiplin – Senge sin modell for lærende organisasjoner

5 disipliner som utvikles seperat, og hver av dem er en vital dimensjon i å utvikle en organisasjon som virkelig kan lære. Men for å lykkes må man være i stand til å kombinere alle fem disipliner

Styrets rapportering

For børsnoterte selskaper er reglene for rapportering langt mer kompliserte. enn for ikke-børsnoterte selskaper.

Økonomiske kontrollområder

Den økonomiske utvikling bør følges nøye og inngå som en del av virksomhetens intern kontroll system for å måle eventuelle avvik i forhold til målene

Styreroller og styrets organisering

Et styre har bare makt og beslutningsdyktighet i styremøtet. Utenfor styremøte har ingen av medlemmene noen formell posisjon eller makt.

System for balansert målstyring

På denne sidn finner du en modell som viser hvordan du kan gå frem for å utvikle et system for balansert målstyring.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid.

Mental trening

Mental trening omhandler å utvikle menneskets potensiale og evnen til å prestere i stressede situasjoner, og er sterkt knyttet til psykologi som fagområde.

Fargevalg for arbeidslokalene

Fargevalget for arbeidslokalene påvirker de ansattes trivsel og effektivitet i stor grad. Vi går her igjennom fargevalgets betydning.

Styreinstruks

I aksjeselskaper er det pålagt å utarbeide en Styreinstruks som angir hvordan styrearbeidet skal organiseres og foregå.

Bedriftsforsamling

Et organ som i Norge er obligatorisk i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som har mer enn 200 ansatte.

Det fysiske arbeidsmiljøet – et symbol på virksomhetens profil og verdigrunnlag

Omfatter valg av lokaler og utformingen av den i miste detalj for å gi de ansatte og omgivelsene forøvrig det rette "førsteinntrykket"

Personalrom (spiserom, garderober og vaskerom)

Virksomheten skal sørges for at garderober, toaletter, spiserom og hvilerom er tilfredsstillende i omfang og utførelse.

Arbeidstemperatur i lokalene

Arbeidslokalene skal ha tilfredsstillende temperatur, og det er bedriftens ansvar å sette igang tiltak for å oppnå dette.

Verdikonfigurasjon

Verdikonfigurasjonen beskriver bedriftens verdiskapning. Verdikonfigurasjonen viser hvordan de viktigste virksomhetsprosessene virker i den hensikt å skape verdi for virksomheten selv og dens kunder.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

HMS skal forebygge skader og miljøforstyrrelser, sikre virksomheters ansatte et sunt arbeidsmiljø, og sikre beboere og brukere av bygg og anlegg et godt ute- og innemiljø.

Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer

Fire fortolkningsrammer for ledelse som ledere kan bruke. Dette er ”briller” vi tar på oss og som dermed farger vårt syn på lederskap.

Ledelseteorier på 1970-tallet

Den allmenne endring fra 1960-tallet, fra økonomiske bekymringer til økt velstand, levestandarder og ”det gode liv” driver nå utviklingen av ledelseteoriene som prøver å løse nye utfordringer i industrien og næringslivet.

Delegerende lederstil

Kjennetegnes ved lav styring og lav støttende atferd. Benyttes overfor selvgående medarbeidere som både kan og vil løse oppgavene på egen hånd.

Styrets styringsprinsipper og funksjon

Selv om styres primære oppgave og ansvar er å oppfylle aksjelovens bestemmelser, er dette ikke tilstrekkelig for å få et velfungerende styre

Valg av styre og styremedlemmer

Aksjelovens sier at det er eierne (aksjonærene) i fellesskap som velger styret i et aksjeselskap. Vi går her igjennom reglene.

Faglige lederstiler

10 ulike faglige lederstiler en leder må kombinere sammen med 14 ulike personlighetstyper for å kunne praktisere situasjonsbestemt ledelse.

Selgende lederstil

En lederstil hvor lederen forsøker å overbevise og vinne sine medarbeidere over ved å snakke med begeistring og "selgende argumenter"

Spesialist lederstil

Spesialist lederstilen er en leder som har detaljkunnskap innen fagemnet han eller hun leder i.

Koordinerende lederstil

Den koordinerende lederstilen er en lederstil hvor lederen anser sin viktigste oppgave som å koordinerer og samordner medarbeiderne.

Den høypresterende (pacesettende) stilen

En leder som alltid presterer maksimalt og er et forbilde, virker positivt inn på kompetente medarbeiderne som motiverer seg selv.

Kameratslig / støttende lederstil

«Så flink» stilen går ut på å sette menneskene først, og er en lederstil som kan fungerer når man skal bygge lagånd og øke selvfølelsen.

Demokratisk lederstil

«Hva mener du?» stilen er den motsatte av den autoritære lederstilen og går ut på å la medarbeidere få være med på å påvirke beslutninger.

Transaksjonsledelse

Dette er ingen selvstendig ledelsesteori, men en samlebetegnelse for de ledelseteoriene som var vanlige før transformasjonsledelse og intelligent ledelse

Transformasjonsledelse

Er å utvikle en visjon mot noe som tar sikte på å forbedre, gjerne mål som går utover rene organisatoriske mål, f.eks. økt lønnsomhet.

Great Man teorien

Great Man-teorien til Carlyle er regnet som den første reelle ledelsesteorien, i den forstand at den beskriver hva som er en god leder.

Mulige personlighetstiler for ledelse

Det store utvalget ledelsestiler kan deles opp i to grupper: Personlighetstiler og faglige ledelsestiler

Autoritære og kommanderende lederstil

«Gjør som jeg sier»-stilen kan fungere i kriser eller når du leder vanskelige medarbeidere, men som regel hemmer denne lederstilen fleksibiliteten i organisasjonen.

Ledelseteorier på 1990 – tallet: Helhetlig syn på ledelse

I 1990-årene ble det avgjørende definert som utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver, samtidig som det er viktig å vite hvorfor man gjør det man gjør.

Ledelseteorier på 1980 – tallet

1980-årene annonserer kulturtilnærmingen til organisasjonslivet. Management oppfattes nå som: evnen til å definere virkeligheten for andre.

Lederen som doktor

Systemanalytisk verdiledelse ser på lederen som en doktor, da en virksomhet er et kompleks system som best kan sammenlignes med menneskekroppen.

Hvordan styre gruppemedlemenes atferd?

Virkemidler for å styre gruppemedlemenes atferd (oppsummering).

Systemanalytisk Verdiledelse

En helhetlig ledelseteori som ser på virksomheten som et system som konstant jobber for å beholde en likevekttilstand.

Regnskapet

Et regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til et regnskapobjekt, fremstilt etter at en regnskapperiode har utløpt.

Sun Tzu sin ledelsesteori

Det er ukjent hvem den kinesiske krigsherre og filosof Sun Tzu var og når han levde. Hans bok "Krigens kunst" antas å være ca. to tusen år gammel.

Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?

Ledelse er situasjonsbestemt, noe som betyr at vi må velge lederstil etter situasjonen vi befinner oss i. Her ser vi på hvilke regler som gjelder

Virksomhet

En strukturert og organisert samling av aktiviteter og gjøremål som er utformet i den hensikt å produsere et konkret resultat i form av et produkt eller tjeneste for en intern mottar i bedriften eller for ekstern kunde på et marked

Markedssjef

Markedssjefen er ansvarlig for markedsavdeling. Det vil si virksomhetens markedsføring og de arbeidsoppgavene som inngår i kundeperspektivet.

Prosessorientering: Historisk oversikt

Synet på hva prosess styring og ledelse er for noe har endret seg voldsomt opp gjennom årene. Fra de tidlige kvalitetstradisjonene til dagens prosessledelse teorier.

Lean – en prosessfilosofi

LEAN er en prosessfilosofi som ligner mye på Total Quality Managment. Prosessfilosofien startet med Lean Production for produksjonsbedrifter

Prosessperspektivet

Omfatter alt virksomheten foretar seg for å skape kundeverdier og gjøre sitt verditilbud tilgjengelig for sine kunder

Prosessstyring

En gjennomgang av begrepet prosesstyring og hvilke teorier og modeller du kan benytte deg av for å oppnå en god prosesstyring.

Systemintegrasjon

Systemintegrasjon er et annet nøkkelbegrep innen Systemanalytisk Verdiledelse, og går ut på å integrere flest mulig perspektiv, prosesser og samhørighetsforhold til et enhetlig system.

Six Sigma og kvalitethjulet (PDCA)

Metodens målsetning er å eliminere uønskede hendelser og redusere variasjon i en prosess som fører til uvanlige svingningsmønstre.

Prosesstriangulering

Prosesstriangulering vil si å kombinere flere ulike prosesstyper for å løse et problem eller oppgave.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Styrets opplysningsplikt

Styret har en utstrakt opplysningsplikt. En opplysningsplikt som er nedfelt i lovverket. Vi skal her se på taushetsbelagt informasjon

Styrets taushetsplikt

Aksjeloven og allmennaksjeloven har ingen særlige regler om styremedlemmers taushetsplikt, men det fremkommer av forarbeidende til aksjeloven

Strukturell leder

Hva er strukturell ledelse og hva kjennertegner strukturell lederskap?

Teknologi – 1 av 4 kjerneprosesser

Bruk av teknologi som kjerneprosess i verdiskapningen og grensesnittet med andre kjerneprosesser.

Arbeidsutstyr

Virksomheten har plikt til å forsikre seg om at arbeidsutstyret som brukes, er laget og innrettet slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv og helse når de bruker det.

Styrekompetanse

Styrekompetanse handler om at styremedlemmene samlet har kompetanse til å styre bedriften mot dens mål og oppfylle alle lovpålagte kravStyrekompetanse handler om at styremedlemmene samlet har kompetanse til å styre bedriften mot dens mål og oppfylle alle lovpålagte krav