Lightspeed webhotell

Når vi skal velge metode for datainnhenting er det en rekke forhold vi må tenke igjennom.

Hvilken innsamlingsmetode vi bør velge, vil til syvende og sist bli bestemt av informasjon vi trenger. Ved bruk av en metode får vi en type data, ved bruk av en annen får vi enn annen type data.

Metoder for datainnhenting

Siden vi ikke snakker om å samle inn sekundærdataene gjennom en skrivebordundersøkelse, tar jeg her kun for meg hva du må tenke igjennom når du skal velge metode for innhenting av primærdata gjennom en feltundersøkelse.

Kvantitative eller kvalitative data?

datatyper

Et hovedskille går her mellom kvantitative og kvalitative data, og kvalitative og kvantitative datainnsamlingmetoder.

Kvantitative datainnsamlingmetoder samler inn kvantitative data, mens kvalitative datainnsamlingmetoder samler inn kvalitative data. Du må derfor først avgjøre om du ønsker å samle inn kvantitative- eller kvalitative data, før du kan avgjøre hvilken datainnsamlingmetode du bør velge.

Om du skal velge en kvalitativ eller en kvantitativ metode vil i praksis bli bestemt av situasjonsanalysens:

  1. Tilnærmingsmåte (Induktiv eller deduktiv)
  2. Problemstilling
  3. Formål (ønsker man f.eks. å generalisere resultatene ?) og valg av forskningsdesign
  4. Egne forutsetninger (kunnskap/erfaringer) og ressurser (tid, penger og personell)
  5. Utvalgsenhetene og deres egenskaper (variabler og verdier)
  6. Forskernes forhold til datakildene. 

Formålet med datainnsamlingen

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg