Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Metodekapittelet skal vise hva du har gjort (i oppgaven, forarbeidet, praksis) og hvordan resultatene er fremkommet. Metodekapittelets formål er å vise leserne at resultatene i oppgaven er fremkommet på en troverdig og pålitelig måte (høy validitet og reliabilitet).

En god barcheloroppgave skal bygge bruk av samfunnsvitenskaplige metoder og vitenskapelig analysemodell for å komme frem til de endelige resultatene.

Metodekapittelet er kanskje den viktigste delen av barcheloroppgaveen, men også det vanskeligste kapittelet å skrive. Dette fordi det ikke alltid er klart hvilken «jobb» metodekapittelet skal gjøre. Et metodekapittel skal ikke gjengi innholdet i fagets metodebøker. Dersom du har brukt intervju er det for eksempel ikke nødvendig å liste opp forskjellige typer forskningsintervju. Du trenger heller ikke redegjøre for forskjellene mellom kvantitative og kvalitative metoder, eller liste opp ulike typer validitet og reliabilitet.

Det du skal gjøre, er å vise hvordan dine valg av design og metode egner seg til å belyse/besvare ditt forskningsspørsmål, og hvilke vurderinger du har foretatt mht validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). “Show, don’t tell” – vis leseren hva du gjorde, og forklar hvorfor. Da vil metodekapitlet sette de ulike delene av oppgaven i sammenheng, og det blir spennende å lese. I praksis betyr dette å demonstrere at du har forstått den praktiske betydningen av begrepene.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss