Omdømme (Corporate branding)

Det er viktig med et godt omdømme. Et godt omdømme er verdifullt, sjeldent og kan ikke imiteres, derfor kan et godt omdømme sees på som et konkurransefortrinn.

Informasjonskløfter og digitale skiller

I de aller fleste samfunn vil informasjon være skjevt fordelt. Noen er velinformerte, andre har ikke kunnskapen som er nødvendig for å kunne utnytte de ressursene de har.

“De maktesløse mediene” (medias påvirkningskraft)

En gjennomgang av hva som legges i begrepet "De maktesløse mediene" og tostegs hypotesen.

Påvirkning og manipulasjon

Med manipulasjon menes påvirkning ved å så splid, brukes også som betegnelse på behandling av ryggen med grep og rykk

Den fjerde statsmakt

Hva mener vi når vi omtaler media som "Den fjerde statsmakt"?

Retorikk

Retorikk betyr talekunst og handler om hvordan man skal overbevise lytterne.

“De allmektige mediene” (medias påvirkningskraft)

En gjennomgang av hva som ligger i begrepet "de allmektige mediene"

Påvirkning

Påvirkning kan defineres som øve innflytelse på noe eller noen. Jeg ser her nærmere på hva dette egentlig betyr.

Kultivasjonsteorien (Cultivation theory)

En kommunikasjonsteori som hevder at mediene bidrar til å konstruere vrangforestillinger omkring virkeligheten

WOM : Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)

Hvordan vareprat sprer informasjon om et nytt produkt eller tjeneste til målgruppen og markedet for øvrig.

Massemedias påvirkningskraft

En gjennomgang av hvilken påvirkningskraft massemediene har på oss og hvordan dette synet har blitt endret opp gjennom årene.