Omdømme (Corporate branding)

Det er viktig med et godt omdømme. Et godt omdømme er verdifullt, sjeldent og kan ikke imiteres, derfor kan et godt omdømme sees på som et konkurransefortrinn.

Informasjonskløfter og digitale skiller

I de aller fleste samfunn vil informasjon være skjevt fordelt. Noen er velinformerte, andre har ikke kunnskapen som er nødvendig for å kunne utnytte de ressursene de har.

Den fjerde statsmakt

Hva mener vi når vi omtaler media som "Den fjerde statsmakt"?

Kultivasjonsteorien (Cultivation theory)

En kommunikasjonsteori som hevder at mediene bidrar til å konstruere vrangforestillinger omkring virkeligheten

WOM : Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)

Hvordan vareprat sprer informasjon om et nytt produkt eller tjeneste til målgruppen og markedet for øvrig.

Medias plass i samfunnet

De fleste er enige i at måten samfunnet er organisert på, i stor grad påvirker hvordan mediene er organisert. Til tross dette faktum er det en klar tendens i medieforskningen å legge vekt på hvordan media påvirker hele samfunnet.

Påvirkning

Påvirkning kan defineres som øve innflytelse på noe eller noen. Jeg ser her nærmere på hva dette egentlig betyr.

Påvirkning og manipulasjon

Med manipulasjon menes påvirkning ved å så splid, brukes også som betegnelse på behandling av ryggen med grep og rykk

En dyktig manipulator og manipulatorens taktikker

Det kan være svært vanskelig å avsløre maktspillet til en manipulator. De er ofte svært dyktig og benytter ulike strategier for å fange sitt offer.

6 grunnprinsipper for påvirkning

I Påvirkning, teori og praksis beskriver Cialdini 6 ulike teknikker for påvirkning som etter lanseringen ble umiddelbart akseptert av "allmenheten"

Retorikk

Retorikk betyr talekunst og handler om hvordan man skal overbevise lytterne.