Kultivasjonsteorien (Cultivation theory)

En kommunikasjonsteori som hevder at mediene bidrar til å konstruere vrangforestillinger omkring virkeligheten

Technology Acceptance Modell (TAM)

I modellen antas holdninger å predikere intensjon om bruk, som i sin tur predikerer faktisk bruk.

Påvirkning

Påvirkning kan defineres som øve innflytelse på noe eller noen. Jeg ser her nærmere på hva dette egentlig betyr.

Omdømme (Corporate branding)

Det er viktig med et godt omdømme. Et godt omdømme er verdifullt, sjeldent og kan ikke imiteres, derfor kan et godt omdømme sees på som et konkurransefortrinn.

Media – Den fjerde statsmakt

Hva mener vi når vi omtaler media som "Den fjerde statsmakt"?

Medias plass i samfunnet

De fleste er enige i at måten samfunnet er organisert på, i stor grad påvirker hvordan mediene er organisert. Til tross dette faktum er det en klar tendens i medieforskningen å legge vekt på hvordan media påvirker hele samfunnet.

WOM : Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)

Hvordan vareprat sprer informasjon om et nytt produkt eller tjeneste til målgruppen og markedet for øvrig.

Retorikk

Retorikk betyr talekunst og handler om hvordan man skal overbevise lytterne.

Taushetsspiralen (spiral av stillhet)

Teorien sier at massemedia har stor påvirkning på våre meninger ved at mediene lærer oss hva vi skal mene om en sak. Denne medieskapte meningen adopterer vi så, basert på prinsippet om sosiale bevis

Informasjonskløfter og digitale skiller

I de aller fleste samfunn vil informasjon være skjevt fordelt. Noen er velinformerte, andre har ikke kunnskapen som er nødvendig for å kunne utnytte de ressursene de har.

6 grunnprinsipper for påvirkning

I Påvirkning, teori og praksis beskriver Cialdini 6 ulike teknikker for påvirkning som etter lanseringen ble umiddelbart akseptert av "allmenheten"