Valg av forskningsdesign og analyseplan

Med forskningsdesign menes: "En overordnet plan for situasjonsanalysen".

Operasjonell definisjon og definisjon av nøkkelbegreper i problemstillingen

Før det er mulig å studere problemet du har valgt, må du definere alle nøkkelbegreper og lage en eller flere operasjonell definisjoner.

Samfunnsvitenskaplig metode

For at analysen skal være et egnet verktøy til å redusere usikkerheten til dine beslutningsproblemer, må den bygge på vitenskapelige prosedyrer og anerkjente metoder og teknikker.

Verditilbud analyse

Virksomhetens verditilbud er alt kunden legger vekt på før, under og etter kjøpet av et produkt eller tjeneste.

Verdiskapningsprosessen

Hvordan virksomheten skaper sitt verditilbud gjennom en transformasjonprosess som omgjør ressurser til et sluttresultat med viktige kundeverdier som dekker viktige kundebehov eller løser viktige problemer for kunden

Corporate Goverment analyse

en analyse av virksomhetens eierstruktur og selskapsledelse for å avdekke eiernes interesser og hvordan de ivaretar sine interesser gjennom den valget modellen for selskapsledelse

Hvilken informasjon trenger du å samle inn i situasjonsanalysen?

Når vi snakker om egenskaper ved undersøkelsesenhetene, tenker vi på hvilke variabler vi trenger og hvilke verdier disse variablene kan måles i.

Hvilke enheter og variabler må inngå i situasjonsanalysen?

Start med å skaff deg en oversikt over hvilke aktører internt- og eksternt i virksomheten du trenger informasjon om for å kunne belyse problemstillingen med ønskede analysemetoder.

Synkron- eller diakron analyse?

Forskjellen mellom disse to analysemetodene kan illustreres gjennom en to-dimensjonal akse, hvor Y aksjen viser hvor dypt inn i problemstillingen analysen går, mens X aksen representerer hvilken tidsrom utviklingen ses over (dybde vs. bredden i dataanalysen).

Identifiser beslutningssituasjonen og beslutningalternativene

Foreligger det en beslutningssituasjon og hvilke beslutningalternativer finnes?

Prognosering

Hvordan utvikle en prognose i forbindelse med en situasjonsanalyse?

Situasjonsanalyse og rapportskriving

Siste fase i analyseprosessen er å tolke analysene og samle konklusjonene i en oversiktlig rapport.

Oppfølging av situasjonsanalysen

Siste fase er oppfølging av resultatene, og går i korthet ut på å kontrollere hvorvidt anbefalingene blir satt ut i livet.

Valg av metode for datainnhenting til situasjonsanalysen

Hvordan skal jeg få tak i informasjonen jeg trenger til min situasjonsanalyse? Jeg går her igjennom det du må tenke på.

Situasjonsanalysens dataanalyse

Kategoriserer og analysere dataene med sikte på å beskrive og forstå hva vi har funnet.

Valg av problemstilling til situasjonsanalysen

Et problem er dissonans mellom ønsket tilstand og opplevd tilstand. Å formulere problemstillingen er både vanskelig og viktig

Feilkilder og usikkerhet ved situasjonsanalyser

Selv om du har kvalitetssikret alle ledd i analyseprosessen, vil resultatene du har kommet frem til ikke være feilfrie av ulike årsaker. La oss derfor gjøre oss kjent med de mest grunnleggende feilkildene.

Situasjonsanalysens databehov

Databehovet angir hvilken informasjon som undersøkelsen må samle inn for å belyse problemstillingen til undersøkelsen.