Fenomenologi og fenomenologisk design / analyse

Fenomenologi er studiet av fenomener og hvordan de fremtrer for oss fra et førsteperson perspektiv.

Grounded theory

"Å skape ny teori ut i fra kvalitative data fra case-studie"

Hva avgjør valg av forskningsdesign?

Generelt kan vi si at arbeidet med forskningsdesignet består av fire ulike oppgaver som må vurderes og ses i en sammenheng når vi skal velge forskningsdesign:

Kausalt design

Kausalt design bruker man når man ønsker å finne en statistisk årsakssammenheng (kausalitet) mellom to variabler.

Deskriptivt design

Deskriptive design blir også kalt for beskrivende design. Formålet med et beskrivende design er å gi svar på spørsmål som hva, hvilke, hvordan, hvem og hvorfor.

Krav til validitet og realibilitet

Hva skal til for at resultatene skal være gyldige (validitet) og pålitelige (realibilitet)?