Intervjumetoden

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

Personlig intervju som datainnsamlingmetode

Personlig intervju er en datainnsamlingmetode som går ut på at en person intervjuer respondenten ansikt til ansikt. Selve datainnhentingen kan skje på tre måter

Telefonintervju som datainnsamlingmetode

Telefonintervju er en datainnsamlingsmetode og er i dag blitt den mest anvendte intervjumetoden.

Postale- og elektroniske utsendelser (survey)

Slike undersøkelser kan benyttes på to måter for å samle inn data. Enten ved å sende ut spørreskjema til respondenten i posten eller e-post eller ved selvseleksjon.

Sammenligning av de kvantitative intervjumetodene

Generelt kan vi si at intervjumetoden er en meget effektiv og rimelig metode for å få et representativt bilde av en populasjon.