Fenomenologisk hermeneutisk analyse

Målet med analysen er å finne mening gjennom livs erfaringer. For å kunne avdekke mening i livserfaringen må vi skrive ned dett som tekst som vi kan studere.

Den hermeneutiske spiral

Det er en beskrivelse av fortolkningsprosessen som er i stadig bevegelse mellom forståelse/forforståelse og fortolkning.

Faktoranalyse

En samlebetegnelser for ulike multivariate statistiske metoder som går ut på å analysere avhengighets-forholdet mellom et stort antall variabler, for deretter å forklare deres felles underliggende dimensjoner

Regneregler for sannsynlighet

En side med de vanligste regnereglene for å beregne sannsynligheten av noe.

Kovarians

Kovarians er et styrkemål for den lineære avhengigheten mellom to variabler. Vi skiller mellom to typer kovarians: Teoretisk- og empirisk

Dataanalyse

Dataanalyse kan defineres som: "Systematisk bearbeiding av innsamlet informasjon". Analyse av data går ut på en kategoriserer innsamlet informasjon med sikte på å beskrive hva en har funnet.

Konfidensintervall

Hva et et konfidensintervall, hva brukes det til og hvordan beregne dette intervallet?

Krysspriselastisitet

Hva er krysspriselastisitet, hva brukes den til, hva sier den og hvordan beregne den?

Multivariat analyse

Teknikker vi benytter for å finne årsakssammenhenger mellom to variabler og nøyaktige forklaringer.

Utvalget/stikkprøvens midtpunkt (Median, gjennomsnitt og modus)

Hvordan beregne utvalget/stikkprøvens midtpunkt? Det vil si: - Hvordan beregne median, gjennomsnitt og modus av en stikkprøve eller utvalg?

Kategorisering, koding og indekseringsspråk

Språket vi benytter oss av når vi skal kode og registrere de innsamlede dataene kalles indeksspråket

Generalisering og estimering av en stikkprøve

Hva vil det si å generalisere og estimere en stikkprøve, og hvordan foreta en slik generalisering og estimering av en stikkprøve?

Narrativ metode og analyse

Narrativ psykologi er opptatt av måten vi organiserer våre erfaringer og gir dem mening gjennom fortellinger.

Synkron og diakron analyse

Forskjellen mellom disse to analysemetodene kan illustreres gjennom en to-dimensjonal akse, hvor Y aksjen viser hvor dypt inn i problemstillingen analysen går, mens X aksen representerer hvilken tidsrom utviklingen ses over (dybde vs. bredden i dataanalysen).

Bivariat analyse – analyse av to variabler

Analyse av sammenhengen mellom to variabler. F.eks. om variabel a påvirkes av variabel b

Inntektselasitisitet

Hva er inntektselasitisitet, hva sier den deg og hvordan beregne den?

Utfall og utfallsrom

Utfallsrom = Antall mulige enkeltutfall. I denne artikkelen ser vi på hva dette i praksis betyr.

Krysstabulering og marginalfordeling

Krysstabeller er sannsynligvis den analysemetoden som er best brukt innen markedsforskningen. Metoden stiller ikke krav til målenivå.

Venndiagram

Et venndiagram er en grafisk fremstilling av en eller flere mengder, og eventuelle delmengder. Størrelsen av arealet i diagrammet har ingen matematisk betydning.

Hypoteseprøving

Hvordan avgjøre hvordan det er mulig å generalisere resultatene som er samlet inn ?

Variasjonsbredde i utvalget (stikkprøven)

Et mål for variasjon (spredning) i et utvalg. Forskjellen mellom høyeste og laveste verdi et utvalg eller en stikkprøve.

Parvise sammenligninger

Sammenligning av to stikkprøver. Hvordan gjøre dette ved bruk av statistiske metoder.

Fordelingsanalyse og frekvensfordeling

Hvor mange som har besvart de forskjellige svaralternativene i et spørsmål (den relative fordelingen)

Sannsynlighet og sannsynlighetsregning

Hvordan beregne sannsynligheten for at en hendelse inntreffer? Jeg går her igjennom klassisk sannsynlighetsteori.

Sannsynlighet som relativ hyppighet (de store talls lov)

Hvis du kaster den samme mynten uendelig mange ganger, ville du se at fordelingen vil bli 50/50. Dette kalles "de store talls lov".

Sammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden)

Hvordan sammenligne t medianer ved bruk av Mann-Whitney-metoden?

Multivariate metoder

Multivariate metoderEn kort beskrivelse av de vanligste multivariate metodene som brukes i forbindelse med markedsforskning

Kombinatorikk

Hvordan finne antall gunstige og antall mulige utfall når vi skal beregne sannsynligheten for noe?

Selementanalyse

Hva er en selementanalyse, hva kan slike analyser brukes til og hvordan bruke selementanalyser?

Observasjonsprotokoll

En observasjonsprotokoll, er en bok eller et kodeskjema som registrerer stikkprøve verdiene i den rekkefølgen de blir observert eller registrert av intervjueren

Diskriminantanalyse

En relevant analyseteknikk når den avhengige variabel er en kategorivariabel (nominal) og de uavhengige er metriske (intervall eller forholdstall), men forutsetter at variablene er dikotome.

Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning

Epsilon sier noe om samvariasjonens styrke og fortegnet (+ eller -) som indikerer dens retning.

Betinget sannsynlighet

Hva er betinget sannsynlighet og hvordan beregnes denne sannsynligheten? Her går jeg igjennom dette.

Parallell plott og trend

Hva er en parallell plott og en trend, og hva brukes de til? Og ikke minst; - Hvordan finne dem?

Diskursanalyse

Diskurs betyr tale, samtale, drøftelse. I samfunnsvitenskapen og kulturforskningen refererer en diskurs til det språklige materialet

Aksiomatisk definisjon av sannsynlighet

Hva er aksiomatisk definisjon av sannsynlighet, og hvordan beregne dette?

Trangere konfidensintervall

Hva er et trangere konfidensintervall, og hvordan beregne det?

Transkripsjon og transkribering

«Transkribere» kommer fra det latinske ordet “transcribere”, som direkte oversatt betyr “å skrive over”. 

Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse

Hva menes med gruppegjennomsnitt og mediandifferanse, og hvordan beregne dette gjennomsnittet eller denne medianen?

Sannsynligheten av et snitt

Hvordan beregne sannsynligheten av et gjennomsnitt ved bruk av statistiske metoder?

Kvantitativ dataanalyse

En dataanalyse som bygger på kvantitative primærdata som er samlet inn ved bruk av en kvantitativ metode i et kvantitativt forskningsdesign

Mann – Whitney observator

Hva er og hvordan beregne Mann - Whitney observator (er)?

Union

En uniform sannsynlighetsmodell er en modell hvor alle mulige utfall er like sannsynlige.