Krysstabulering og marginalfordeling

Krysstabeller er sannsynligvis den analysemetoden som er best brukt innen markedsforskningen. Metoden stiller ikke krav til målenivå.

Inntektselasitisitet

Hva er inntektselasitisitet, hva sier den deg og hvordan beregne den?

Hypoteseprøving

Hvordan avgjøre hvordan det er mulig å generalisere resultatene som er samlet inn ?

Generalisering og estimering av en stikkprøve

Hva vil det si å generalisere og estimere en stikkprøve, og hvordan foreta en slik generalisering og estimering av en stikkprøve?

Arbeidsmodell for dataanalysen

En modell for hvordan dataanalysen bør legges opp i et forskningsprosjekt eller en undersøkelse.

Krysspriselastisitet

Hva er krysspriselastisitet, hva brukes den til, hva sier den og hvordan beregne den?

Univariat analyse og deskriptiv statistikk

Analyse av en variabel. Statistiske metoder for å bl.a. beskrive et utvalg, utvalgets størrelse, med fordeling og frekvensfordeling.

Konfidensintervall

Hva et et konfidensintervall, hva brukes det til og hvordan beregne dette intervallet?

Prosentil og kvartil

Hva er prosentiler og kvartiler, og hvordan beregne disse verdiene?

Skjevhet og normalfordeling

Ulike former for skjevhet og beregning av skjevheten i utvalget. Normalfordelingen står her sentralt.

Standardavvik og varians

Hva er standardavvik og varians, og hvordan beregne disse verdiene i et utvalg?

Multivariat analyse

Teknikker vi benytter for å finne årsakssammenhenger mellom to variabler og nøyaktige forklaringer.

Multivariate metoder

Multivariate metoderEn kort beskrivelse av de vanligste multivariate metodene som brukes i forbindelse med markedsforskning

Regneregler for sannsynlighet

En side med de vanligste regnereglene for å beregne sannsynligheten av noe.

Venndiagram

Et venndiagram er en grafisk fremstilling av en eller flere mengder, og eventuelle delmengder. Størrelsen av arealet i diagrammet har ingen matematisk betydning.

Union

En uniform sannsynlighetsmodell er en modell hvor alle mulige utfall er like sannsynlige.

Faktoranalyse

En samlebetegnelser for ulike multivariate statistiske metoder som går ut på å analysere avhengighets-forholdet mellom et stort antall variabler, for deretter å forklare deres felles underliggende dimensjoner

Utfall og utfallsrom

Utfallsrom = Antall mulige enkeltutfall. I denne artikkelen ser vi på hva dette i praksis betyr.

Fordelingsanalyse og frekvensfordeling

Hvor mange som har besvart de forskjellige svaralternativene i et spørsmål (den relative fordelingen)

Betinget sannsynlighet

Hva er betinget sannsynlighet og hvordan beregnes denne sannsynligheten? Her går jeg igjennom dette.

Utvalget/stikkprøvens midtpunkt (Median, gjennomsnitt og modus)

Hvordan beregne utvalget/stikkprøvens midtpunkt? Det vil si: - Hvordan beregne median, gjennomsnitt og modus av en stikkprøve eller utvalg?

Sannsynligheten av et snitt

Hvordan beregne sannsynligheten av et gjennomsnitt ved bruk av statistiske metoder?

Priselastisitet

Den relative mengdeendring dividert med den relative prisendring (ved uendelig små endringer i pris)

Dataanalyse

Dataanalyse kan defineres som: "Systematisk bearbeiding av innsamlet informasjon". Analyse av data går ut på en kategoriserer innsamlet informasjon med sikte på å beskrive hva en har funnet.

Den analytiske vitenskaplige metode

En vitenskapelig analysemodell for hvordan du gjennomfører en dataanalyse med bruk av samfunnsvitenskaplige metoder.

Synkron- eller diakron analyse?

Forskjellen mellom disse to analysemetodene kan illustreres gjennom en to-dimensjonal akse, hvor Y aksjen viser hvor dypt inn i problemstillingen analysen går, mens X aksen representerer hvilken tidsrom utviklingen ses over (dybde vs. bredden i dataanalysen).

Sannsynlighet som relativ hyppighet (de store talls lov)

Hvis du kaster den samme mynten uendelig mange ganger, ville du se at fordelingen vil bli 50/50. Dette kalles "de store talls lov".

Aksiomatisk definisjon av sannsynlighet

Hva er aksiomatisk definisjon av sannsynlighet, og hvordan beregne dette?

Parvise sammenligninger

Sammenligning av to stikkprøver. Hvordan gjøre dette ved bruk av statistiske metoder.

Diskriminantanalyse

En relevant analyseteknikk når den avhengige variabel er en kategorivariabel (nominal) og de uavhengige er metriske (intervall eller forholdstall), men forutsetter at variablene er dikotome.

Bivariat analyse – analyse av to variabler

Analyse av sammenhengen mellom to variabler. F.eks. om variabel a påvirkes av variabel b

Sammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden)

Hvordan sammenligne t medianer ved bruk av Mann-Whitney-metoden?

Selementanalyse

Hva er en selementanalyse, hva kan slike analyser brukes til og hvordan bruke selementanalyser?

Kombinatorikk

Hvordan finne antall gunstige og antall mulige utfall når vi skal beregne sannsynligheten for noe?

Trangere konfidensintervall

Hva er et trangere konfidensintervall, og hvordan beregne det?

Mann – Whitney observator

Hva er og hvordan beregne Mann - Whitney observator (er)?

Variasjonsbredde i utvalget (stikkprøven)

Et mål for variasjon (spredning) i et utvalg. Forskjellen mellom høyeste og laveste verdi et utvalg eller en stikkprøve.

Sannsynlighet og sannsynlighetsregning

Hvordan beregne sannsynligheten for at en hendelse inntreffer? Jeg går her igjennom klassisk sannsynlighetsteori.

Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning

Epsilon sier noe om samvariasjonens styrke og fortegnet (+ eller -) som indikerer dens retning.

Parallell plott og trend

Hva er en parallell plott og en trend, og hva brukes de til? Og ikke minst; - Hvordan finne dem?

Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse

Hva menes med gruppegjennomsnitt og mediandifferanse, og hvordan beregne dette gjennomsnittet eller denne medianen?