Merkeassosiasjoner

En merkeassosiasjon er alt som er "linket" i hukommelsen til et merke. Det vil si alle assosiasjoner i form av tanker og mentale bilder som dukker opp på netthinnen når vi blir eksponert for eller hører om merket

Evoked set

Teorien omkring EVOKED SET bygger i står grad på gestalt -teoriene som går ut på at mennesket er et helhetlig tenkende individ.

Bruk av kjendis i markedskommunikasjon

Ved å bruke en kjendis i markedsføringen kan vi forme kunders oppfatning av merket basert på kunnskapen de har om kjendisen

Merkevarestrategi

Merkevarestrategien er utledet av bedriftens markedskommunikasjonsplan og er en angivelse av hvilken merkevareidentitet som skal skapes og hvordan den skal skapes.

Hvorfor merkevarebygging?

Svaret ligger i sosialiseringsprosessen og den kulturelle arv vi alle går igjennom og som forteller oss; «Du er, hva du har!!»

Hvilke fordeler gir en merkevare kunden?

Sterke merkevarer kan gi verdi for en kunde på mange måter. De viktigste går jeg igjennom her.

Høy/lav-involvering i kjøpsbeslutningen

Om kunden vil benytte seg av lavinvolvering- eller høyinvolverings-læring er avhengig av kundens interesse for verditilbudet

Merkekonsept

Hva er et merkekonsept og hvilke grunnformer finnes. Jeg går her igjennom 3 distinkt forskjellige perspektiv /skoler innen merkekonsept

Assosiasjonsnettverk

En skjematisk fremstilling for å vise hvordan koblinger mellom ulike ting skaper assosiasjoner og blir lagret i vår langtidshukommelse.

Merkevareidentitet

Et unikt sett av merkevareassosiasjoner som representerer hva merkevaren står for, og antyder et løfte til kundene. Skal skille merke fra kunden gjennom å tilføre det viktige kundeverdier.

Hylleplassering

Hvor i butikken, i hvilken hylle og hvor i hyllen en vare blir plassert har stor betydning for hvor godt dette produktet vil selge...

Merkekjerne og merkeholdning

Skal assosiasjonsnettverket ha verdi for en virksomhet må assosiasjonene være sterke, positive og unike.

Merkevarebygging

Siden merkevarer defineres som et nettverk av assosiasjoner, kan de kun skapes gjennom persepsjon. Dvs. den mentale prosessen mennesket er i når de velger ut, organiserer og tolker stimuli fra omgivelsene de befinner seg i.

Merkelojalitet (Brand Loyalty)

Det vil alltid være dyrere å skaffe nye kunder enn å holde på de eksisterende. Man kan godt si at merkelojalitet er kjernen i merkeverdi siden den vil være en indikator på hvor lett en kunde vil bytte merke

Varemerke

Et navn, symbol, tegn, mønster eller en kombinasjon av disse, skapt med den hensikt å identifisere en vare eller tjeneste, og skille dem fra konkurrentenes tjenester.

Merkesamarbeid

En felles branding aktivitet der to eller flere merker blir presentert samtidig for forbrukerne

Merkevareledelse og ledelsens rolle i merkevarebygging

Lederen må kommuniserer merkets visjon, skaper engasjement hos den ansatte og lære de ansatte til å forstå merkevareidentiteten.

Private merker (EMV)

En gjennomgang av hva et privat merke er, hvilke typer som finnes og hvilken strategi de ulike merkestrategiene bør velge.

Posisjonering og verditilbud

Posisjonering krever at alle sider ved produktet, prisen, beliggenheten og den salgsfremmende virksomheten støttes opp under den valgte posisjoneringstrategien.

Internt omdømme (”employer branding”)

n pakke bestående av funksjonelle, økonomiske og sosio-psykologiske fordeler som oppnås ved å være ansatt i en bestemt virksomhet

Intern merkebygging

Intern merkebygging handler om å skape en organisasjon som har en felles holdning til merkevaren og hva den representerer

Symboler i markedsføring og ledelse

Et symbol er noe som representerer noe mer enn seg selv og som viser dette på en konkret måte i form av et ytre tegn

Vekststrategier for et merke

Under finner du en oversikt over de vanligste vekststrategiene for et merke, sammen med en vurdering av hvor stor risiko som vil være forbundet med de ulike strategiene. Vekststrategiene for merker er i prinsippet omtrent de samme som gjelder for virksomheter.

Varemerke former

Det finnes ulike typer merker. De vanligste merkeformene er disse fem:

Arbeidsmodell for posisjoneringstrategien

En gjennomgang av den anbefalte arbeidsmodellen for å utarbeide en posisjoneringstrategi for en merkevare.

Endring av assosiasjoner

En gjennomgang hvordan vi kan endre etablerte merkeassosiasjoner til et merke.

Branded content strategier

Branded content er en samlebetegnelse for sammensmelting mellom reklame og underholdning, og reklame i nye medier.

Bruker- og nytteposisjonering

Det finnes i utgangspunktet syv måter å posisjonere seg på, Disse er...

Styring, kontroll, læring og vekst

Styring, kontroll, læring og vekst er fire viktige stikkord når vi snakker om merkevarebygging.

Betydningen av opprinnelsesland

I følge Solberg er det allment akseptert at opprinnelseslandets profil kan påvirke kundenes evaluering av produkter.

Kommersielle krav til et merke

Ser vi på de kommersielle kravene til et varemerke, kan disse oppsummeres slik.

Oppfattet merkekvalitet og andre merkeaktiva

En gjennomgang av betydningen av oppfattet merkekvalitet og andre merkeaktiva for merkeverdien.

Ingrediensallianser

En ingrediensallianse er når to samarbeider samarbeider om å lage et kombinasjonsprodukt som inneholder minst en viktig produktkomponent fra hvert av merkene.

Kommunikasjon av virksomhetens posisjon

En gjennomgang av hva som skal til for en vellykket kommunikasjon av virksomhetens ønsket posisjon i markedet.

Arbeidsmodell for merkevarebygging

Her finner du en arbeidsmodell som forklarer hvordan du bør legge opp merkevareplanleggingen for å endre opp med en strategi som når sine mål

Målgruppe for merkevarebyggingen

Planleggingen av merkevarebyggingen må starte med at målgruppen for merkevarebyggingen blir definert.

Merkemål

Hvilken merkeidentitet virksomheten ønsker å utvikle