Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.

Hva er en situasjonsanalyse?

Hva er en situasjonsanalyse, også kalt forutsetningsanalyse, og hvordan gjennomføre en slik analyse av virksomhetens arbeidsbetingelser?

Organisasjonen og organisasjonsanalyse

Hvilke forhold i organisasjonen er det viktig å kartlegge og ta hensyn til når man skal analysere virksomhetens interne arbeidsbetingelser?

Produkt og produktanalyse

Hvilke sider av produktbegrepet er det viktig å kartlegge i en situasjonsanalyse av virksomhetens interne arbeidsbetingelser?

Markedsføringen av virksomheten og verditilbudet

Hvordan kartlegge markedsføringen av virksomhetens og verditilbudet

Økonomi og regnskapsanalyser

Hvilke økonomisk sider er det viktig å skaffe seg en oversikt over i en analyse av de interne arbeidsbetingelsene til en virksomhet?

Informasjon og informasjonsanalyser

Hvilke deler av informasjonsbegrepet er det viktig å skaffe seg en oversikt over når du skal kartlegge virksmhetens interne arbeidsbetingelser?

Markedet og markedsanalyse

I denne artikkelen tar vi for oss hvilke marked betraktninger som det er viktig å avdekke i forutsetninganalysen.

Kunden og kundeanalyse

Kunden er den viktigste personen i enhver forutsetningsanslyse. Vi kommer i denne artikkelen inn på hva det er viktig å få med seg i forutsetninganalysen.

Verdiskapningprosessen

Verdiskapningprosessen er en betegnelse vi bruker for å beskrive prosessen som skaper virksomhetens verditilbud. Det vil si virksomhetens produkter og tjenester.

Distributører og andre mellomledd

En distributør er et mellomledd som tar inn varer som videreselges til et sisteledd (detaljistledd) i en distribusjonskjede

Leverandører

Leverandør er et selskap som leverer en vare eller tjeneste til virksomheten. Et selskap som leverer input til en verdiskapningprosess.

Interne interessegrupper

I enhver organisasjon vil det finnes en rekke interne interessegrupper som har makt og innflytelse.

Frivillige interesseorganisasjoner

Organisasjoner og foreninger som er opprettet for å beskytte interessene til medlemmene sine, og som ikke er opprettet av det offentlige.

Statsforvaltningen

Forvaltningens mål er å iverksette de mål og vedtak som de folkevalgte stiller opp gjennom Stortinget

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen er vårt nest laveste forvaltningnivå. Fylkeskommunen ledes av fylkestinget som velges gjennom frie valg hvert fjerde år.

Kommunalforvaltningen

Det laveste forvaltningsnivået i Norge er kommunesektoren, men en stor del av den offentlige forvaltningen skjer på dette nivået

Massemedia

Massemedia er en viktig aktør i offentlighet systemet. Dette fordi de har stor makt og påvirkningskraft i dagens informasjonssamfunn

Finanskilder

For å kunne være konkurransedyktig i dagens marked kreves det ofte store grunninvesteringer, noe som krever mye likvide midler (kapital)

Rettslige håndhevningorganer

Rettsvesenet, også kalt det formaliserte normsystemet, er en nøkkelaktør i offentlighetssystemet som kan påvirke mange beslutninger

Teknologiske faktorer

Den teknologiske utviklingen er en av de viktigste faktorene i makrosystemet, Nå som utviklingen går fortere gjelder det å oppdatere seg om disse forholdene stadig oftere.

Økonomiske faktorer

Nasjonale og internasjonale konjunktursvingninger er viktige faktorer som enhver beslutningstaker må ha en formening om hvordan kommer til å utvikle seg

Kulturelle faktorer

Viktig fordi de i stor grad bestemmer holdningene, verdiene og normene de ansatte, samarbeidspartnere og kunder legger til grunn for sin atferd og sine beslutninger

Politiske faktorer

Siden det er de politiske kreftene i samfunnet som til syvende og sist bestemmer rammebetingelsene til næringslivet generelt og til den enkelte bransje, er de politiske faktorene viktige.

Naturressurser

Naturressurser er forekomster av energi eller råvarer i naturen, som er tilgjengelige og kan omdannes til varer eller tjenester som tilfredsstiller menneskelige behov

SOFT-analyse (også kalt SWOP- og SWOT-analyse)

Hva er en SOFT-analyse eller SWAP-analyse eller SWOP analyse som nyere markedsføringsteori ofte omtaler denne analysen som? Hvordan gjennomføre en slik analyse, og hva kan jeg bruke den til?

Demografi & demografisk segmentering

På hvilken måte påvirker demografi forbrukernes atferd og hvordan kan vi segmentere et marked med demografiske kriterier?

Konkurrent (er)

En virksomhet som tilbyr lignende verditilbud (produkter og tjenester) til det samme markedet som virksomheten satser på med sitt verditilbud
/div>
<