Du må tillate JavaScript å kjøre på din enhet for å se denne siden.
Gå til Innstillinger for din nettleser og tillat bruk av JavaScript og informasjonskapsler.

Public Relation (PR)

Public Relations eller bare PR betyr direkte oversatt "forhold til omverden". I Norge er det nå vanlig å betegne funksjonen som "informasjon og samfunnskontakt".

Public Relation (PR) – Hvordan komme til?

For å få tilgang til det som gjerne kalles den fjerde statsmakt, går din vei via journalistene. De er portvakter som vokter dine framstøt overfor publikum.

Public Relation (PR) – Kjøreregler

Fra Anders Cappelens bok "Bruk Pressen" har jeg hentet følgende "kjøreregler" for effektiv informasjonsvirkomhet:

Public Relation (PR) – Lobbying (korridorpolitikk)

Lobbyvirksomhet (også kalt korridorpolitikk) betyr å påvirke politikere utenom de vanlige kanalene som er debattinnlegg, diskusjon, saksorienteringer eller ved å benytte møter innen vedkommende politikers eget partiapparat.

Sales Promotion (SP)

Et annet ord for sales promotion er salgfremmede tiltak, som både omfatter personlig og upersonlige tiltak.

Den sosiale spredningprosessen (“jungeltelegrafen” / “vareprat”)

Hvordan vareprat sprer informasjon om et nytt produkt eller tjeneste til målgruppen og markedet for øvrig.

Markedskommunikasjon som konkurransevirkemiddel

Med kommunikasjonvirkemiddel menes de kommunikasjonskanalene en virksomhet benytter for å løse sine kommunikasjonsoppgaver

Direkte reklame

En kommunikasjonsform som, består i overføring av skriftlig budskap direkte til mottaker med det mål å etablere toveiskommunikasjon

Avisene (Dagspressen)

Fordeler og ulemper ved avisene (Dagspressen) som et reklamemedium.

Ukepresse

Fordeler og ulemper med ukepresse og andre periodiske tidsskrifter som reklamemedium.

Fagpresse

Fordeler og ulemper ved bruk av fagpresse som reklamemedium.

Micromedier

Også kalt nærmiljøblader er den største gruppen regnet i antall medier, men de legger bare beslag på promiller av reklameomsetningen i Norge

Plakat og trafikkreklame

Omfatter boards, buss- og trikk reklame. Samt butikk og parkeringshus plakater.

Radioreklame

Radio er kun avhengig av det talte ord. Det gjør det mulig å gjøre andre ting mens man hører på radioen. Dette forholdet gjør at store grupper mennesker betrakter radio som en slags bakgrunnseffekt.

Nye medievurdering kriterier

Hva må du vurdere i din medievurdering for å komme frem til den optimale medie-mix?

Kinoreklame

Kinoreklame er regnet for et kvalitativt sterkt medium (Høye reaksjonsegenskaper). Mediet gir mulighet til å fortelle hele historien og å demonstrere varen.

Media-kanalenes distribusjons egenskaper

Mediets evne til å formidle (spre/distribuere) budskapet ut til publikum eller en definert målgruppe kalles distribusjons egenskaper.

TV-reklame

Fjernsynet regnes som et primær medium, da media-kanalen dekker over 80% av befolkningen i uka, og er uten tvil det massemedium folk flest bruker mest til på, sammen med Internett.

Media-kanalenes presentasjons egenskaper

Media-kanalens presentasjons egenskaper defineres som; evnen til å presentere reklamebudskapet for mottakeren.

Reaksjonsegenskaper

Mediets evnen til å fremkalle en reaksjon hos mottakerne.

Hvilke mediekanaler finnes og hvordan gruppere dem?

Hvilke media-kanaler finnes og hvordan vurdere dem opp mot hverandre som kommunikasjonsmedium?

Public Relation (PR)

Public Relations eller bare PR betyr direkte oversatt "forhold til omverden". I Norge er det nå vanlig å betegne funksjonen som "informasjon og samfunnskontakt".

Tradisjonelle kommunikasjonsvirkemidler

Med tradisjonelle kommunikasjonvirkemiddel menes de tradisjonelle kommunikasjonskanalene virksomheten benytter for å løse sine kommunikasjonsoppgaver

Integrasjon og synergi mellom kanalene

For å oppnå ønsket resultat må det virkemiddelplanleggingen starte med to virkemiddelstrategier som til sammen skal utgjøre kommunikasjonvirkemidlene i virksomhetens markedsførings miks og markedsstrategi.

Presseetikk – pressens selvjustis

En kort gjennomgang av presseetikk og hvordan pressen selv prøver å opprettholde selvjustis.

Nettverksverdi

Fellesbetegnelse for ulike typer sosiale og organiserte nettverk for å formidle og utveksle informasjon

Omdømme (Corporate branding)

Det er viktig med et godt omdømme. Et godt omdømme er verdifullt, sjeldent og kan ikke imiteres, derfor kan et godt omdømme sees på som et konkurransefortrinn.

Gode strategiråd for bruk av sosiale medier

Følg disse rådene når virksomheten skal ta i bruk sosiale medier så unngår du ihvertfall de vanligste fallgruvene

Markedskommunikasjon

En definisjon av begrepet og en gjennomgang av nøkkelkomponentene i definisjonen.

DM krever målbare aktiviteter som skaper en umiddelbar respons

Foruten de kravene jeg allerede har vært inne på finnes det også to andre krav en DM-kampanje må oppfylle for å kunne sies å være en direkte markedsføringskampanje.

DM krever hyppige markedsaktiviteter

Glemmer du kunden, kan du være sikker på at de også glemmer deg, henter den innenfor DM-kretser.

Direkte markedsføring – krever 3 byggesteiner

For at direkte markedsføring skal være et effektivt verktøy, kreves det imidlertid at tre byggesteiner er til stede.

Hvorfor utvikle en kundedatabase?

En gjennomgang av de viktigste grunnene for å utvikle en skikkelig kundedatabase for å optimalisere effekten av markedsinnsatsen.

Nye medievaner skaper nye handlemønstre

De nye medievanene jeg har skissere har resultert i en rekke nye handlemønstre de siste 10-20 årene og det forventes at utviklingen kommer til å fortsette stadig hurtigere.

Utviklingen i medievanene

Bølgeteorien til Schumpeter sier at medieutviklingen drives av den teknologiske utviklingen i samfunnet, og det er enkelt å se at mediene har gått igjennom tre teknologiske paradigmeskifter de siste 100-årene.

Kjennetegn ved dagens markeds- og konkurransesituasjon

Noen fremtredende kjennetegn ved dagens markeds- og konkurransesituasjon er:

Medievaner og handlemønstre i salg og markedsføring

En gjennomgang av hvordan våre medievaner og handlemønstre kan brukes i salg og markedsføring.

Electronic Word of Mouth (eWOM)

Positive og negative omtaler gjort av andre om en virksomhet eller produkt/tjeneste i et elektronisk medium som gjør det muli for andre å lese denne omtalen

Negativ Word Of Mouth (NWOM)

Negative ladede kommentarer fra andre forbrukere som har hatt en dårlig erfaring med enten et produkt eller en tjeneste.

To-steg – hypotesen

En modell som forklarer hvordan "Word of Mouth (WOM)" oppstår og hvordan et budskap blir spredt gjennom denne prosessen.

Hvordan bruke viral markedsføring som en del av markedsstrategien?

En gyllen regel er at man må få trafikk fra flere steder på nettet, og ikke legge alle eggene i samme kurv. I tillegg gjelder 5 prinsipper:

Sosial- og viral markedsplanlegging

Akkurat som hvilken som helst annen markedskommunikasjon, må også virale markedsføringskampanjer utformes nøye og styres aktivt for å bli vellykket

Clarity og fit (samsvar) – måleparametre for å måle sponsor effekten

Effekten av sponsorvirksomheten er avhengig av at publikum har en klar forståelse av en bedrifts budskap, og at de forstår hvorfor A sponser B

Hvordan måle effekten av sponsing?

En gjennomgang av hvordan vi kan måle effekten av sponsing som kommunikasjonsviremiddel.

Hvordan virker sponsing?

Sponsing går ut på å prøve å overføre assosiasjonene folk (en målgruppe) har til et sponsorobjekt (f.eks. en superstjerne eller fotballag) til sponsorens egen merkevare.

Formålet med sponsorvirksomhet (sponsing)

Å bygge merkevarer er dyrt. Hvis virksomheten kan ”låne” merkeverdi fra andre gjennom sponsing av dem bør virksomheten gjøre det.

Produktplassering

Produktplassering er enhver form for audiovisuell kommersiell kommunikasjon som viser referanse av et gitt produkt, service eller merkevare. Kommunikasjonen vises i et ikke-kommersielt program mot betaling eller annen form for gjenytelse

Eventmodell – planleggingsmodell for eventmarkedsføring

Jeg anbefaler at du benytter den generelle planleggingmodellen som gjelder for markedsaktiviteter når du skal planlegge dine markedsevents.

Motivasjon for å delta på markedseventer

Motivasjon forklares som drivkraften som gir oss engergi til å gjøre noe og forteller hvilken retning denne atferden skal ta.

Hvorfor eventmarkedsføring?

Det helt unike med eventmarkedsføring er at vi kan kamuflere reklamebudskapet i en situasjon som tilskuerne opplever som positivt og ikke som et direkte og påtvingende påvirkningforsøk.

Eventmarkedsføring

Eventmarkedsføring er et bredt begrep som omfatter alt fra "homeparty`s", varemesser, firmaturer, teambuilding, til store folkefester og jubileum.

Viral markedsføring

Viral markedsføring er konsepter og budskap av en slik karakter at det "kopierer og sprer seg selv.

Hvilke opplysninger trenger vi i en kundedatabase?

En gjennomgang av hvilken opplysninger som bør inngå i en kundedatabase.

Fullfilment (oppfølging) og kundelojalitet

Alle organisasjoner må ha et velutviklet oppfølgingssystem som består av en serie tiltak som påbegynnes når en direkte reklameaktivitet eller annen salgsinnsats har resultert i en ordre eller mottakelse av et svar.

Tekst- og budskapsanalyser (analysemodeller)

Ønsker du å analysere innholdet i et media eller foreta en budskapanalyse finnes det ulike analysemodeller å velge mellom. En grovsortering:

Krav til en kundedatabase

All viktig informasjonen man har om sine kunder og prospect bør legges inn i kundebasen, slik at man ikke mister informasjonen, og raskt kan finne tilbake til den.

Hvilken informasjon kan lagres i en database?

Det finnes lover og regler som angir hvilken informasjon det er lov til å lagre i en database. De viktigste reglene finnes i Lov om personvern.

Etisk standard for innlegg i sosiale medier

Når du opptrer i det offentlige rom kan du ikke si hva du vil. Ikke bare må du følge lovgivningen, men alt du sier er også med på å skape din sosiale identitet

Hva gjør jeg hvis jeg blir utsatt for sjikane og ærekrenkelser?

En gjennomgang av hva du kan gjøre hvis du selv skulle bli utsatt for sjikane og ærekrenkelse.

Hva kan jeg skrive om andre?

Når vi jobber med sosiale medier kan det ofte være fristende å skrive om andre firmaer, nettsteder, produkter, tjenester eller personer.

Ønskede kommunikasjoneffekter i sosial markedsføring

AIDAS modellen. En modell som forklarer hvilke effekter som må oppstå hos mottakeren før de vil foreta seg noe som helst.

Kommunikasjonsprosessen avgjør delingfrekvensen

Skal du oppnå suksess med en viral kampanje må du klare å skape en god kommunikasjonsprosess.

Hvorfor deler vi budskap med andre?

Folk deler budskap de kommer over fordi delingen tilfredsstiller ulike behov vi har. Av den grunn bør vi starte planleggingen av den virale kampanjen med å skaffe oss oversikt over

The Social Technographics Profile

En modell for å kartlegge hvilke typer brukere av sosiale medier som er virksomhetens primære målgruppe.

FIRO (Fundamantal Interpersonal Relation Orientation) teori

Denne teorien går ut på at folk kommuniserer med hverandre fordi de motiveres til å uttrykke én, to eller alle tre av våre interpersonelle behov.

Opinionsleder

En kunnskapsrik person i andres øyne som gir råd og informasjon om et spesielt produkt, tjeneste, løsning eller system gjennom personlig, uformell produktrelatert kommunikasjon, også kalt ”word-of-mouth” eller vareprat

Dilemmaer i sosiale medier

et valg mellom to muligheter som begge vil medføre et uønsket resultat eller ønskede resultater som helt eller delvis utelukker hverandre gjensidig

Delinger dekker behovet for nyheter og sladder

En av de viktigste drivkreftene for vår utstrakte bruk av sosiale medier er vårt behov for nyheter og sladder.

Delinger kan dekke sosiale behov

Vårt behov for sosial kontakt med andre og sosial tilhørighet med de vi ønsker å identifisere oss med (referansegrupper) er et av menneskets mest grunnleggende behov og drivkrefter.

Delinger kan dekke fysiologiske- og trygghetsbehov

En gjennomgang av hvordan vi deler budskap for å dekke våre fysiologiske- og trygghetsbehov i Maslows behovshiearki.

Ledelsens rolle i merkevarebygging

Lederen må kommuniserer merkets visjon, skaper engasjement hos den ansatte og lære de ansatte til å forstå merkevareidentiteten.

Viral markedsplanlegging – Fase 4: Strategi og publiseringsplan

For at den sosiale markedsføringen skal bygge opp under virksomhetens eksisterende visuelle profil og markedsføring, må denne strategien ta utgangspunkt i virksomhetens overordnede markedsstrategi.

Uniform og kleskode

Klær skaper folk og viser hvem du er, hva du står for og om du er en man kan stole på. Men klær kan også skape avstand mellom partene.

Viral markedsplanlegging – Fase 3: Valg av mål

Når situasjonsanalysen er gjennomført er neste oppgave å sette opp et definert mål for den virale strategien og kampanjen

Digital dømmekraft

Digital dømmekraft eller nettvett handler om å kunne skille sannhet fra løgn på nett, ivareta personvernet, og behandle andre med like stor respekt online som offline.
/div>
<