Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 4 av 12 artikler om Strategisk planlegging
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Mål og strategi

Definisjon >> mål

Et mål er:

Et forestillingsbilde av ønsket sluttresultat

Begrepet mål kan også defineres slik:

En angivelse av en ønsket situasjon for noe en gang i fremtiden.

Hva er et mål?

Avstanden mellom dagens nå-situasjon og ønsket-situasjon i fremtiden angir målets størrelse. Målene kan måles både kvantitativt og kvalitativt, men for at de skal være målbare bør de i størst mulig grad være kvantiative, da kvalitative mål ikke kan måles direkte.

Målsetninger er mer spesifikke enn en visjon, og bør inneholde minst følgende elementer:

 1. Målet bør ha en tydelig mållinje, slik at vi vet når målsetningene er nådd
 2. Målet må være målbart slik at det er mulig å kontrollere om målet er nål.
 3. Målet bør være risikofull – men innen rekkevidde, med anstrengelser
 4. Målet bør ha en tidsfrist, som er kort nok til å gjelde de nåværende ansatte

I neste artikkel vil jeg komme nærmere inn på hvilke krav et mål må oppfylle.

Et mål kan ha en motiverende effekt på de ansatte, de har en styrende funksjon og fungere som evalueringskriterier for arbeidet virksomheten utfører (Jacobsen og Thorsvik 2002: 46).

I organisasjoner som driver etter profittmaksimering prinsippet, er målet gjerne av typen: Økt lønnsomhet, jevn vekst og større markedsandeler. Delvis fordi de er forholdsvis spesifiserte og lette å måle.

Målene til en «non profitt» organisasjon vil som regel være mer diffuse og vanskeligere å måle. Dette fordi de ofte har som mål å utvikle menneskers velferd, hjelpe vanskeligstilte, skape trygge arbeidsplasser o.l.

Hvorfor trenger alle virksomheter et mål?

Alle virksomheter må imidlertid sette seg ulike mål og antall mål en virksomhet må forholde seg øker stadig. Spørsmålet er bare hvorfor?

Årsaken til at vi trenger mål skyldes:

 • Uten et mål vet vi ikke hva som skal oppnås, hvordan vi skal komme dit eller når vi har kommet dit.
 • Målene skal sørge for at alle «går i samme retning», «tenker likt» og jobber mot de samme målene. Mål forener organisasjonsgruppene, og sørger for at alle jobber for å nå de samme langsiktige- og kortsiktige målene, uansett nivå.
 • Målene er virksomhetens viktigste styringsverktøy som all innsats og alle resultater måles mot.
 • Mål er det som gir arbeidet mening og innhold. Et arbeid uten mål finner de fleste meningsløst og lite motiverende. Målene er ikke bare det som gir atferden retning, men de er også energien som gjør oss motivert til å jobbe målrettet i fellesskap mot disse ønskede resultatene.
 • Virksomheter som jobber mot konkrete mål er mer effektive enn dem som ikke har det.

Årsaken til dette er opplagt. Et mål gir virksomheten og dem som jobber der en kurs. En forutsetning for å kunne samle en rekke ulikheter og ressurser til å samhandle for å nå et felles mål.

For å få en motivert organisasjon må alle vite hva målet med arbeidet er, og hva som kreves av den enkelte. Dvs. at det ikke bare må utvikles mål for organisasjonen som helhet, men også for alle avdelinger, grupper og enkeltindivider som arbeider i organisasjonen. Dette er langt mer motiverende enn hvis man ikke vet det.

Måltyper:

Det finnes mange ulike former for mål En grovsortering er å skille mellom:

Kvantitative- og kvalitative mål:

Kvantitative mål er målsetninger som kan uttrykkes i tallstørrelser og er dermed forholdsvis enkle å kontrollere i forhold til de kvalitative målsetningene som ikke kan uttrykkes i tallstørrelser. Et typisk eksempel på et kvalitativt mål er:

”Våre produkter skal ha den beste funksjonelle kvaliteten i verden”.

Resultat- og prestasjonsmål

Når vi jobber med strategisk- og operativ planlegging må vi skille mellom resultat- og prestasjonsmål:

 • Resultatmål– målsetninger som viser hvilke resultater som skal oppnås. F.eks. målt i kroner eller markedsandeler
 • Prestasjonsmål– målsetninger som forteller hvilke prestasjoner og ytelser en prosess skal generere. 

Offisielle/uoffisielle mål

Man må imidlertid være klar over at alle organisasjoner etter en tid vil utvikle både offisielle- og uoffisielle mål.

Offisielle mål er mål som styret, ledelsen og de ansatte i fellesskap har kommet frem til. Eksempler på slike mål er;  markedsandel, vekst, lønnsomhet, image o.l.

Parallelt med de offisielle målene vil det utvikle seg uoffisielle mål i organisasjonen. Dette er mål som man ikke offisielt snakker om eller som står skrevet noe sted. Det vil med andre ord være snakk finnes mange forskjellige uoffisielle mål i en organisasjon.

Westerlund og Sjostrand (1979) antyder en rekke slike mål:

 • Tabumål– mål som er virkelige, men som ikke omtales.
 • Eksisterendemål – mål som forfølges i det stille til tross for at de er uforenlige med organisasjonens erklærte verdier og selvbilde.
 • Personlige mål– mål som organisasjonsmedlemmene selv har utformet, og som de jobber mot. Disse målene er svært sjelden de samme som bedriftens målsetninger. Eksempler på personlige mål er karriere mål, provisjonsmål o.l.

Siden de uoffisielle målene ofte virker sterkere inn på hver enkelt enn de offisielle målene, er det viktig at man er klar over at disse målene eksisterer. Man bør prøve å kartlegge dem i den utstrekning dette er mulig, og man må ta hensyn til disse målene når de offisielle målene, strategiene og planene utarbeides. Spesielt er det farlig å utarbeide offisielle mål, som er i strid med organisasjonens uoffisielle mål, da disse ikke vil bli tatt seriøst.

Om man klarer å gjøre om de uoffisielle målene til offisielle mål, er naturlig nok avhengig av lederens karisma, tillit og kløkt.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Strategisk planlegging

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Hvorfor strategisk planlegging ?SMART og HD Cord krav til et mål >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Strategisk planlegging
 • Strategisk-, taktisk- og operativ planlegging
 • Hvorfor strategisk planlegging ?
 • Mål og målsetninger
 • SMART og HD Cord krav til et mål
 • Strategi
 • Taktikk
 • Sammenhengen mellom mål – strategi – analyse
 • Strategikart
 • Hvordan organisere planleggingen?
 • Strategiske hovedhindringer
 • Mintzberg sine 10 strategi skoler