Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 22 av 26 artikler om Ledelse

For at organisasjonen skal fungere er kommunikasjonen helt nødvendig, da det er umulig å overføre informasjon mellom de enkelte personene og avdelingene i virksomheten uten bruk av kommunikasjon. Kommunikasjon er derfor en forutsetning for at ledelsesprosessen skal fungere.

Kommunikasjonsprosessen til en virksomhet blir stadig viktigere for verdiskapingen i enhver bedrift i tiden fremover. Kommunikasjonsprosessen bør være preget av kvalitet i alle ledd.

Kommunikasjonen må motivere medarbeiderne

Når ledelsen skal kommunisere hva som er viktig for virksomheten er det avgjørende at det skapes fortellinger som kan motivere til handling. Om fortellingen er presis og omfattende er ikke så viktig. Det viktige er å sørge for at budskapet:

Effektive virkemidler for å kommunisere virksomhetens verdier er lignelser, eventyr, myter og systematiske metaforer spesielt egnet.

Dårlig og mangelfull informasjon oppfattes som negativt av alle medarbeidere , da dette skaper en følelse at de ikke blir tatt på alvor. Motsatt effekt får troverdig og god informasjon som blir oppdatert jevnlig. Det skaper tillit – en av grunnverdien i enhver organisasjon. En dyktig leder må være bevist på dette, og ta en aktiv rolle i virksomhetens kommunikasjonprosesser og ikke bare være en passiv tilskuer. En dyktig leder må derfor ha evnen til både å uttrykke seg og ha evne til å lytte

Når det gjelder informasjonens innhold (budskapet) er det ikke tilstrekkelig bare å peke det som skal gjøres. Man må også si hvordan tingene skal gjøres. Lederen bør også delta i en løpende diskusjon om hva som skal gjøres, og hvordan de fremtidige oppgavene bør løses.


Dialogen bygger bedriftskulturen

En bedrifts suksess er i stor grad avhengig av bedriftskulturen. Et begrep som defineres som summen av organisasjonmedlemmenes felles oppfattelse av organisasjonens verdigrunnlag og meninger om “hvordan vi gjør ting her”.

Bedriftskulturen skapes gjennom den daglige dialogen organisasjonmedlemmene har seg imellom, med ledelsen, kundene, leverandørene og omgivelsene forøvrig. Siden bedriftskulturen kun kan skapes gjennom en langvarig, løpende dialog organisasjonmedlemmene mellom, er det viktig at ledelsen legger til rette for en slik dialog i det daglige arbeidet. Faktisk er det en forutsetning for å få ting til å skje i organisasjonen.

Ønsker man å få noe til å skje, holder det ikke å informere om saken. Man må også skape en dialog om det som skal skje. Lederens rolle i denne sammenheng er å sørge for at denne dialogen blir preget av kvalitet i både form og innhold.

Det er dialogen som gir medarbeidere og ledelse muligheten for å arbeide med verdien på en slik måte at de enkelte verdier gjennom en levende vekselvirkning mellom tanke og handling oversettes til personlige, sosiale og faglige kompetanser som er til fordel for den enkelte og for de sosiale sammenhengene som både arbeidsplassen og omverdenen fordrer (Beyer 2006:118). Det er gjennom dialog man forstår andres verdier og det er gjennom dialog man forstår sine egne hevder Beyer (Beyer 2006:87).

Fokuser på de daglige arbeidsoppgavene – ikke de strategiske

Etter Beyers mening er det de daglige oppgavene som først og fremst bør stå i fokus. Det er de kortsiktige arbeidsoppgavene som bør prioriteres fremfor de mer strategiske tiltakene (Beyer 2006:66).

I tillegg bør man bør fokusere på mangfoldet i virksomheten, fordi dette er viktig i forbindelse med mulighetene for å få til endringer i organisasjon.

Kommunikasjon og verdier

Enhver kommunikasjon er basert på verdier. En forutsetning for å kommunisere godt og hensiktsmessig er at man er sitt etiske ansvar bevist (Eide 2007:51).

Med etisk bevissthet menes:

“at man har evnen til å oppfatte hva som moralsk sett står på spill og hvordan man bør forholde seg i den situasjon”.

En forutsetning for god kommunikasjon er evnen til å reflektere over moralske spørsmål som man konfronteres med i praksis i lys av normer og verdier som er
nedfelt i de etiske retningslinjene for virksomheten.

En etisk kommunikasjon vil by på tre sentrale utfordringer:

Det første spørsmålet er hvordan man bør forholde seg til dem man skal kommunisere med. Hos Løgstrup er hovedtanken at mennesket er et sårbart vesen og at ethvert menneske har et moralsk ansvar for å opptre hensynsfullt overfor andre.

Det andre spørsmålet dreier seg om rettferdighet, om hvordan tid, resurser og andre goder bør fordeles. Rettferdighet er ikke å behandle alle likt, men å behandle like tilfeller likt og ulike tilfeller ulikt, der dette er fornuftig. Rettferdighet er med andre ord også et spørsmål om rimelighet. Hva som er rimelig finnes det imidlertid ikke noe enkelt svar. Derfor blir en etisk refleksjon viktig.

Det tredje spørsmålet er hvordan man bør opptre i praksis. Eksempelvis hvordan bør ulike hensyn veies opp mot hverandre. Hva bør gjøres mv.? Etisk refleksjon blir derfor viktig for at beslutningene man måtte ta er så gode og velbegrunnet som mulig. Ikke minst er det viktig for å ivareta ”den andre” på en god måte.

Ut fra dette kan man vel si at kommunikasjon også er en handling hvor man har et moralsk ansvar for ikke å skade ”den andre”.

Kilder:

 • https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32997/Mmasteroppgavex280110.tilxinnlevering.pdf
Du leser nå artikkelserien: Ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Viktige lederoppgaver: Skape umiddelbare handlingerViktige lederoppgaver: Motivasjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelse
 • Hvorfor trenger vi ledere?
 • Hva er godt lederskap?
 • Makt og ledelse
 • Ledelsesmyter
 • De klassiske kjennetegnene til fremgangsrike ledere
 • Hva gjør lederskap så vanskelig?
 • Hva skyldes problemene i en organisasjon og hvordan løse dem?
 • Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?
 • Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?
 • Toppleder i toppledelsen
 • Mellomleder
 • Linjeleder (linjeledelse)
 • Top-down vs Bottom- up Ledelse
 • Viktige lederoppgaver: Skape en god “lagånd”
 • Viktige lederoppgaver: Skape en fleksibel organisasjon
 • Viktige lederoppgaver – Skape trivsel og et effektivt arbeidsmiljø
 • Viktige lederoppgaver: Skape en “gjennomsiktig” ledelsesprosess
 • Viktige lederoppgaver: Skape personlig ansvar og forpliktelser
 • Viktige lederoppgaver: Positiv tenkning og holdninger
 • Viktige lederoppgaver: Skape umiddelbare handlinger
 • Viktige lederoppgaver: Kommunikasjon
 • Viktige lederoppgaver: Motivasjon
 • Viktige lederoppgaver: Læring
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Lederstil