Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 2 av 37 artikler om Historisk utvikling på ledelse

De eldste ledelsteoriene, hvis vi kan kalle dem det, er ledelseteorier som ble skrevet som læresetninger for generaler om hvordan de skulle gå frem for å vinne kriger og religiøse ledere som trengte læresetninger for å guide folk til å bli rettskafne, lykkelige og gode mennesker som kan leve i fred hvis de blir enige om å følge noen moralske spilleregler for hva som er akseptabel og uakseptabel atferd for samfunnsborgerne og arbeiderne.

Bibelen og Buddhas åtteleddede vei (middelveien)

Bibelen som legger grunnlaget for kristendommen har i det gamle testamentet de 10-bud fra Moses som er klare leveregler for hvordan gud ønsker at vi skal leve for å komme til han/himmelen etter at vi er døde.

En annen teori for hvordan man skal leve livet for å bli lykkelig, finner vi i Buddas middelvei som angir hvordan all lidelse skal forsvinne.

Etter at skjønte hvordan alt henger sammen og skrev, Siddharta Gautama (trolig 563–483 f.Kr.) som i dag omtales som Buddha, som på sanskrit betyr «den opplyste», teorien om den åtteleddede vei som forklarte folk hvordan de skulle leve livet for å gjøre slutt på all lidelse i tilværelsen og oppnå nirvana.

Buddhismen går i korte trekk ut på å fjerne lidelsen i folks liv gjennom å følge en åtteleddet vei, og fokusere på «De fire edle sannheter» som forklarer årsakene til lidelsen i tilværelsen og hvordan denne lidelsen kan fjernes. De tre første læresetningene (sannhetene) er egentlig ikke noe annet enn logiske trinn i et resonnement, som leder frem til det fjerde hovedpunktet som forklarer hvordan denne lidelsen skal fjernes gjennom å følge en middelvei.


Sun Tzu sin ledelsesteori

Det er ukjent hvem den kinesiske krigsherre og filosof Sun Tzu var og når han levde. Hans bok «Krigens kunst» antas å være ca. to tusen år gammel.

Den er fremdeles regnet som en av de viktigste bøker som er skrevet om strategisk lederskap og nevnes fremdeles i moderne bøker om lederskapsstrategi. Boka leses av ledere både i Østen og Vesten.

Når boka fremdeles leses og har en slik anseelse, er det ikke fordi råd om krigføring slik kriger ble ført i Kina for to tusen år siden, er så nyttige.

Boka studerer konflikter og hvordan disse kan håndteres. Den tar også for seg hva som skal til for en leder for å få sine underordnede til å fungere godt.

Sun Tzu sier om lederskap, (Cleary, 1988:45):

«Leadership is a matter of intelligence, trustworthiness, humaneness, courage, and sternness.»

Fokuset er her på egenskaper hos lederen, noe vi kjenner igjen også fra de vestlige filosofene. I min neste artikkel tar jeg for meg essensen i denne gamle ledelseteorien for general som ønsker å vinne kriger. 

Du leser nå artikkelserien: Historisk utvikling på ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Ledelseteorienes historiske utviklingBuddhismen (Fakta, religion og atferd) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Ledelseteorier før 1900: Teorier for generaler og religiøse ledere
 • Buddhismen (Fakta, religion og atferd)
 • Sun Tzu sin ledelsesteori
 • Great Man teorien
 • Ledelseteorier før 1930: Den klassiske læren
 • Administrasjonteorien til Fayol (den klassiske læren)
 • Scientic Managment (rasjonaliseringsbevegelesen)
 • Byråkratiteorien til Max Weber
 • Ledelseteorier på 1930 – tallet: Human relation bevegelsen
 • Human Relation Bevegelsen
 • Ledelseteorier på 1950-1960-tallet
 • Organisasjonen som et åpent sosio-teknisk system
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • Ledelseteorier på 1970-tallet
 • Mintzberg`s 10 strategi skoler
 • Profesjonell ledelse (Aker-modellen til George Kenning)
 • Just in time – som forretningsmodell og produksjonsstrategi
 • Den politiske rammen
 • Ledelseteorier på 1980 – tallet
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Aksjonsvitenskap (“Action Science”) og organisasjonslæring
 • Ledelseteorier på 1990 – tallet: Helhetlig syn på ledelse
 • Transaksjonsledelse
 • Transformasjonsledelse
 • Total kvalitetsledelse (TQM)
 • Six Sigma og kvalitethjulet (PDCA)
 • Lean Thinking – en prosessfilosofi
 • ISO standarden
 • EFQM modellen ( European Foundation of Quality Management )
 • Business Process Reengineering (omstrukturering av forretningsprosesser)
 • Balansert målstyring
 • Bolman & Deal`s fire fortolkningsrammer
 • Symbolsk ledelse (den symbolske rammmen)
 • Ledelseteorier etter år 2000: Nettverk og verdibasert ledelse
 • Holistisk systemledelse
 • Hva kan vi lære av ledelsesteoriene?