Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 24 av 26 artikler om Ledelse

Å skape en lærende organisasjon er en viktig lederoppgave. I dette ligger det at det er lederens ansvar å bygge en organisasjon hvor medlemmene enkelt kan se sammenhengen mellom egne mål, tiltak, handlinger og de resultater disse fører til. Det er disse erfaringene man lærer mest av. Evnen til å lære av egne handlinger og erfaringer er et vesentlig konkurransemoment i moderne ledelse.

Skape en effektiv læringsprosess

Organisasjonens læringsprosess er:

“Måten organisasjonen som en helhet og enkeltinvididene lærer av de valg og beslutninger de tar i sitt daglige arbeid”

Å skape en effektiv læringsprosess er en av de viktigste lederoppgavene i dag, da læringen er en livsnødvendighet for enhver bedrift i dag for å unngå å komme i dissonans med markedet, konkurrentene og omgivelsene virksomheten er avhengig av for å vokse og utvikle seg. Læringen må forgå på alle plan og gjelde alle i virksomheten. Den bør ikke gjelde noen få i organisasjonen.

Det bør også være en klar sammenheng mellom læring planene og læringsprosessen må ses på som en kontinuerlig prosess, som starter med læringen og personlighetsutviklingen til den enkelte individ. Deretter bør man satse på teamlæring. Dette er en måte å lære på, hvor det er dialogen som står i sentrum. Teamlæring bygger videre på et verdifellesskap gjennom en delt verdibasert visjon og samarbeid.


Lærende organisasjon

I arbeidslivet er læringen primært erfaringsbasert (Busch 2007:274). Det vil si at man lærer gjennom de erfaringer man får i arbeidssituasjonen. Det betyr at man lærer gjennom de arbeidsoppgaver man selv utfører, men man lærer også gjennom det samspill man har med andre personer. Ut fra denne læringen vil den enkelte endre seg, noe som igjen fører til at hele organisasjonen etter hvert endrer seg. Gjennom læringen vil det oppstå endringer både på individ- og organisasjonsnivå. Med dette får vi det man populært kaller en Lærende organisasjon. I figuren under er det gjort forsøk på å fremstille denne prosessen.

Lærende organisasjoner
En modell som viser læringsprosessen i lærende organisasjoner

Modellen viser at det skjer en erfaringsbasert læring på individnivå som blir modifisert og videreutviklet gjennom samspillet med andre personer. Å skape en lærende organisasjon går i praksis ut på:

 • At organisasjonen alltid søker innlæringsmuligheter i situasjonen 
 • At alle de menneskelige ressurser trekkes fortløpende inn for å få best mulig resultat og samarbeid
 • At det er etablert systemer til å fange inn og fordele kunnskap og erfaring 
 • At det kollektive belønningsnivå er høyt og det individuelle fryktnivået er lavt 
 • At man er nysgjerrig, eksperimenterende og utfordrer de daglige rutiner 
 • At man har innflytelse til å bruke det man har lært 
 • At organisasjonen her et verdisett, som karakteriserer virksomheten som nyttig i forhold til omverdenen

Forutsetninger for en lærende organisasjon

Når det gjelder den som skal lære, så trenger vedkommende først og fremst selvtillit (Moxnes: 2000:165). Det andre er at miljøet gir muligheter for læring. Det som imidlertid er aller viktigst, er at personen får styrket sin selvrespekt.

Selvtillit og selvrespekt er imidlertid avhengig av at det miljøet man er i, samtidig som man har en viss grad av tiltro til de andre som er rundt en. Tillit til andre er derfor en forutsetning for læring. Den som skal lære må ha noen rundt seg som de kan stole på og som er interessert og i stand til å hjelpe dem, uten at vedkommende dytter sine egne verdier på dem som skal lære. En slik læringsprosess innebærer at det skapes en ny innstilling hos begge parter. En innstilling som forutsetter tillit til hverandres motiver og vilje til å ta ansvar. Er ikke en slik innstilling til stede, vil det være vanskelig å oppnå gode resultater (Moxnes : 2000:165).

Klarer man å skape et miljø karakterisert av gjensidig respekt, hjelpsomhet, frihet til å uttrykke seg og akseptering av individuelle forskjeller og særegenheter, så vil dette være et stimulerende læringsmiljø. Men et godt læringsmiljø innebærer også at medarbeiderne må få tilbakemelding på det de gjør. Det er vanlig å anta at kunnskap om egen adferd og jobbutførelse – feedback – er en absolutt betingelse for læring. Det er også to andre faktorer som det er vanlig å legge vekt på i forbindelse med læring, nemlig trygghet og angst. Trygghetsfølelse er nødvendig for at man skal være villig til å gi og motta feedback. Men det er ikke bare trygghet som må til for å skape læring, det er også nødvendig med en del angst. Det er angsten som kjennetegner all forandring, det er angsten som er drivkraften, mens det er tryggheten vi agerer ut fra! En tilstand uten angst er ensbetydende med stillstand og stagnasjon. Angst og uro er derfor en betingelse for læring. Den organisasjonen som ønsker å omskape sitt miljø til et læringsmiljø – eller lærende organisasjon, er derfor nødt til også å tolerere en god del usikkerhet.

Hvordan bedriften skal forholde seg til dette dilemma, å balansere mellom trygghet og uro, vil etter min mening by på etiske utfordringer når man samtidig skal ta vare på de ansattes ve og vel.

Læringsteorier

For å få en dypere forståelse for hvordan vi lærer og hvordan du som leder kan påvirke folks læringsprosess anbefaler jeg at du leser min artikkel om læring. Den oppsummerer de viktigste læring teoriene og viser hvordan de virker.

Les deretter min artikkel om Studieteknikk for å lære noen praktiske eksempler på hvordan du kan forbedre din egen og andres læring av kunnskap og fakta raskere og forbedre hukommelsen i læringen. Teknikkene er universelle og gjelder i alle livets situasjoner.

Kilder:

 • https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/32997/Mmasteroppgavex280110.tilxinnlevering.pdf?sequence=1
Du leser nå artikkelserien: Ledelse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Viktige lederoppgaver: MotivasjonLedelseteorienes historiske utvikling >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Ledelse
 • Hvorfor trenger vi ledere?
 • Hva er godt lederskap?
 • Makt og ledelse
 • Ledelsesmyter
 • De klassiske kjennetegnene til fremgangsrike ledere
 • Hva gjør lederskap så vanskelig?
 • Hva skyldes problemene i en organisasjon og hvordan løse dem?
 • Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?
 • Hva er forskjellene på å lede én avdeling og hele virksomheten?
 • Toppleder i toppledelsen
 • Mellomleder
 • Linjeleder (linjeledelse)
 • Top-down vs Bottom- up Ledelse
 • Viktige lederoppgaver: Skape en god “lagånd”
 • Viktige lederoppgaver: Skape en fleksibel organisasjon
 • Viktige lederoppgaver – Skape trivsel og et effektivt arbeidsmiljø
 • Viktige lederoppgaver: Skape en “gjennomsiktig” ledelsesprosess
 • Viktige lederoppgaver: Skape personlig ansvar og forpliktelser
 • Viktige lederoppgaver: Positiv tenkning og holdninger
 • Viktige lederoppgaver: Skape umiddelbare handlinger
 • Viktige lederoppgaver: Kommunikasjon
 • Viktige lederoppgaver: Motivasjon
 • Viktige lederoppgaver: Læring
 • Ledelseteorienes historiske utvikling
 • Lederstil
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.