Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 5 av 14 artikler om Forskningsdesign

Mens de kvantitative forskningsdesignene, f.eks. ekplorerende design, deskriptivt design og kausalt design, gir oss kvantitative data gjennom bruk av kvantitative metoder som kan besvare vårt problemstilling, benytter de kvalitative forskningsdesignene kvalitative metoder oss kvalitative data som kan besvare problemstillingen.

Kvalitative metoder bygger på teorier om fortolkning (hermeneutikk) og menneskelig erfaring (fenomenologi). Metodene omfatter ulike former for systematisk innsamling, bearbeiding og analyse av materiale fra samtale, observasjon eller skriftlig tekst. Målet er å utforske meningsinnholdet i sosiale fenomener, slik det oppleves for de involverte selv. Kvalitative forskningsmetoder kan brukes til systematisering av og gi innsikt i menneskelige uttrykk, enten språklige ytringer (i skrift eller tale) eller handling (atferd). Språk og handling har en meningsdimensjon som krever kvalifisert og refleksiv fortolkning for å utvikles til vitenskapelig kunnskap.

Kvantitative forskningsdesign og metoder forholder seg til kvantifiserbare størrelser som systematiseres ved hjelp av ulike former for statistisk metode. Tall og statistikk er imidlertid ikke selvforklarende, derfor inngår fortolkning som et sentralt element også i kvantitativ forskning.

Kvalitative forskningsdesign og -metoder brukes oftest som selvstendige verktøy, men kan også brukes til å utdype en problemstilling som utforskes med kvantitative forskningsdesign og -metoder. En kvalitativ studie kan være et pilotundersøkelse der målet er å utvikle verktøy til bruk på større utvalg. Dette kan for eksempel gjøres ved at forskeren først intervjuer et lite antall nøkkelinformanter og bruker informasjonen som framkommer gjennom disse intervjuene, til utvikling av et spørreskjema til bruk på et stort og representativ utvalg av respondenter. I andre tilfeller kan kvalitative studier brukes til å utdype og forklare funn fra en kvantitativ studier.


Nivåer i et forskningsdesign

kvalitativ-design

Paradigme

Positivisme, strukturalisme, poststruturalisme, kritisk theori, kritisk realisme, sosial realisme, feminisme, (sosial) konstruktivisme, postkonstruktivisme, interpretivisme/hermeneutikk, finitisme, fenomenologi ..

Forskningsstrategi

Eksperiment, survey, case studie, etnografi, aksjonsforskning, participatory action research, intervensjonsstudier, diskurs analyse, livs historie intervjuer, grounded theory, semiotikk ..

Analyse-strategi

Innholdsanalyse, narrativ analyse, diskurs analyse, konversasjons analyse ..

Analyse-teknikker

Koding, narrative stukturering, kondensering, memoing, modellere, tracking ..

Elementer i et forskningsdesign

Analyseenhet

 • Aktører, strukturer

Forskningsspørsmål

 • Problemstilling, hypotese

Hva slags type prosjekt

 • Fra paradigme til metode
 • Forskerrollen

Teori

 • Forskningsoversikt
 • Teori som analyseredskap, drøftingsredskap

Materiale

 • Materialvalg, sampling
 • Materiale, data
 • Teori i materialet/felt

Metodevalg

 • Innsamling av materiale
 • Analysestrategier

Analyse

Kvalitative forskningsdesign

Det er mange kvalitative forskningsdesign å velge mellom når man skal finne en «oppskrift» for gjennomføring av datareduksjon, analyse og fortolkning av kvalitative data. Noen av de mest vanlige tilnærmingsmåter og analyseteknikker som brukes i samfunnsforskning er:

 1. Fenomenologisk design og analyse
 2. Etnografisk design og analyse
 3. Casedesign og -studier
 4. Grounded theory design og analyse
 5. Historiefortelling

I de påfølgende artiklene vil vi gå igjennom disse kvalitative forskningsdesignene. 

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forskningsdesign

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kausalt designFenomenologi og fenomenologisk design / analyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forskningsdesign
 • Eksplorerende design
 • Deskriptivt design
 • Kausalt design
 • Kvalitativ forskningsdesign
 • Fenomenologi og fenomenologisk design / analyse
 • Etnografisk design
 • Casestudie
 • Grounded theory
 • Hva avgjør valg av forskningsdesign?
 • Studienes databehov avgjør valg av forskningsdesign
 • Datainnsamlingsmetoder
 • Utarbeidelse av utvalgplan
 • Krav til validitet og realibilitet