Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Når det gjelder den kommunale planleggingen finnes det store forskjeller fra kommune til kommune. Dette fordi kommunene står relativt fritt til å selv velge hvilke områder de ønsker å engasjere seg i, og fordi de enkelte kommuners forutsetninger varierer sterkt.

En generell fremstilling av kommunenes planlegging må dermed nødvendigvis bli nokså unyansert.

Kommuneplan

Planloven pålegger alle kommuner å utarbeide en kommuneplan som skal bestå av to deler; en langsiktig og en kortsiktig plan.

Kommuneplanen skal legges til grunn ved planlegging og utbygging i kommunen. Kommuneplanen er derfor et meget viktig dokument for kommuneforvaltningen.

I likhet med andre viktige forvaltningsplaner, skal planen utarbeides i så nært samarbeid som mulig med berørte parter. Planutkastet skal også forelegges fylkeskommunen, og legges ut til offentlig ettersyn på samme måte som reguleringsplanen.

Kommuneplanen blir endelig godkjent av kommunestyret. Minst en gang i hver valgperiode skal kommunestyret vurdere kommuneplanen smlet for å se om det er nødvendig med endringer i den.


Langsiktig plan

Den langsiktige planen skal omfatte:

  1. Mål for utviklingen i kommunen
  2. Retningslinjer for de kommunale sektorenes planlegging
  3. En arealplan med oversikt over utnyttelsen av grunnarealene i kommunen, med angivelse av bl.a. områder for bebyggelse, landbruk, natur, friluftsliv og viktige trafikklinjer.

Kortsiktig plan

Den kortsiktige delen av kommuneplanen skal bestå av et samordnet handlingsprogram for de kommunale sektorenes virksomhet de nærmeste årene. Programmet vil ofte gi en prioritering av kommunale utbygningstiltak, f.eks. skoler, veier, idrettsanlegg, parker, kirker, barnehager o.l.

Reguleringsplanen

Alle kommuner har plikt til å utarbeide reguleringsplaner for områder hvor det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeid. Regulerinsplanen er bindende og griper derfor sterkt inn i den enkelte grunneiers disposisjonsrett. Det er kun gjennom reguleringsplanen at konflikter om hvordan kommunens arealer skal brukes kan bli avgjort. Planlovens Kap. VII fastsetter ganske detaljert hva reguleringsplanen skal inneholde og utarbeides.

Reguleringsplanen skal utarbeides av bygningsrådet med hjelp av fagkyndige, og i samarbeid med offentlige myndigheter og andre som blir berørt av planen. Reguleringsplanen legges også ut til offentlig ettersyn, med adgang for berørte parter til å komme med uttalelser.

Hovedregelen er at kommunestyret vedtar reguleringsplanen med endelig virkning. Dersom det foreligger innsigelser fra fylkeskommune, nabokommune eller statlig fagmyndighet, må reguleringsplanen gå til Miljøverndepartementet for avgjørelse.

Sektorplaner

I likhet med de øvrige nivåene i forvaltningen utarbeider også kommunene en rekke sektorplaner. De kommunale sektorplanene vil ofte være en detaljert beskrivelse av ulike deler av kommuneplanens innhold.

Årsbudsjett og langtidsbudsjett

Kommunene utarbeider også et årsbudsjett og et langtidsbudsjett.

De enkelte budsjettforslagene går fra de forskjellige fagadministrasjonene til de folkevalgte fagutvalgene. Derfra går de til kommunens rådmann og videre til formannskap og kommunestyret. Fylkesmannen fører en kontroll med lovligheten av kommunestyrets budsjettvedtak. I tillegg utarbeides det rullerende økonomiplaner for hver enkelt kommune.