Innovasjonsformer (Radikal og inkrementell innovasjon)


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

Beskyttet innhold!

agenturer.no

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Hvorfor tegn et abonnement: Som medlem får du tilgang til denne og over 2.600 andre fagartikler. Samt over 200 artikkelserier du kan lese sammenhengene som en lærebok. Med over 4 millioner sidevisninger var eStudie.no Norges mest leste e-læringsportal ifjor.

Pengene tilbake garanti! Vi er så sikre på at du blir 100% fornøyd at vi gir deg en "pengene tilbake garanti". Skulle artiklene ikke leve opp til forventningene dine kan du kansellere årsabonnementet innen 24 timer etter at du tegnet det og få tilbake pengene dine.

Tegn abonnement!
    Denne artikkelen er del 5 av 42 artikler om Innovasjon

Innovasjon er knyttet til usikkerhet og risiko. I denne sammenheng skiller vi vanligvis mellom radikale- og inkrementelle innovasjoner. Forskjellen kan forklares slik:

 • Radikale innovasjoner = revolusjonerende oppfinnelser
 • Inkrementelle innovasjoner = marginale, trinnvise forbedringer

innovasjonstyper

Mens inkrementell innovasjon skårer lavt på vurderingskriteriene usikkerhet og risiko, kjennetegnes radikale innovasjoner av stor teknologisk usikkerhet, mangel på teknologisk erfaring, mangel på forretningserfaring og store teknologiske kostnader (Green, Gavin og Aiman-Smith, 1995). Mangelen på forutsigbarhet er ikke begrenset til teknologi, men kan like gjerne være av organisatorisk og markedsmessig karakter. Vi kan på mange måter si at hva som avgjør om en innovasjon er radikal eller inkrementell er:

Graden av endring innovasjonen representrer

Forholdet mellom inkrementell og radikal innovasjon kan fremstilles ved hjelp av følgende matrise:

radikale-inkrementelle
Forholdet mellom innovasjon og grad av usikkerhet (McDermott og O`Connor, 2002)

Radikal innovasjon

Radikal innovasjon er revolusjonerende innovasjoner som endrer vår hverdag. Dette er normalt oppfinnelser med en eller flere nye og verdifulle funksjoner. Eksempler på radikale innovasjoner er oppfinnelsen av hjulet, boktrykker kunsten, elektrisitet, telefonen, mobiltelefonen og microchippen.

Felles for disse innovasjonene er at de “bryter” totalt med den vante måten å dekke et behov eller løse et problem på. De beveger seg med andre ord ut på det “ukjente”. På et område ingen tidligere har undersøkt på denne måten.

Lykkes vi med slike innovasjoner vil de normalt generere en stor omsetning og/eller dramatiske kostnadsreduksjoner. De kalles derfor for “radikale”. Begrepet brukes også når vi snakker om organisatoriske innovasjoner som gir radikale forbedringer.

Tradisjonelt forbinder vi innovasjon med utvikling av helt nye produkter eller tjenester, hvor nye teknologier og/eller prosesser tas i bruk for å løse et problem på en helt ny måte. Dette kalles radikale innovasjoner fordi utviklingen av slike ofte endrer spillereglene i markedet og tilrettelegger for utvikling av nye produkter og tjenester som ikke bare skaper økonomisk vekst for innovatøren, men for en hel næring eller hele samfunnet.

Radikale innovasjoner har en høy innovasjonsgrad og kjennetegnes av:

 • Lange utviklingsprosesser og forskning (FoU).
 • Utvikling av nye teknologier eller bruk av eksisterende teknologier på en helt ny måte.
 • Stor usikkerhet knyttet til produktets/tjenestens mulighet for å lykkes i markedet.
 • Endrer spillereglene for en helt marked og setter nye krav til aktørene.
 • Innovasjonen kan økonomisk beskyttes gjennom en eller flere patenter.
 • Innovasjonen har et stort potensial til å skape flere nye inkrementelle innovasjoner som et resultat av denne radikale innovasjonen. De legger dermed grunnlaget for lang økonomisk vekst for dem som eier rettighetene til innovasjonen.

En radikal innovasjon innebærer ofte større endringer, og er den innovasjonstypen som er
mest risikabel. Dette er fordi den ofte representerer en trussel mot organisasjonen i kraft av at de gamle arbeidsmetodene og produktene står i fare for å bli overflødige og ubrukelige (Jacobsen & Thorsvik, 2013, s. 367).

Diskontinuerlige innovasjoner

Diskontinuerlige innovasjoner er et begrep enkelte forskere bruker om revolusjonerende nye produkter. Diskontinuerlige innovasjoner er dermed det samme som radikale innovasjoner. Disse innvasjonene kalles diskontinurlige fordi vi får et synlig brudd med det eksisterende forbruksmønsteret når vi lanserer slike produkter.

Inkrementell innovasjon

Inkrementell innovasjon er det motsatte av radikale innovasjoner. Inkrementelle innovasjoner er nye produkter eller tjenester som bygger på eksisterende produkter og tjenester. Gjennom å videreutvikle og optimalisere eksisterende teknologier og prosesser etableres nye, smartere løsninger. Vi snakker her med andre ord om kun minre, trinnvise forbedringer av eksisterende produkter og prosesser. Framdriften blir derfor relativt rettlinjet, siden landskapet er kjent. Ofte medfører innovasjonen produkter eller tjenester som er mer kostnadseffektive og/eller av høyere kvalitet.

Summen av verdien av disse forbedringene kan overstige verdien av radikale innovasjoner, men de skaper ikke en bølge av inkrementelle innovasjoner slik de radikale innovasjonene gjør. Vi kan på mange måter si at det først må skje en radikale innovasjon før vi kan få et skred av inkrementelle innovasjoner. Dette fordi de inkrementelle innovasjonene kun er innovasjoner som utnytter det potensialet og de mulighetene som ligger innebakt i teknologien som den radikale innovasjonen har gitt oss.

Hadde ikke microchip brikken blitt oppfunnet hadde f.eks. ikke dagens datamaskiner eksistert. Tenk på hvordan verden hadde sett ut hvis ikke hjulet hadde blitt «oppdaget».

Inkrementelle innovasjoner kjennetegnes av:

 • Videreutvikling av eksisterende teknologier for å løse problemer smartere og/eller rimeligere.
 • Liten usikkerhet knyttet til produktets/tjenestens mulighet for å lykkes i markedet, da vi kun snakker om en trinnvis utvikling av eksisterende teknologi.
 • Fokus på forbedring av eksisterende produkter/tjenester gjennom nye produktegenskaper som gir høyere brukertilfredshet og/eller lavere produksjonskostnader.
 • Kostnadseffektivitet for leverandørene (og dermed ofte lavere priser for kundene).

Graden av innovasjon (nyutvikling) kan ofte være lav i inkrementelle innovasjoner, men de økonomiske effektene og kvalitetseffektene kan være høye. Samtidig er usikkerheten/risikoen knyttet til disse oftere lav ettersom de bygger på produkter eller tjenester som fungerer. Utvikling av en vanntett bandasje med høyere tetthetsgrad enn eksisterende produkter, kan for eksempel redusere risiko for infeksjon i sår betydelig. Med andre ord gevinst både for pasientenes helse og sykehusets økonomi.

Grensen mellom radikale og inkrementelle innovasjoner er flytende, på samme måte som forholdet mellom innovasjon og adopsjon. Andre navn på inkrementelle innovasjoner er:

Trinnvise innovasjoner

De inkrementelle innovasjonene kalles ofte for trinnvise innovasjoner, da disse innovasjonene kun er en videreutvikling av en eksisterende radikal innovasjon. Med andre ord bare ett trinn i en naturlig evolusjonsprosess.

Dynamisk kontinuerlige innovasjoner

Dette er videreutvikling av eksisterende innovasjoner, på samme måte som inkreminelle innovasjoner. Rent forbruksmessig har disse innovasjonene små eller ingen betydning på forbruksmønstret.

Kontinuerlige innovasjoner

Kontinuerlige innovasjoner er å foreta en kontinuerlig produktutvikling, for å prøve å til stadighet komme med små forbedringer som kan styrke merkepreferansene eller kapre markedsandeler. Dette er inkreminelle innovasjoner som blir lansert fortløpende.

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << InnovasjonsteorierInnovasjonstyper >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Hvorfor trenger vi innovasjon?
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Innovasjonsteorier
 • Innovasjonsformer (Radikal og inkrementell innovasjon)
 • Innovasjonstyper
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Produktets livssyklus
 • Innovation Managment
 • Risiko ved innovasjon
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsmodeller
 • Grunnforskning og anvendt forskning
 • Lean – Startup
 • Gründer / entreprenør
 • Innovasjonsinkubator
 • Innovasjon krever systemanalytisk tenking
 • Medarbeiderdrevet innovasjon
 • Organisasjonsstruktur og innovasjon
 • Organisasjonskulturens betydning for innovasjon
 • Arenaer for medarbeiderdrevet innovasjon
 • Incitament for å skape innovasjon
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • “Hit spots”
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Produktutvikling
 • Produktutvikling trinnene
 • Ideprosessen – starten på en ny innovasjon
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Prototype
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 • Endringsmotstand
 • Immaterielle rettigheter