Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 1 av 22 artikler om Gründerskolen

    Denne artikkelen er del 17 av 20 artikler om Innovasjon

Selv om det er mange likhetstrekk mellom innovasjon og entreprenørskap er disse to begrepene ikke det samme, selv om de overlapper hverandre på mange områder og grensene mellom dem kan være flytende.

Innovasjonsprosessen

Innovasjonsprosessen forklarer hvordan en entreprenør eller oppfinner bør gå frem for å finne nye lønnsomme forretningsideer i et marked og utvikle dem til ferdige kommersialiserbare produkter og tjenester som kan lanseres gjennom et eksisterende eller nyetablert selskap. Dette er prosessen innovasjonsledere som har ansvaret for innovasjonsarbeidet i en bedrift følger. Med innovasjonsledere menes ansatte som har fått ansvaret for å lede innovasjonarbeidet i virksomheten.

Hvilke utfordringer innovasjonslederen står ovenfor i innovasjonsprosessen tar vi for oss i en egen artikkelserie om innovasjonslederen. En artikkelserie som danner grunnlaget for entreprenørprosessen.


Entreprenørprosessen

Entreprenørprosessen forklarer prosessen en entreprenør må gå igjennom fra de har en god forretningside som de ønsker å realisere gjennom å etablere et eget selskap, til de lanserer dette selskapet og går over til den ordinære driftsfasen til selskapet. Denne prosessen er dermed den prosessen som entreprenøren følger når de skal vurdere om de skal starte en egen bedrift for å realisere en forretningside de har.

Innovasjons- vs. entreprenørprosessen

Siden entreprenørskap forutsetter innovasjon, vil entreprenørprosessen alltid være en forlengelse av innovasjonsprosessen. Mens innovasjonsprosessen retter fokuset på selve ideen og kommersialiseringen av innovasjonen (produktet/tjenesten), retter entreprenørprosessen fokuset på resten av infrastrukturen, ressursene og selskapet innovasjonen er avhengig av for å kunne kommersialiseres på en lønnsom måte for entreprenøren. Prosessene utfyller dermed hverandre, sett fra en entreprenør sitt ståsted.

En entreprenør som ønsker å lykkes med å lansere en innovasjon gjennom et eget selskap bør derfor først starte å lese vår artikkelserie om innovasjon og innovasjonsprosessen, før de går videre på den overordnede entreprenørprosessen. Kun da er de sikre på å ha den kompetansen som kreves for å starte som en entreprenør.

Du leser nå artikkelserien: Gründerskolen

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: Gründer / Entreprenør >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Gründer / Entreprenør
 • Seriegründer / serieentreprenør
 • Hvorfor ønsker du å bli en entreprenør og forstår du risikoen du tar?
 • Entreprenør- og grunderegenskaper
 • Innovasjonsmodell
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Effectuation eller Causation tilnærming
 • Entreprenørprosessen
 • Lean – Startup
 • Fra ide til beslutning
 • Idéfasen til entreprenøren
 • Innovasjonkilder i jakten på den gode ideen!
 • Foreløbig vurdering av ideen
 • Konsept og konsepttest
 • Innovasjonen og entreprenørens research fase
 • Beslutningsfasen til entreprenøren
 • Planleggingsfasen til entreprenøren
 • Partnerfasen til entreprenøren
 • Forretningsideens kapitaliseringsfase
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Driftsfasen til selskapet
 • Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskapGründer / Entreprenør >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Hvorfor trenger vi innovasjon?
 • Joseph A. Schumpeter
 • Økonomisk utvikling i følge Schumpteter sin bølgeteori
 • Fire industrielle revolusjoner
 • Spredning og adopsjon av innovasjon
 • Innovasjonsformer og innovasjonstyper
 • Radikal innovasjon
 • Inkrementell innovasjon
 • Disruptiv innovasjon og teknologi
 • Innovasjonsdrivere
 • Innovasjonshindringer
 • Forskning
 • Innovasjonsprosessen
 • Innovasjonsmodell
 • Suksesskriterier for innovasjon og entreprenørskap
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Gründer / Entreprenør
 • Immaterielle rettigheter
 • Innovasjonsleder