Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

    Denne artikkelen er del 13 av 16 artikler om Opsjoner

hvorfor-futures

Kursinformasjon

Dersom man ønsker å handle opsjoner, forwards og futures, bør man først skaffe seg tilstrekkelig kunnskap slik at man forstår hvordan man bruker disse finansielle instrumentene og hva som påvirker prisingen. Man må også vite hvor man kan få kursinformasjon om opsjoner og terminer.

På internett oppdateres kursene kontinuerlig, og de finner man på bl.a. www.opsjoner.com. Gårsdagens kurser gjengis i aviser som Aftenposten, Dagens Næringsliv og Finansavisen, mens nyhetsformidlere som Reuter, Telerate, Bloomberg, Knight-Ridder MoneyCenter og Oslo Børs.

Informasjonssystem gjengir kursene on-line, dvs. løpende oppdatering når markedet er åpent. I tillegg gjengis opsjons- og terminkursene på tekst-TV slik at investorer uten tilgang til dyre nyhetskanaler også kan holde seg orientert om utviklingen på opsjons- og terminmarkedet.


Markeds aktører

Når den potensielle investoren har skaffet seg den nødvendige kunnskapen og vet hvor kursene er gjengitt, kan han eller hun kontakte et autorisert fondsmeglerforetak. Alle opsjons- og termintransaksjoner må foregå gjennom en autorisert opsjonsmegler i fondsmeglerforetaket. Opsjonsmegleren vil utføre handlene på vegne av investorene og ordne alt det praktiske slik at investoren kun trenger å forholde seg til sin opsjonsmegler. Oversikt over opsjonsmeglere finnes på www.opsjoner.com.

Før en investor kan handle opsjoner eller terminer, må han inngå en representantavtale med et fondsmeglerforetak som vil representere ham i opsjons- og terminhandelen. Avtalen gir opsjonsmegleren fullmakt til å gjennomføre de handler investoren ønsker å gjøre. Fra investorens bankkonto vil fondsmeglerforetaket trekke investeringsbeløpet og sette inn eventuelle gevinster. Investoren vil kun få en sluttseddel i posten som kvittering for de transaksjoner som blir gjort. Dersom investoren utsteder opsjoner eller handler terminer slik at han må stille sikkerhet for sine forpliktelser, opprettes det en depotkonto hvor midlene blir pantsatt til fordel for NOS inntil investorens forpliktelser opphører. På vegne av investoren vil opsjonsmegleren så opprette en konto i Verdipapirsentralen (VPS) hvor alle handler som foretas blir registrert.

Selve handelen med standardiserte opsjoner, forwards og futures foregår på Oslo Børs. Det er kun opsjonsmeglere i fondsmeglerforetaket som får handle opsjoner og terminer direkte med markedsplassen hvor kjøpere og selgere matches på pris og volum.

Clearingsentralen NOS garanterer for de forpliktelser som følger av inngåtte opsjons- og terminhandler, og sikrer på den måten hver enkelt investor i markedet mot mislighold fra motparten. I praksis utføres denne garantifunksjonen ved at clearingsentralen går inn som motpart i enhver handel som sluttes på Oslo Børs. En slutning består altså i realiteten av to handler; en mellom opsjonsutsteder og clearingsentralen og en mellom opsjonskjøper og clearingsentralen. NOS beregner dessuten hvilken sikkerhet den enkelte investor må stille for sin opsjons- og terminhandel fra dag til dag.

Opsjoner, forwards og futures skal som andre verdipapirer registreres i VPS. Alle handler på Oslo Børs innrapporteres umiddelbart til VPS, som samme dag vil fordele handlene til den enkelte investors VPS-konto. Investoren vil motta en endringsmelding direkte fra VPS ved alle forandringer på sin opsjons- og terminkonto.

Du leser nå artikkelserien: Opsjoner

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hvorfor handle opsjoner, forwards og futures?Skatt på opsjoner, forwards og futures >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Opsjon og opsjoner
 • Kjøpsopsjoner (CALL)
 • Salgsopsjoner (PUT)
 • Opsjonspremien (kursen på opsjonen)
 • Faktorer som påvirker opsjonspremien
 • Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelseav opsjoner
 • Opsjon kombinasjoner
 • Opsjonssikring og avkastning
 • Arbitasje
 • Forwards og futures
 • Swaps
 • Hvorfor handle opsjoner, forwards og futures?
 • Hvordan handle opsjoner, forwards og futures?
 • Skatt på opsjoner, forwards og futures
 • Warrants
 • Opsjonsbasert analyse og -verdsettelse