agenturer.no

Metode kommer av det greske ordet Methodos, som betyr å følge en bestemt vei mot et mål.

Hva er en metode ?

Den mest benyttede definisjonen er denne:

“Metode er læren om de verktøy som kan benyttes for å samle inn informasjon”

Man det er også fullt mulig å si at en metode er:

  • “En systematisk måte å undersøke virkeligheten på” (Halvorsen -93)
  • “En fremgangsmåte for å komme frem til ny kunnskap” (Tranøy -89)

Halvorsen (1993) påpeker at vi gjennom bruk av ulike metoder kan forbedre og skjerpe vår oppdagelsesevne slik at vi lettere ser:

  • årsaken bak hendelsen
  • hvilke holdninger, interesser og meninger som ligger bak handlingen eller evt. samhandlingen
  • kollektive/sosiale struktureres betydning for individer og gruppers meninger og handlinger.

Ved å velge å undersøke virkeligheten på en systematisk måte tvinger vi oss selv til å bruke sansene våre på en mer disiplinert og gjennomtenkt måte enn det som er vanlig i dagliglivet ellers. Metode er med på å gi retningslinjer for hvordan undersøkelser skal gjennomføres og tvinger oss gjennom ulike faser. Metode er også en systematisk måte å stille kritiske spørsmål knyttet til valgene vi tar, og hvilke konsekvenser disse valgene potensielt kan få. Hva vi oppdager og hvor stor tillit vi kan ha til resultatene vi kommer frem til, vil imidlertid være avhengig av valg av både perspektiv og metode. Generelt kan vi si at metodene vi benytter oss av innen samfunnsvitenskapen har som mål å:

“å samle inn, organisere, bearbeide, analysere og tolke sosiale data på en så systematisk måte at andre kan kikke oss i kortene”

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg