Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 11 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 1 av 26 artikler om Selskapsetablering
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


I denne artikkelserien ser vi på hva som kreves for å lykkes som grunder og entrepenør og hva du må huske på når selskapet skal etableres. Vi får igjennom en 7-stegs prosessen vi anbefaler aller grundervirksomheter å følge.

Overalt møter vi på begrepene gründer og entreprenør når vi snakker om etablering av nye selskaper og oppfinnelser. Begrepene brukes gjerne om hverandre som om de skulle bety det samme. Selv om det finnes menge likhetstrekk mellom en gründer og entreprenør er det også noen viktige forskjeller de er viktig å være klar over.

Hva er en gründer?

En gründer (tysk: grunnlegger) er:

en person som har tatt initiativ til å starte en virksomhet for å tjene penger til seg selv, og som svarer for hele eller deler av virksomhetens økonomiske risiko.

Seriegründere er personer som har etablert en ny virksomhet flere ganger og dermed opparbeidet seg erfaringer, innsikt og opplevelser som utgjør en spesiell kompetanse innen området.

Hva er en entreprenør?

Med entreprenør menes:

En person som har etablert en virksomhet for å realisere en samfunnsnyttig idè som dekker behov eller løser problemer på nye måter.

Schumpeter (1934) som regnes som innovasjonsteorienes far, definerer en entreprenør som:

En person som bruker tilgjengelige ressurser på nye måter.

Entreprenøren kjennetegnes ved at de skaper noe nytt som er basert på deres egne ideer og hvordan disse ideene kan brukes til å dekke eksisterende behov og løse eksisterende problemer på bedre måter enn dagens løsninger gjør.

Hva er forskjellen mellom gründer og entreprenør?

Som det går frem av definisjonene over så er den største forskjellen mellom en gründer og entreprenør motivet som driver dem.

Gründeren drives av et 100% egoistisk ønske om å gjøre forretningsideen til deres levebrød, mens entreprenøren drives av et ønske skape noe nytt eller annerledes til nytte for samfunnet og ikke bare et eget levebrød (selv om entreprenøren også ønsker å gjøre dette).

En person som starter en ny 7/Elleven kiosk på franchise basis på et sted som ikke allerede har en 7/Elleven kiosk er en gründeren, men ingen entreprenør. Dette fordi å starte en 7/Elleven er ikke noe nytt, da dette bare er en kopi av noe som er gjort hundrevis av ganger før.

For å bli kalt en entreprenør må du ikke bare starte en ny virksomhet og påta deg risikoen, men selskapetableringen må også representere noe nytt, en innovasjon, til gode for en større gruppe mennesker. Her ligger forskjellen mellom en grunder og en entreprenør.

Hva er forskjellen mellom en oppfinner og entreprenør?

Det er ikke bare begrepene grunder og entreprenør som brukes om hverandre. Mange setter også feilaktig ett likhetstegn mellom en oppfinner og entreprenør.

Øivind Hagen (2004) forklarer forskjellen slik: – “Mens oppfinneren er den som ser forbedringsmuligheten, den alternative løsningen eller både det nye problemet og løsningen på dette, er entreprenøren den som er i stand til å kommersialisere nyvinningen. Oppfinneren kan, men trenger ikke, være den samme som entreprenøren. Ofte vil det være ulike personer fordi de to rollene krever ulike egenskaper”.

Oppfinneren er med andre ord den kreative og faglig dyktige personen som ser den tekniske eller praktiske løsningen på problemet, er entreprenøren den handlingsorienterte tusenkunstneren som kjenner systemet løsningen skal implementeres i og nettverket som kreves for å få systemet i bevegelse.

Hvilke fellestrekk har gründeren og entreprenøren?

Såvel oppfinneren som grunderen og entreprenøren er normalt personer som bryter med A4-typen i organisasjonen. De drives ikke av det tradisjonelle belønningssystemet som ofte kun stimulerer til inkrementelle innovasjoner, men av en kreativ skapertrang som resulterer i et genuint ønske om å finne nye løsninger på dagens problemer og utfordringer.

De har evnen til å se inn i fremtiden, tenke i nye baner og identifisere og gripe mulighetene de ser. De har en sterk tro på deres idé og at de vil lykkes i markedet, selve forutsetningen for å kunne lykkes med en innovasjon. De er av den grunn villig til å ta en betydelig grad av personlig, profesjonell eller finansiell risiko for å få realisert muligheten de ser.

De skaper visjoner og forfølge dem gjennom strategisk ledelse og kreative løsninger. De er selvdrevne og drives av indre motivasjon i motsetning til folk som er vant og liker å jobbe som ansatte. At de er selvdrevne vil si at de ikke trenger andre til å oppmuntre dem til å jobbe videre med sine ideer eller for å holde dem motivert. De arbeider mot sine mål med en egenprodusert følelse av at det haster. De er vant til å møte motgang og lar ikke motgangen knekke dem. De snur heller problemene og utfordringene til muligheter og gir aldri opp med det de holder på med.

Andre klassiske kjennetegn ved en grunder og entreprenør er disse:

 • De ser og utnytter muligheter
 • De er mentalt sterke og de tror på seg selv. De lar seg ikke stoppe av motgang
 • De er kreative og tenker i nye baner for å løse gamle problemer
 • De er visjonærer
 • De er positive, optimistiske og arbeider hardt mot sin visjon og del-mål
 • De er risikovillig
 • De er praktiske og handlingsorienterte ledere
 • De er gode selgere
 • De har ofte gode multi-tasking evner
 • De drives av indre drivkrefter (motivasjon)
 • De er normalt under 40 år
 • De er oftere en “han” enn “hun”

Gründere og entreprenører trives normalt dårlig i godt etablerte organisasjoner, da de gjerne føler at de etablerte systemene, strukturene og prosedyrene som finnes her begrenser deres kreativitet, handlingsfrihet og skaperevne. Samtidig som de ofte føler seg dårlig forstått av topp-ledelsen og dårlig belønnet i forhold til det de skaper.

Av den grunn velger de ofte å slutte i selskapet de jobber i for å starte opp for seg selv for å realisere sin ide når de får en god ide de har tro på og som de ønsker å realisere. 

Hvorfor trenger vi entreprenører?

Schumpeter sin “bølgeteori” viste oss at samfunnets økonomiske vekst drives av radikale tekniske innovasjoner og at alle tekniske radikale innovasjoner har en begrenset evne til å skape inkrementelle innovasjoner. Etter hvert som potensialet i den herskende teknologien blir utnyttet reduseres veksten i næringslivet og samfunnet gradvis til det på nytt kommer en ett nytt teknologisk paradigmeskifte i form av en radikal innovasjon med ett nytt potensial som setter fart på veksten og utviklingen i økonomien igjen.

Basert på denne teorien kan vi si at årsaken til at vi trenger entreprenører skyldes at det er de som er kilden til alle innovasjonene samfunnet, økonomien, næringslivet og virksomheten trenger for å oppnå økonomisk vekst og utvikle seg videre. Uten dem vil veksten og utviklingen i samfunnet stoppe opp var Schumpeters budskap.

Ingen entreprenører = ingen innovasjoner.
Ingen innovasjoner = Ingen økonomisk vekst.

Kilder:

 • Schumpeter, Joseph A. (1934) – Theory of Economic Development
 • Wikipedia – https://no.wikipedia.org/wiki/Gründer
 • Hagen, Øivind Hagen (2004) – Forutsetninger for radikal innovasjon i etablert virksomhet (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:126154/FULLTEXT01.pdf)

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)Radikal innovasjon i etablert virksomhet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • “Hit spots”
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)
 • Du leser nå artikkelserien: Selskapsetablering

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Har du en forretningsidè du ønsker å realisere? >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Gründer / entreprenør
 • Har du en forretningsidè du ønsker å realisere?
 • Hvorfor ønsker du å bli en gründer og forstår du risikoen du tar?
 • Hvilke egenskaper må gründeren ha?
 • Hvordan mislykkes som grunder?
 • Hvordan lykkes som gründer?
 • De ti bud for å lykkes med å etablere egen virksomhet
 • Halve oppskriften til suksess, er å oppnå fremgang ved å unngå å gjøre feil.
 • Suksessfaktor 1 – Produkt/tjeneste (verditilbudet)
 • Suksessfaktor 2 – Markedet & markedskommunikasjon
 • Suksessfaktor 3 – Ledelse, kompetanse og verdiskapning
 • Suksessfaktor 4 – Finansielle forhold
 • Gründerens 7 faser
 • Selskapets idéfase
 • Research fasen til forretningsideen
 • Planleggingsfasen til selskapsetableringen
 • Kapitaliseringfasen : – Hvordan finansiere forretningsideen?
 • Egenkapital
 • Venture Capital (risikokapital)
 • Hvordan gå frem ovenfor investormarkedet?
 • De magiske prosentsatsene for en grunder og investor !!!
 • Investeringsavtaler
 • Vurdering av lånesøknader
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Tillatelser
 • De administrative arbeidsoppgavene