Risikoreduserende tiltak

Risikoreduserende tiltak er tiltak som reduserer risikoen ved at de enten reduserer sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe

Arbeidsmodell for risikoanalysen

En gjennomgang av en anbefalt arbeidsmodell for risiko- og sårbarhetsanalyser.

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

En gjennomgang av hva risikoanalyse er, hvordan den gjennomføres og brukes i forbindelse med risikostyring og kriseberedskap.

Risikomatrise

En risikomatrise er en matrise, hvor sannsynligheten skaleres horisontalt. Vertikalt angis konsekvensene for at dette skal skje