Bayesianske nettverk

Et bayesiansk nettverk er en metode som de senere år fått økt betydning både som kvalitativ og kvantitativ metode i risikovurderinger

Risikoprofil og risikoeksponering

Risikoreduserende tiltak er tiltak som reduserer risikoen ved at de enten reduserer sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe eller frekvensen av hendelsen

Forebygging og utbedring

Det å forebygge at fysiske skader eller mangler oppstår, er det ikke alltid like lett å få til. Kravene en HMS håndbok stiller er...

Arbeidsmodell for risikoanalysen

En gjennomgang av en anbefalt arbeidsmodell for risiko- og sårbarhetsanalyser.