Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 2 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Forretningsplanens funksjon er å operasjonalisere virksomhetens forretningside til en helhetlig plan som forteller alle i organisasjonen hvordan virksomheten skal gå frem for å realisere virksomhetens forretningside og visjon. En plan som trekker opp virksomhetens langsiktige mål og kurs, og som danner grunnlaget for alle andre planer i virksomheten som bør ha som mål å støtte opp under denne overordnede planen.

Det finnes ingen standard oppskrift på hva en forretningsplan skal inneholde, da dette er situasjonsbestemt, og vil derfor variere fra virksomhet til virksomhet.

Etter å ha gått igjennom all faglitteratur omkring strategisk planlegging og forretningsplanen, ser det ut til at de aller fleste teoretikere og praktikere er enige om at en forretningsplan består av tre strategiske rammer som er gjensidig avhengig av hverandre og som er i konstant endring. Noe som gjør det vanskelig i praksis å skape et system hvor alle delene av systemet (virksomheten) er i likevekt.

rammeverket

Forretningsplanens tre rammer er premissleverandøren til det operative systemet (organisasjonen) som skaper virksomhetens verdier. Rammene må derfor ses på under ett for å forstå sammenhengen mellom dem og for å kunne utnytte de mulighetene som finnes internt og eksternt i virksomheten.

De tre rammene som tilsammen utgjør virksomhetens forretningsplan er:

 • Markedssystemet – alt som omgir virksomheten og som virksomheten ikke har kontroll over. Legger premissene for alt virksomheten, konkurrentene og kundene gjør. I praksis vil dette være virksomhetens markedssystem som består av tre delsystemer som er vist i pyramiden over.
 • Forretninggrunnlaget – angir hvorfor virksomheten er etablert, hva den holder på med og for hvem, hvilke kundeverdier skaper den og hva er virksomhetens drøm for fremtiden og hvilke verdier danner grunnlaget for visjonens strategi. I praksis vil dette si virksomhetens forretningside, visjon, omdømme og verdigrunnlag. Til sammen utgjør de pyramiden vi kaller forretninggrunnlaget.
 • Strategisk kjerne – angir hvilke langsiktige mål virksomheten skal nå og hvordan disse målene skal nås. Normalt uttrykt i form av et forretnings- og vekstmål og en forretningsstrategi  som forteller hvordan målene skal nås. Samt en angivelse av hvilken forretningmodell virksomheten tar sikte på å følge og en angivelse av hvilket verditilbud som skal skapes. Og sist men ikke minst, med bruk av hvilke ressurser (tid, kunnskap/kompetanse, innsatsfaktorer og penger). Disse forholdene utgjør den siste pyramiden i rammeverket. 

Et sammendrag av virksomhetens strategiske planlegging

Forretningsplanen er i praksis et sammendrag av virksomhetens strategisk planleggingen, og omfatter alle forhold som er av betydning for virksomheten/prosjektet. Den tar for seg virksomheten som en “helhet” og prøver å ha et “helhetlig” syn på virksomhetens utfordringer og muligheter.

forretningsplanens funksjon

Illustrasjonen over prøver å vise noen av de viktigste analyseområdene og funksjonene til forretningsplanen, sammen med kommentarer om hva virksomheten må tenke på i de kritiske skjæringområdene.

Anbefalt planleggingmodell for forretningsplanen

forretningsplan

Med utgangspunkt i de tre rammene som er beskrevet over kan vi si at hovedinnholdet i forretningsplanen bør knyttes til:

 • Situasjonsanalyse – en gjennomgang av virksomhetens markedssystem for å kartlegge virksomhetens situasjon, konkurransefortrinn, muligheter og trusler.

Forretningsplanen må støttes av del-planer

Ettersom dette er en overordnet plan som trekker opp kursen for hele virksomheten, er den for generell til at den kan brukes som et operativt styringsverktøy for andre enn ledelsen. Forretningsplanen må derfor komplimenteres med mer detaljerte planer som er utledet av forretningsplanen for hvert av de planleggings områdene som er av betydning for virksomhetens utvikling. For disse del-planer gjelder følgende regel:

“Del-planene må være utledet av forretningsplanen og de må støtte opp under den, slik at virksomheten totalt sett kommer nærmere sitt forretningsmål når en av del-planene blir nådd”.

Hvilke områder man trenger planer for, er avhengig av virksomheten og er derfor situasjonsbestemt, men det er vanlig å bryte ned forretningsplanen i minst en del-plan for hvert av perspektivene i Systemanalytisk Verdiledelse.

For hver av disse planområdene, må det utvikles en strategisk-, taktisk- og handlingsplan. Omfanget og størrelsen til disse planene er selvfølgelig avhengig av virksomhetens størrelse og situasjon. Det er derfor ikke mulig å gi konkrete anbefalinger om dette.

Et organisk dokument

Forretningsplanen er ikke en jobb som utføres med noen års mellomrom. Planleggingsprosessen er en kontinuerlig læringsprosess som gir deg muligheten til å skjønne hva som trengs for å lykkes og tjene penger på virksomhetens forretningsidé. Et fortrolig dokument som må oppdateres med jevne mellomrom om all vesentlig strategisk- og forretningsmessig informasjon.

For at virksomheten skal være i stand til å tilpasse seg de stadig skiftende omgivelsene de lever i, må forretningsplanen være fleksibel. En mengde undersøkelser har vist at manglende fleksibilitet er en av de vanligste årsaken til at en organisasjon havner i disharmoni med markedet. Det er derfor viktig at man ser på forretningsplanen som noe “organisk“. Noe som er under stadig utvikling, og som man  må kontinuerlig oppdatert i takt med organisasjonens- og markedets utvikling. I motsatt fall vil planen bli et dokument som blir liggende i en skuff eller stående i en hylle.

Rullende planlegging

Av samme grunn bør planene utarbeides slik at planene fra forrige år, halvår, kvartal o.l. kan brukes som en målestokk for å måle hvilke strategier og aktiviteter som har være effektive eller ineffektive. I praksis betyr dette at alle planene blir gjenstand for revurdering ved jevne mellomrom, hvor målet er å lære av det som er gjort og bruke denne lærdommen til å forbedre alle de eksisterende planene. De nye planene blir dermed en kontinuerlig forlengelse av gårsdagens planer. Dette kaller vi rullende planlegging.

I de påfølgende artiklene vil se nærmere på hva en forretningsplan må inneholde, hvilken planleggingmodell du bør følge og svare på andre naturlige spørsmål som dukker opp i forbindelse med forretningsplanen.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ForretningsplanSituasjonsanalyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen