Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

Hva er en forretningsplan?

En forretningsplan er:

“et sammendrag av virksomhetens strategiske planlegging, samlet i et plandokument som angir virksomhetens langsiktige mål og kurs”.

Forretningsplanen er den viktigste enkeltplanen en virksomhet utvikler. Litt mer spesifikt kan vi si at en forretningsplan er:

“en strukturert presentasjon av virksomhetens forretningsidé og hvordan virksomheten skal gå frem for å tjene penger på den (forretningmodellen)”.

Forretningsplanen er med andre ord en langsiktig og overordnet plan for hele virksomheten. En plan som ikke bare forteller hva som er målet med det virksomheten holder på med, men som også fungerer som et kart som viser veien til målet for ledelsen, investorer og andre interessenter. I tillegg skal den få frem hvilken risiko, muligheter og utfordringer forretningsideen og -konseptet har for de involverte.

Forretningsplanen er kort sagt et dokument som skal beskrive hvordan og hvorfor virksomheten vil lykkes med sin forretningside og forretningmodell. Forretningsplanen må derfor inneholder en realistisk og detaljert beskrivelse av hvilke mål som skal nås, hvordan målene skal nås, hva som skal gi virksomheten konkurransefortrinn, hvordan virksomheten skal organiseres, finansieres og drives for å nå de planlagte målene.

Hvem trenger en forretningsplan?

Wikipedia og Altinn sier at en forretningsplan er et planleggingsdokument for et foretak i oppstartsfasen. Selv om det er riktig at alle nyetablerte selskaper trenger en forretningsplan de kan vise frem til investorer, lånegivere, leverandører, samarbeidspartnere og nøkkelmedarbeiderne, er det ikke bare selskaper i oppstartfasen som trenger en forretningsplan. Faktisk trenger ethvert selskap en grundig gjennomtenkt og strukturert forretningsplan.

En forretningsplan er ikke bare en glanset presentasjon av selskapet for potensielle investorer og aksjonærer, slik mange tror. En forretningsplan er først og fremst ditt viktigste strategiske verktøy, og den eneste sjansen du har for å gjøre feilene på papirene i stede for i det virkelige liv hvor konsekvensene kan bli katastrofale.

Siden forretningsplanen har samme funksjon for en leder som byggetegningene har for en snekker, kan viktigheten av å ha en grundig gjennomtenkt forretningsplan oppsummeres i følgende spørsmål:

Hvor mange ville startet byggingen av et hus uten byggetegninger som forteller hvordan huset skal konstrueres? 

Hvilken funksjon har en forretningsplan?

Forretningsplanens funksjon er:

å trekke opp hvilke overordnede mål og strategier virksomheten skal jobbe mot de kommende 3-5 årene for å skape og opprettholde konkurransefortrinn.

Selv om forretningsplanen i seg selv er et viktig styringsverktøy, er planleggingsprosessen som leder frem til forretningsplanen mist like viktig som selve planen.

Starter planleggingen på gulvet og engasjerer alle vil alle stille seg bak planen, og sjansene for at det da blir samsvar mellom hva virksomheten er, gjør og sier blir derfor langt større enn hvis den kun er et glanset dokument som noen få i ledelsen har utviklet på egenhånd.

Legges prosessen bak forretningsplanen opp korrekt vil alle stille seg bak forretningsplanen og jobbe aktivt for å følge planens strategier for å nå de felles avtalte målene. For å få dette til kreves det at du forstår hva strategisk planlegging er og hvordan den bør legges opp for å gi det ønskede resultatet.

Forretningplanens formål er å trekke opp den langsiktige kursen for virksomheten som helhet – ikke komme med detaljerte planer for alle delene av virksomheten. Den oppgaven overlates til del-planene som utvikles for å støtte opp under forretningsplanen og gi den “mer kjøtt på benet“. Vi kan dermed si:

Forretningsplanen er et overordnet styrings- og referansegrunnlag for alle andre planer virksomheten måtte ha. 

Av den grunn er det viktig at det legges mye tid og arbeid i utformingen av denne overordnede planen for virksomheten og at topp-ledelsen som har ansvaret for utformingen av den kjenner til hva en helhetlig forretningsplan bør og må inneholde av mål, faktaopplysninger og strategiske retningslinjer.

Bygger på en strategisk situasjonsanalyse

Forretningsplanens utgangspunkt er en strategisk situasjonsanalyse som viser virksomhetens strategiske konkurransesituasjon og markedsutvikling.

Den strategiske situasjonsanalysen er en kartlegging og analyse av alle aktørene i markedssystemet som kan ha interesse av å påvirke virksomheten i planleggingsperioden, sammen med en gjennomgang av verdiskapningprosessen internt i virksomheten og dens tilgjengelige ressurser.

Trekker opp den strategiske kjernen

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg