Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 1 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


    Denne artikkelen er del 24 av 36 artikler om Gründer-skolen
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Forretningsplanen er den viktigste enkeltplanen en virksomhet utvikler. I denne artikkelserien vil du ikke bare lære hva en forretningsplan er, hva som inngår i den og hva den brukes til, men også hvordan du skal gå frem for å ende opp med en forretningsplan som når sine mål.

Hva er en forretningsplan?

En forretningsplan er:

en strukturert presentasjon av virksomhetens forretningsidé og hvordan virksomheten skal gå frem for å tjene penger på den (forretningmodellen).

Forretningsplanen er med andre ord en langsiktig og overordnet plan for hele virksomheten. En plan som ikke bare forteller hva som er målet med det virksomheten holder på med, men som også fungerer som et kart som viser veien til målet for ledelsen, investorer og andre interessenter. I tillegg skal den få frem hvilken risiko, muligheter og utfordringer forretningsideen og -konseptet har for de involverte.

Forretningsplanen er kort sagt et dokument som skal beskrive hvordan og hvorfor virksomheten vil lykkes med sin forretningside og forretningmodell. Forretningsplanen må derfor inneholder en realistisk og detaljert beskrivelse av hvilke mål som skal nås, hvordan målene skal nås, hva som skal gi virksomheten konkurransefortrinn, hvordan virksomheten skal organiseres, finansieres og drives for å nå de planlagte målene.

Hvem trenger en forretningsplan?

Wikipedia og Altinn sier at en forretningsplan er et planleggingsdokument for et foretak i oppstartsfasen. Selv om det er riktig at alle nyetablerte selskaper trenger en forretningsplan de kan vise frem til investorer, lånegivere, leverandører, samarbeidspartnere og nøkkelmedarbeiderne, er det ikke bare selskaper i oppstartfasen som trenger en forretningsplan. Faktisk trenger ethvert selskap en grundig gjennomtenkt og strukturert forretningsplan.

En forretningsplan er ikke bare en glanset presentasjon av selskapet for potensielle investorer og aksjonærer, slik mange tror. En forretningsplan er først og fremst ditt viktigste strategiske verktøy, og den eneste sjansen du har for å gjøre feilene på papirene i stede for i det virkelige liv hvor konsekvensene kan bli katastrofale.

Siden forretningsplanen har samme funksjon for en leder som byggetegningene har for en snekker, kan viktigheten av å ha en grundig gjennomtenkt forretningsplan oppsummeres i følgende spørsmål:

Hvor mange ville startet byggingen av et hus uten byggetegninger som forteller hvordan huset skal konstrueres? 

Hvilken funksjon har en forretningsplan?

Forretningsplanens funksjon er:

å trekke opp hvilke overordnede mål og strategier virksomheten skal jobbe mot de kommende 3-5 årene for å skape og opprettholde konkurransefortrinn.

Selv om forretningsplanen i seg selv er et viktig styringsverktøy, er planleggingsprosessen som leder frem til forretningsplanen mist like viktig som selve planen.

Starter planleggingen på gulvet og engasjerer alle vil alle stille seg bak planen, og sjansene for at det da blir samsvar mellom hva virksomheten er, gjør og sier blir derfor langt større enn hvis den kun er et glanset dokument som noen få i ledelsen har utviklet på egenhånd.

Legges prosessen bak forretningsplanen opp korrekt vil alle stille seg bak forretningsplanen og jobbe aktivt for å følge planens strategier for å nå de felles avtalte målene. For å få dette til kreves det at du forstår hva strategisk planlegging er og hvordan den bør legges opp for å gi det ønskede resultatet.

Forretningplanens formål er å trekke opp den langsiktige kursen for virksomheten som helhet – ikke komme med detaljerte planer for alle delene av virksomheten. Den oppgaven overlates til del-planene som utvikles for å støtte opp under forretningsplanen og gi den “mer kjøtt på benet“. Vi kan dermed si:

Forretningsplanen er et overordnet styrings- og referansegrunnlag for alle andre planer virksomheten måtte ha. 

Av den grunn er det viktig at det legges mye tid og arbeid i utformingen av denne overordnede planen for virksomheten og at topp-ledelsen som har ansvaret for utformingen av den kjenner til hva en helhetlig forretningsplan bør og må inneholde av mål, faktaopplysninger og strategiske retningslinjer.

Bygger på en strategisk situasjonsanalyse

Forretningsplanens utgangspunkt er en strategisk situasjonsanalyse som viser virksomhetens strategiske konkurransesituasjon og markedsutvikling.

Den strategiske situasjonsanalysen er en kartlegging og analyse av alle aktørene i markedssystemet som kan ha interesse av å påvirke virksomheten i planleggingsperioden, sammen med en gjennomgang av verdiskapningprosessen internt i virksomheten og dens tilgjengelige ressurser.

Trekker opp den strategiske kjernen

Med utgangspunkt i den strategiske situasjonsanalysen starter vi så arbeide med å utvikle en konkurransedyktig strategiske kjernen som samles i en overordnet forretningsplan som trekker opp virksomhetens langsiktige mål og strategier. 

Skape samsvar mellom hva bedriften er, gjør og sier

Jo større virksomheten er, jo viktigere er det at den har en overordnet forretningsplan som skal skape samsvar mellom hva virksomheten er, gjør og sier. At det ofte er stor forskjell på liv og lære er en kjent sak, noe som er svært uheldig.

Skal en virksomheten få en klar profil og troverdighet i markedet, må det være samsvar mellom det virksomheten sier at de er, gjør og sier. Det er graden av:

samsvar mellom dette som avgjør virksomhetens omdømme og rykte i markedet.

Samsvar mellom hva virksomheten er, sier og gjør

Skal en virksomhet gjøre seg opp noen forhåpninger om å kunne nå en visjon og følge en misjon, gjennom å utvikle et forretningsmål og forretningsstrategi, må alt organisasjonen og alle enkeltindividene i den gjør og sier bygge opp under denne visjonen og misjonen som utgjør det overordnede målet. Forretningsplanen sin funksjon er å være kartet som viser målet for hele virksomheten, og den skal sørge for at alle trekker lasset i samme retning (mot de avtalte felles målsetningene). 

Ett topp-leder ansvar

Virksomheten strategiske planlegging er et topp-leder ansvar, da det kun er dem som har oversikt over hele virksomheten, eiernes forventninger og myndigheten til å treffe beslutninger om virksomhetens overordne kurs. 

Skal denne planen bli et effektivt planlegging- og styringsverktøy som alle stiller seg bak, må planleggingsprosessen involvere hele organisasjonen – fra topp til bunn – og fokuset må rettes mot selve planleggingsprosessen og ikke selve resultatet som blir nedfelt i virksomhetens overordnede forretningsplan. Kun da får man utnyttet alle potensialene som ligger latent innebygd i de enkelte organisasjonmedlemmene, avdekket alle sterke og svake sider internt i virksomheten og hvilke muligheter og trusler som finnes eksternt i omgivelsene, og koordinert alle disse forholdene i et overordnet planleggingsdokument som trekker opp den langsiktige kursen for hele virksomheten.

Hvor lang tid tar det å utvikle en forretningsplan?

Utarbeidelsen av den første forretningsplanen kan ta fra to til tre måneder, opptil ett år. Alt avhenger av hvor detaljert informasjonen er, din kompetanse, tilgangen på informasjon og hvem som er målgruppen, kompleksiteten i forretningsideen, markedet og bransjen og kapitalbehovet.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  Forretningsplanens innhold >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen
 • Du leser nå artikkelserien: Gründer-skolen

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << TillatelserCorporate Governance (eierstyring) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Gründer – skolen
 • Gründer / entreprenør
 • Hvorfor ønsker du å bli en gründer og forstår du risikoen du tar?
 • Hvilke egenskaper må gründeren ha?
 • Hvordan mislykkes som grunder?
 • Hvordan lykkes som gründer?
 • De ti bud for å lykkes med å etablere egen virksomhet
 • Halve oppskriften til suksess er å oppnå fremgang ved å unngå å gjøre feil.
 • Suksessfaktor 1 – Produkt/tjeneste (verditilbudet)
 • Suksessfaktor 2 – Markedet & markedskommunikasjon
 • Suksessfaktor 3 – Ledelse, kompetanse og verdiskapning
 • Suksessfaktor 4 – Finansielle forhold
 • Starte eget firma: Grunderprosessen / etableringsprosessen
 • Starte eget firma: Fase 1 – Fra ide til beslutning
 • Starte eget firma: Fase 2 – Fra planlegging til etablering
 • Starte eget firma: Fase 3 – Fra registrering til lansering av selskapet
 • Selskapets idéfase
 • Research fasen til forretningsideen
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Prototype
 • Beslutningsfasen
 • Planleggingsfasen til selskapsetableringen
 • Tillatelser
 • Forretningsplan
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Styret i bedriften
 • Finansiering av selskapet
 • Registrer selskapet
 • Immaterielle rettigheter
 • Etableringsfasen til selskapet
 • Å leie lokaler
 • De administrative arbeidsoppgavene
 • Rekruttering og rekrutteringsprosessen
 • Opplæring av medarbeidere
 • Belønning og belønningssystemer
 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)