Nærhet eller isolasjon – utviklingen i tidlig voksenalder

Denne fasen omfatter det vi kan kalle tidlig voksenalder. Identiteten er grunnlagt og relativt avklart.

Identitet eller rollekonflikt – ungdomstiden

I denne fasen går den unge igjennom puberteten, og i løpet av nokså kort tid skjer det betydelige fysiske og psykiske forandringer.

Arbeidsiver eller underlegenhet: utviklingen fra ca. 6 til 12 år

Den neste fasen er preget av at barnet lærer seg til å arbeide med oppgaver sammen med andre. Dette skjer blant annet gjennom den systematiske undervisningen på skolen.

Initiativ eller skyldfølelse (fra 3 til 6 år)

I denne fasen preges barn av et stort energioverskudd. De utvider den sosiale kretsen, får venner på samme alder og utvikler etter hvert kjønnsidentitet.

Grunnleggende selvstendighet eller skam og tvil (1,5 til 3 år)

I denne fasen får barnet etter hvert en stadig sterkere jegbevissthet og blir også mer oppmerksomt på og interessert i andre mennesker.

Tillit eller mistillit: utviklingen fra 0 til 1,5 år

I denne fasen er det utviklingen av trygghet og tillit til omgivelsene som er det avgjørende for den sosiale utviklingen til barnet.

Sosial læring og -utvikling (Eriksons 8-trinnsmodell)

Sosialiseringsprosessen tar for seg hvordan mennesker utvikler oss ut fra den arven vi har og det miljøet vi vokser opp i, i en prosess der vi lærer kulturen, normene og verdiene i samfunnet.