Behovsteori og motivasjon

Behovsteoriene sier at vi motiveres av grunnleggende behov, jf. Mazlows behovshierarki.